Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU
ul. Warszawska 168
43-155 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
(32) 216-21-73, faks (32) 216-21-73
zamowienia@pzdbierun.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (32) 216-21-73, faks
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej 5905S, Ul. Bojszowskiej w Bieruniu
w zakresie budowy chodnika
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie drogi powiatowej 5905S, Ul. Bojszowskiej w Bieruniu w zakresie budowy odcinkowego ciągu pieszego.

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na wykonaniu:
- wycinki istniejących drzew,
- przestawieniu słupa teletechnicznego,
- robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych,
- regulacji i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia,
- odwodnienia,
- budowy kanału technologicznego,
- podbudowy i nawierzchni chodnika oraz zjazdu,
- oznakowania pionowego i poziomego.

Miejsce wykonania robót budowlanych - lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5905S, Ul. Bojszowska w Bieruniu w km od 0+849,00 do 0+957,00, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

CPV: 45233120-6, 34922100-7, 45111200-0, 45111300-1, 45232400-6, 45233260-9, 77211400-6, 77211600-8, 77314100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00121673, RZP/7/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
- miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
- poczty elektronicznej: zamowienia@pzdbierun.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
o administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu z siedzibą przy Ul. Warszawskiej 168 w Bieruniu (43-155), adres e-mail: kancelaria@pzdbierun.pl, telefon: (32) 216-21-73, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu,
o inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu jest Pan Michał Pienta, adres e-mail: iod@pzdbierun.pl, telefon: 798 990 305;
o dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie spawy: RZP/7/2021) ;
o odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.;
o dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
o obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
o w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
o Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy
Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. (art. 19 ust. 2 ustawy p.z.p.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 76 ustawy p.z.p.);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
o Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy p.z.p. Zamawiający informuje, że:
o Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. (art. 19 ust. 2 ustawy p.z.p.).
o zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 ustawy p.z.p.).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/7/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 132352,79 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu w zakresie budowy odcinkowego ciągu pieszego.

Roboty w ramach przedmiotowego zadania polegały będą w szczególności na wykonaniu:
- wycinki istniejących drzew,
- przestawieniu słupa teletechnicznego,
- robót rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych,
- regulacji i zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia,
- odwodnienia,
- budowy kanału technologicznego,
- podbudowy i nawierzchni chodnika oraz zjazdu,
- oznakowania pionowego i poziomego.

Miejsce wykonania robót budowlanych - lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5905S, ul. Bojszowska w Bieruniu w km od 0+849,00 do 0+957,00, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w obu kryteriach. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w przypadku jednakowej punktacji dwóch lub więcej ofert dokonany zostanie zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 248 ustawy p.z.p.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy p.z.p, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 3 SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w celu wykonania zamówienia wykażą dysponowanie (tzn. będą dysponowali na czas wykonania zamówienia, tj. prowadzenia robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia) potencjałem technicznym, odpowiednio:

- koparko-ładowarka - min. 1 szt.,
albo
spycharka gąsienicowa
- min. 1 szt.,
- samochód samowyładowczy - min. 2 szt.,

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret pierwsze SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia.
Za roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia uznaje się roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej, których zakres obejmował wykonanie robót brukarskich (np. zjazdów, chodnika, parkingu, drogi, ciągu pieszo-rowerowego, itp.) przy użyciu kostki (brukowej) kamiennej lub betonowej o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto oraz wykonanie kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto.

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret drugie SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót, albo spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót.
Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musi wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret drugie SWZ spełnia na podstawie jednego zamówienia (umowy) albo w ramach oddzielnych (odrębnych) zamówień (umów) na poszczególne rodzaje robót.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie:
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
- uprawnionym geodetą posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
oraz co najmniej:
a) dwoma robotnikami drogowymi;
b) dwoma brukarzami;
c) jednym operatorem koparko-ładowarki albo spycharki gąsienicowej;
d) dwoma kierowcami.

W przypadku kierownika budowy Wykonawca winien wykazać, że osoba ta posiada uprawnienia bez ograniczeń w rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
W przypadku osób, o których mowa powyżej (lit. a - d) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk przez jedną osobę, co oznacza, że jedna osoba może pełnić jednocześnie różne funkcje (np.: kierowca może pełnić funkcję operatora sprzętu, operator sprzętu może pełnić funkcję robotnika - z zastrzeżeniem dyspozycji, o których mowa w pkt. 27 niniejszej SWZ, itp.).

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 21 ppkt 4 tiret trzecie SWZ spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców albo łącznie wszyscy Wykonawcy.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy p.z.p.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł;

2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy niniejszego postępowania
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony ,,FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY"
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.
4) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
5) ,,Kosztorys ofertowy".
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam albo jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 składa odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo określił w §12 wzoru umowy (zał. nr 5 do SWZ).
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:
a) Ceny netto określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto. Zmianie ulegnie wówczas szacunkowa całkowita wartość robót brutto, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy,
b) Szacunkowa całkowita wartość robót, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy może ulec zmniejszeniu w przypadku wystąpienia robót zamiennych, rozumianych jako prace, które były przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, ale strony umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonywanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp.,
c) Zmiana terminu realizacji zamówienia (...)
d) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 3 niniejszej umowy,
e) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian,
f) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
g) Wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologicznych ulepszających realizację przedmiotu umowy,
h) Konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych,
i) Konieczności zmiany sposobu finansowania i rozliczania,
j) W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w obu kryteriach. Wybór najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w przypadku jednakowej punktacji dwóch lub więcej ofert dokonany zostanie zgodnie z dyspozycjami wynikającymi z art. 248 ustawy p.z.p.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja udzielona przez Wykonawcę
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.