Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krasnosielc
Rynek 40
06-212 Krasnosielc
powiat: makowski
ugkrasnosielc@post.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Krasnosielc
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozwój zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz wyposażenia boiska piłkarskiego w Krasnosielcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem części I jest dostawa i montaż kontenerów szatniowo-sanitarnych:

1) Wymiary pojedynczego modułu:
- Lz=6 058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 800 mm, Hw=2 500 mm.
Wymiary zaplecza:
- Lz=12 190 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 800 mm, Hw=2 500 mm.
2) Konstrukcja:
- spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi (środowisko C3) w kolorze
jasnoszarym RAL 7035 lub niebieskim RAL 5010, odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych.
3) Podłoga:
ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wykładzina PCV gr. 2 mm, szara, wykończenie podłogi listwami przypodłogowymi PCV.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,40 W/(m2K).
Maksymalne obciążenie podłogi 200 kg/m2
4) Stropodach:
blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm wełna mineralna o grubości 100 mm, folia
paroizolacyjna, blacha lakierowana RAL 9010 biała (system kaset).
Współczynnik przenikania ciepła U=0,37 W/(m2K).
Max. obciążenie stropodachu: 100 kg/m
5) Ściany zewnętrzne:
blacha lakierowana RAL 9010 (biała) lub RAL 7035 (szara), profil, styropian gr. 75 mm,
blacha lakierowana RAL 9010 (biała) gładka.
Współczynnik przenikania ciepła U=0,53 W/(m2K).
6) Ściany wewnętrzne:
blacha lakierowana RAL 9010 (biała), styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biała).
7) Okna PCV:
- (RU) 865x1135 mm, białe, bez rolety zewnętrznej - zgodnie z rysunkiem,
- (U) 865x535mm, białe, bez rolety zewnętrznej - zgodnie z rysunkiem,
- (U) 1165x535 mm, białe, bez rolety zewnętrznej - zgodnie z rysunkiem,
- (U) 565x535 mm, białe, z szybą matową, bez rolety zewnętrznej - zgodnie z rysunkiem,
8) Drzwi:
- drzwi jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, białe z wkładką patentową 900 x 2000 mm,
montowane w ścianie zewnętrznej kontenera - zgodnie z rysunkiem.
- drzwi jednoskrzydłowe, płycinowe, łazienkowe, białe, 800 x 2000 mm montowane
w ścianie wewnętrznej kontenera - zgodnie z rysunkiem.
9) Instalacja elektryczna:
- instalacja oświetleniowa - zgodnie z rysunkiem.
- instalacja gniazd wtykowych 230 V - zgodnie z rysunkiem.
- instalacja gniazd siłowych 400 V - zgodnie z rysunkiem.
10) Uziemienie:
- przewód uziemiający DY 1x6 montowany do ramy kontenera za pomocą śruby M10
- uziemienie ochronne kontenera przeprowadza Zamawiający na miejscu montażu.
11) Instalacja grzewcza:
- grzejnik elektryczny 2 kW oraz 1 kW - zgodnie z rysunkiem.
12) Instalacja wentylacyjna:
- wentylator mechaniczny o wydajności 150m3/h - zgodnie z rysunkiem.
- kratka wentylacyjna PCV - zgodnie z rysunkiem.
13) Instalacja wodno-kanalizacyjna (natynkowa, niezabudowana, wyjście w ścianie
zewnętrznej kontenera):
- instalacja wodna wykonana z rur PP,
- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV,
- wyposażenie sanitariatu: miska ustępowa, uchwyt na papier toaletowy ,
umywalka, lustro z półką, natrysk z kotarą, bojler 200l, bojler 80 - zgodnie z rysunkiem.
14) Dodatkowe elementy:
- wewnętrzne elementy maskujące montowane na połączeniu modułów, taśmy
uszczelniające (rozprężna oraz bitumiczna), ściągi.
- wykonanie obiektu kontenerowego 5 - modułowego zgodnie z opisem jw.,
- załadunek,
- montaż zaplecza,
- transport kontenerów z rozładunkiem.

Przedmiotem części II jest wykonanie nawodnienia
w następującym zakresie:

1) Wykonanie odwiertu studni głębinowej: wydajność pompy 150l/min, ciśnienie pompy 8 bar,
2) Zainstalowanie systemu automatycznego nawadniania przy użyciu następujących materiałów:
- sterownik,
- moduł sterownika - 2 szt.,
- sensor deszczu,
- elektrozawór - 12 szt.,
- studzienka na elektrozawory - 13 szt.,
- zraszacz sektorowy - 24 szt.,
- rura fi50 - 150m,
- rura fi40 - 500m,
- kolano 1,25/1' - 24 szt.,
- trójnik redukcyjny 26 szt.,
- adapter - 12 szt.,
- redukcja - 12 szt.,
- zawór kulowy główny,
- złączka 40 mmx40mm - 5szt.,
- kolektor - 12 szt.,
- kabel skrętka utp 300 m,
- skrzynka hermetyczna.

CPV: 45236119-7

Dokument nr: 2021/BZP 00118298, PR.2710.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ugkrasnosielc@post.pl. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4) Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7) Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).9) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.10) Forma złożenia oferty - zgodnie z XIV pkt 1 niniejszej SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres Urzędu lub poprzez pocztę elektroniczną na adres p.beczak@ugkrasnosielc.pl3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty ,e)udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej, f)
archiwizacji postępowania.4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: a) prawo dostępu do danych (art. 15), b) prawo sprostowania danych (art. 16),c) prawo do usunięcia danych (art. 17),d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia
zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-02 10:00
Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.