Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
424z dziś
4947z ostatnich 7 dni
18042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa pomieszczenia garażowego

Przedmiot:

Rozbudowa pomieszczenia garażowego

Data zamieszczenia: 2021-07-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Ełk
powiat: ełcki
+(87) 619 45 00, 87 619 45 53, 87 619 45 32
ug@elk.gmina.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: +(87) 619 45 00, 87
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zamówienia: Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach
1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
o Gmina Ełk zaprasza do składania ofert na rozbudowę pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach. Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Pzp.
o Postępowanie prowadzone jest w a podstawie niniejszej dokumentacji z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa n/w dokumentacja techniczna:
o projekt Architektoniczno- Budowlany pn. "Rozbudowa siedziby OSP(garażu)"
o przedmiar robót - branża budowlana
o decyzja NR 645/2019 pozwolenie na budowę
2.2. INFORMACJE DODATKOWE
o Uwarunkowania realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy - Załącznik nr 2.

CPV: 45210000-2, 45216125-6, 45000000-7

Dokument nr: KZP.271.2.16.2021

Składanie ofert:
6.1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 28.07.2021 r. godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać, w zamkniętej kopercie do siedziby zamawiającego: Gmina Ełk, Ul. T. Kościuszki 28 A, 19-300 Ełk, parter lub przesłać drogą pocztową na adres zamawiającego. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godz. otrzymania oferty przez zamawiającego. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w zamkniętej kopercie /opakowaniu/, która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku oznaczenia koperty /opakowania/, w której znajduje się oferta wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Termin wykonania przedmiotu umowy: w terminie do 30.11.2021 r.

Wymagania:
4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
4.1. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - drogą elektroniczną lub pisemną.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
5.3. Zawartość oferty:
- wypełniony formularz oferty cenowej ( Zał. nr 1 Zapytania),
Ofertę należy złożyć w formie oryginału.
5.4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685).
5.5. Kryteria wyboru ofert: Oferowana cena brutto podana w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego za wykonanie przedmiotu zamówienia ogółem.
5.6. Jeżeli firma, której oferta została w ramach, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
6.2. Forma składania ofert:
o drogą pisemną złożyć w siedzibie zamawiającego w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej, opisanej wg poniższego wzoru:
Nazwa wykonawcy
Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
zapytanie ofertowe
Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach
KZP.271.2.16.2021
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 28 lipca 2021 r. DO GODZ: 10:00
7. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
7.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1. Zamawiający zastrzega prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zapytaniu lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,
b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
c) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
d) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
e) zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu ofertowym,
f) wyłącznej interpretacji zapisów Zapytania ofertowego,
g) uzupełnienia w zakresie materiałów i technologii realizacji robót,
h) rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia,
i) odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary umowne za niewywiązywanie się z umowy,
8.2. Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

Uwagi:
1.1 Użyte w Zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:
o ,,Zamawiający" - Gmina Ełk,
o ,,Zapytanie ofertowe"- zaproszenie do składania ofert - opis szczególnych zasad udziału w postępowaniu wraz z warunkami umownymi realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
o ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zapytania.
o ,,Zamówienie" - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2.
o ,,Wykonawca" - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
9. KLAUZULA INFORMACYJNA
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje się, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ełk, ul. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk,
- Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@elk.gmina.pl lub pisemnie na adres Administratora danych,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa pomieszczenia garażowego w jednostce OSP w Chełchach, nr postępowania KZP.271.2.16.2021, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 poz. 1129),
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 2176) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
- Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Gmina Ełk reprezentowana przez Wójta Gminy Ełk zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.elk.gmina.pl zakładka Ochrona Danych Osobowych
-----------------------------------------------------------
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
W sprawach formalnych:
- Magdalena Prostko - tel. 87 619 45 53;
W sprawach merytorycznych:
- Tomasz Brózio - tel. 87 619 45 32.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.