Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Montaż oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby
powiat: płocki
tel. (24) 266 30 80, faks: (24) 266 30 99
gmina@starozreby.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Staroźreby
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (24) 266 30 80,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia publicznego p. n.:
,,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce, Mrówczewo, Worowice Wyroby, Żochowo Nowe na terenie Gminy Staroźreby"
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż oświetlenia ulicznego (solarne lampy hybrydowe) w miejscowości Przedpełce - 2 sztuki, Mrówczewo - 2 sztuki, Worowice Wyroby - 2 sztuki, Żochowo Nowe - 2 sztuki. Łączna ilość solarnych lamp hybrydowych 8 sztuk.
Zakres zamówienia:
- solarna lampa hybrydowa
1) stopień szczelności - IP65,
2) barwa światła - min. 5000 K,
3) typ zasilania - solarna + turbina wiatrowa,
4) strumień świetlny - min. 4 000 lm,
5) trwałość - min. 50 000 h,
6) moc 40 W,
7) bateria 2 x 100Ah 12V żelowy, panel solarny 2 x 200W,
8) turbina wiatrowa 400 W, kontroler 20A 24V,
9) włączanie - czujnik zmierzchowy - czas pracy - 8-14 h,
10) słup - 8 m (słup + fundament w komplecie) - 8 sztuk.

CPV: 34 92 85 30-2

Dokument nr: RPI.ZO.271.18.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Staroźrebach, Ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, pok. nr 1 Sekretariat do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10:00.
3. Oferty nadesłane drogą pocztową będą kwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
. Wymagany termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 10 września 2021 roku.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce Zamówienia do 130 000 złotych.
I. Informacje ogólne
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy.
8.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. Nr 153, poz. 419) i dołączone do oferty. Informacje, o których mowa, winny być oddzielnie i trwale spięte. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych.
Jeżeli Zapytanie ofertowe wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń, produktów znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności - podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia, produktu numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza materiały, urządzenia, produkty równoważne. Wszelkie materiały, urządzenia, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i produkty aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w zapytaniu ofertowym. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów
potwierdzających równoważność.
III. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu
1.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę:
1.1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcie tej procedury.
IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1.1. Formularz ofertowy - wg. (Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego).
1.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).
1.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty (jeżeli dotyczy).
V. Informacje o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcą oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018, poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123).
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.
VI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.
W przypadku podpisywania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawiania numerów na pustych stronach.
5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości oferty.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzenie napisem: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.
4. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz oznaczona:
Oferta na:
,,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce, Mrówczewo, Worowice Wyroby, Żochowo Nowe na terenie Gminy Staroźreby"
Nie otwierać przed dniem 02.08.2021 r. do godziny 10:00.
5. Wykonawca, przed upływem terminu do składania, ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Zwrot oferty wycofanej nastąpi po terminie otwarcia ofert. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg. takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
3. Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania ofert.
4. Cena ofertowa powinna być przedstawiona do dwóch miejsc po przecinku.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:
cena - 60%
okres gwarancji - 40%
1.1. Ocena za cenę (C) będzie liczona według wzoru:
najniższa cena oferty
C = ------------------------------------- x 100 x 60 %
cena badanej oferty
1.2. Ocena za okres gwarancji (G) będzie liczona następująco:

Okres gwarancji na wykonane prace w ofercie badanej
G = -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40 %
Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w postępowaniu

UWAGA - Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 10 lat. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), obliczoną według wzoru: P = C + G
2. W przypadku gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach którzy zostali wykluczeni - podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie po upływie, którego może być zawarta umowa.
XII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
XVI. Postanowienia końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
XIV. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, tel.: 24 266 30 80, e-mail: gmina @starozreby.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Staroźreby jest iod, kontakt: tel.: 24 266 30 86, e-mail: iod@starozreby.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce, Mrówczewo, Worowice Wyroby, Żochowo Nowe na terenie Gminy Staroźreby" - RPI.ZO.271.18.2021 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
?Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.