Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4928z ostatnich 7 dni
18908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja placu rekreacyjnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rewitalizacja placu rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miedźno
Ułańska
42-120 Miedźno
powiat: kłobucki
343178010
ug@miedzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Miedźno
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 343178010
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa - etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Rewitalizacja placu rekreacyjnego w miejscowości Borowa - etap I".
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi branża architektoniczna i drogowa, branża elektryczna specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usunięcie kolidującej zieleni,
2) wykonanie robót ziemnych, rozbiórek istniejących nawierzchni i innych obiektów oraz robót przygotowawczych.
3) Wykonanie nawierzchni ścieżek z klińca kamiennego, bulwarów z chodnikowych płyt betonowych,
4) przy zbiorniku wodnym, wykonanie piaszczystej plaży,
5) południowe bulwary należy wykonać w formie schodów,
6) stopniowanie terenu należy wykonać za pomocą prefabrykowanych betonowych ścian oporowych,
7) skarpę ponad bulwarami należy zabezpieczyć za pomocą gabionów siatkowo-kamiennych, czyli ażurowych koszy z drutu stalowego wypełnionych tłuczniem kamiennym,
8) wykonanie trawników,
9) budowę oświetlenia parkowego,
10) obsługa goedezyjna.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10
2) Projekt budowlany branża: architektura, drogowa- stanowiący dodatek nr 11
3) Projekt budowlany branża:elektryczna - stanowiący dodatek nr 12
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża drogowa - stanowiące dodatek nr 13
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branża elektryczna- stanowiące dodatek nr 14.

5. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót branża drogowa - stanowiący dodatek nr 15 ,
2) Przedmiar robót branża elektryczna - stanowiący dodatek nr 16.

6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Projektach budowlanych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

CPV: 45112720-8, 31311000-9, 45111200-0, 45233120-6, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00121350, RR.271.2.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza : /8sm57mpm7e/SkrytkaESP
3) adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl
4) https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych ( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in. oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż złożone
oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) - ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza : /8sm57mpm7e/SkrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego RR.271.2.2.2021 .
7) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ug@miedzno.pl ( maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w Rozdziale 24 SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /8sm57mpm7e/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.