Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
ul. Stefana Batorego 2
22-400 Zamość
powiat: Zamość
Tel.: +48 846386639, Faks: +48 846386639
rdw.zamosc@zdw.lublin.pl
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 846386639,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją dla RDW Zamość

Numer referencyjny: R8.ST.372.12.2021.z.c.
II.1.2)Główny kod CPV
34928460 Słupki drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Realizacja zadania pod nazwą: ,,DOSTAWA znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją dla RDW Zamość" (materiał Wykonawcy) będzie składać się z następujących etapów:

a) wytworzenie słupków U-1a, zgodnie z wymogami SST (D 07.02.02 Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe) - przy czym powinny to być:

-- słupki prowadzące z tworzyw sztucznych jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), wykonane z jednolitego monolitu dla wszystkich dróg;

b) oklejenie odpowiedniej ilości słupków znakami U-7 i U-8 (słupki hektometrowe) lub znakami U-7, U-8 i U-1f (słupki kilometrowe);

c) transport ww. elementów na miejsce wbudowania (zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego kopiami arkuszy Projektu organizacji ruchu) - transportem własnym Wykonawcy;

d) usunięcie starych słupków U-1a, istniejących obecnie w terenie dotyczy drogi: nr 858 na odcinku od km 33+979 do km 77+000 (dwustronnie - wymiana kompleksowa).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obwód Drogowy w Zamościu, Obwód drogowy w Biłgoraju

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Realizacja zadania pod nazwą: ,,DOSTAWA znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją dla RDW Zamość" (materiał Wykonawcy) będzie składać się z następujących etapów:

a) wytworzenie słupków U-1a, zgodnie z wymogami SST (D 07.02.02 Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe) - przy czym powinny to być:

-- słupki prowadzące z tworzyw sztucznych jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), wykonane z jednolitego monolitu dla wszystkich dróg.

b) oklejenie odpowiedniej ilości słupków znakami U-7 i U-8 (słupki hektometrowe) lub znakami U-7, U-8 i U-1f (słupki kilometrowe);

c) transport ww. elementów na miejsce wbudowania (zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego kopiami arkuszy Projektu organizacji ruchu) - transportem własnym Wykonawcy;

d) usunięcie starych słupków U-1a, istniejących obecnie w terenie dotyczy drogi: nr 858 na odcinku od km 33+979 do km 77+000 (dwustronnie - wymiana kompleksowa).

e) słupki U-1a usunięte z drogi należy odwieźć na wybrane przez Wykonawcę wysypisko, przystosowane do składowania elementów z tworzyw sztucznych, w celu ich późniejszej utylizacji;

f) wbudowanie nowych słupków (w poboczach lub trawnikach) po wcześniejszym wykonaniu pomiarów zgodnie z załącznikiem: Wykaz słupków U-1a do ustawienia w roku 2021 w ciągu drogi wojewódzkiej: nr 858 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu;

g) wykonanie pomiarów i sprawdzenie poprawności ustawienia słupków U-1a z odpowiednimi arkuszami Projektów organizacji ruchu oraz uprzątnięcie terenu robót.

2. Zakres ilościowy powyższych robót dla całego zadania przedstawia się następująco:

1) droga wojewódzka nr 858 na odcinku od km 33+979 do km 77+000:

a) demontaż istniejących słupków U-1a - 950 szt.;

b) ustawienie słupków U-1a - łącznie 983 szt.;

c) ustawienie słupków U-1b - łącznie - 42 szt.

3. Wzory, symbole i nazewnictwo użytych słupków U-1a, U-1b i U-12a winny być zgodne z publikacją Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach - Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (do nr 220 Dz.U. z 23.12.2003, poz. 2181 (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2311) - w szczególności Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

4. Wymagania dotyczące barw, odblaskowości i trwałości zastosowanych folii muszą być zgodne z pkt.1 Zał. nr 1 Szczegółowych warunków technicznych (...)

5. Wbudowane elementy powinny posiadać ważną aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i deklarację zgodności z nią.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru elementy (słupki U-1a i U-1b) przeznaczone do wbudowania.

7. Wbudowywane elementy powinny być objęte gwarancją producenta na okres:

a) zachowanie parametrów odblaskowości folii typu 2-10 lat;

b) trwałości ustawionych elementów - 2 lata (gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku dewastacji).

8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji udzielonej przez producenta utraty właściwości odblaskowych lub barwnych zastosowanej folii (np. ,,blaknięcie") oraz utraty trwałości wbudowanych elementów (słupki i cyfry) Wykonawca na własny koszt dokona wymiany wadliwych elementów na elementy wolne od wad.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych usług) i zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich.

10. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą specyfikacji technicznych i norm, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 989.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 34928460

Dokument nr: 366382-2021, R8.ST.372.12.2021.z.c

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu, 22-400 Zamość Ul. Stefana Batorego 2 Platforma zakupowa https://zdw-lublin.logintrade.net

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obwód Drogowy w Zamościu, Obwód drogowy w Biłgoraju

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021

Kontakt:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
ul. Stefana Batorego 2
Zamość
Kod NUTS: PL Polska
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Seń
E-mail: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl
Tel.: +48 846386639
Faks: +48 846386639

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.