Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach

Przedmiot:

Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-07-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Policji w Katowicach
Generała Zygmunta Waltera-Jankego 276
40-684 Katowice
powiat: Katowice
tel. 478516432, tel. 478516365
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485977
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 478516432, tel.
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach akademików ,,F" i ,,G" Szkoły Policji w Katowicach
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach akademików ,,F" i ,,G" Szkoły Policji w Katowicach Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach akademików ,,F" i ,,G" Szkoły Policji w Katowicach przy Ul. gen. Jankego 276. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 485977

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485977
Składania : 28-07-2021 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/485977

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach akademików
,,F" i ,,G" Szkoły Policji w Katowicach
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie w postaci robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynkach akademików ,,F" i ,,G" Szkoły Policji w Katowicach przy ul. gen. Jankego 276.
1. Szczegółowy zakres robót został zawarty w Projekcie Budowlanym (załącznik nr 1), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2) oraz w Przedmiarze (załącznik nr 3), stanowiącym integralną część umowy (załącznik nr 4).
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą pełniącą funkcje Kierownika Budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia ww. funkcji musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności. Do oferty należy dołączyć dokumenty poświadczające posiadane przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy uprawnienia budowlane ww. specjalności oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga, aby uprawnienia osób, o których mowa powyżej były uprawnieniami zgodnymi z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019r., poz. 831 w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia poszczególnych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.
4. Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane będą przy zachowaniu ciągłego działania Szkoły i nie mogą uniemożliwiać jej funkcjonowania.
Sposób obliczenia ceny.
1. Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszego postępowania, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, które obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania ofertowego.
2. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia - wynikający z treści zapytania ofertowego i załączników do zapytania ofertowego, wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz prace i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą.
4. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszystkich innych kosztów i składników w nich nie zawartych, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Uwaga
Zamawiający proponuje wizję lokalną terenu budowy i jego otoczenia, którą wyznacza na dzień 23 lipca 2021 r. o godz. 10.30.
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza wizję lokalna w innym terminie.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: asp. Marcin Kurpas asystent Wydziału Zaopatrzenia tel. 478516432 oraz Pani Iwona Stępień starszy inspektor Wydziału Zaopatrzenia tel. 478516365 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.
Ewentualne pytania co do treści zamówienia prosimy składać za pomocą platformy zakupowej.
Termin zakończenia realizacji prac budowlanych przedmiotowego zamówienia wyznacza się na 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
UWAGA: Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Marcin Kurpas
Szkoła Policji w Katowicach
Generała Zygmunta Waltera-Jankego 276
40-684 Katowice
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.