Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwa Spółki "Zarząd Pałacu Kultury i Nauki" sp. z o.o. w Warszawie
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 656-61-33, tel.22 656-61-32
zarzad@pkin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 656-61-33, t
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w sprawie nr 153/2021
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
pomieszczeń sanitarnych na 1 kondygnacji przy Ogrodzie Zimowym w Pałacu Młodzieży w budynku
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (obiekt wpisany do rejestru zabytków poz. A-735)."
Opis prac znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia,

Dokument nr: 153/2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania oferty
1) Oferta musi zostać złożona zamawiającemu w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1
niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
zarzad@pkin.pl
4) Oferta musi zostać złożona w terminie do dnia 02.08.2021 godz. 14;00

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania:
1) 8 tygodni od daty podpisania umowy przez strony na opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym
wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego.
2) 10 tygodni od daty uzgodnienia projektu na uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wymagania:
4) Warunki udziału
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z
zakresem prac. Przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzone musi być przez przedstawiciela
Zamawiającego (prowadzącego sprawę) na formularzu ,,Potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej"
będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający informuje, że będą
rozpatrywane tylko i wyłącznie oferty od firm, które przeprowadziły wizję lokalną potwierdzoną na
formularzu ,,Potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej".
UWAGA: Oferty Wykonawców, którzy nie przeprowadzili wizji lokalnej potwierdzonej na piśmie
(załącznik nr.3 do zapytania) nie będą rozpatrywane.
5) Podstawa wykonania przedmiotu umowy:
1) Archiwalna dokumentacja graficzna w formacie .tif i pdf
2) Wizja lokalna
3) Inwentaryzacje, których wykonanie okaże się niezbędne w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
4) Wytyczne Zamawiającego
5) Obowiązujące przepisy i normy
6) Sposób przygotowania oferty
1) Oferta musi mieć formę pisemną.
2) Oferta musi zawierać oznaczenie wykonawcy, tj. pełną nazwę i dokładne dane teleadresowe oraz
datę sporządzenia.
3) W ofercie należy podać kwotę brutto i netto za wykonanie przedmiotowego zamówienia;
4) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5) Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.
2) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza
złożenie oferty w postaci skanu podpisanego dokumentu
3) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobistego doręczenia, koperta
powinna zostać oznaczona słowami ,,Oferta stanowiąca odpowiedź na zaproszenie do złożenia
oferty na ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń
sanitarnych na 1 kondygnacji przy Ogrodzie Zimowym w Pałacu Młodzieży w budynku Pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie - sprawa nr
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania oferty przez
zamawiającego).
8) Kryteria oceny oferty i ich znaczenie
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena 100%
9) Wybór najkorzystniejszej oferty
1) Zamawiający przekaże informację o wyborze oferty lub unieważnieniu procedury wykonawcom,
którzy złożyli oferty.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków Zaproszenia do złożenia ofert nie później
jednak niż do upływu terminu składania ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury na każdym etapie bez podania
przyczyny.
11) Pozostałe informacje
1) Zamawiający informuje, że poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do złożenia oferty, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty.
2) Zamawiający informuje, że w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3) Zamawiający informuje, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4) Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, która jest niezgoda z treścią zaproszenia do
złożenia oferty lub gdy zawiera rażąco niską cenę.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę
najkorzystniejszą, w zakresie ceny
12) Wzór umowy
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.

Kontakt:
Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia można przesyłać do dnia 27.07.2021r. na adres
e-mail Jacek.kabala@pkin.pl lub janusz.wroblewski@pkin.pl
10) Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami
Janusz Wróblewski tel. 22 656-61-33, e-mail: Janusz.wroblewski@pkin.pl
Jacek Kabała tel.22 656-61-32, e-mail: Jacek.kabala@pkin.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.