Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na LED na istniejących słupach oraz...

Przedmiot:

Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na LED na istniejących słupach oraz montaż słupów

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyśmierzyce
A. Mickiewicza 75
26-811 Wyśmierzyce
powiat: białobrzeski
Tel, fax. (48)615 70 03 wew. 112
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyśmierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel, fax. (48)615 70
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest ,,Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na LED na istniejących słupach oraz montaż słupów" w ramach zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz modernizacja wiat przystankowych w sołectwie Kozłów".
2. Minimalne parametry techniczno-użytkowe, jakimi winne się charakteryzować oprawy oświetleniowe objęte dostawa i instalacją
a) stopień ochrony zarówno komory zespołu optycznego jak i komory osprzętu elektrycznego nie niższy niż IP 66,
b) oprawy wykonane w II klasie ochronności przeciwporażeniowej,
c) stopień odporności na uderzenia IK > 0,8,
d) dopuszczamy zastosowanie klosza, ale w przypadku powinien on być wykonany z materiału o wytrzymałości mechanicznej IK > 0,8,
e) obudowa oprawy wykonana aluminium ciśnieniowo odlewanego lub formowanego wysoko ciśnieniowo zgodnie z PN-EN 1706:2011,
f) oprawa musi być wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie i wysięgniku zapewniający możliwość regulacji ustawienia oprawy,
g) oprawy muszą posiadać zabezpieczenie termiczne, przed wzrostem niekontrolowanym temperatury źródeł światła,
h) oprawy i źródła światła muszą posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta dopuszczającą je do obrotu w Polsce lub znak B wystawiony przez uprawnioną jednostkę certyfikującą,
i) oprawy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, zawarte w PN-EN 60598-2-3: 2006, (EN 60598-2-3: 2003) oraz PN-EN 60598-1: 2005 (EN60598-1:2004),
j) wymagana gwarancja minimum 7 lat, w przypadku usterkowości większej niż 10%
rocznie Inwestor ma prawo postawić wszystkie zainstalowane oprawy do
dyspozycji Wykonawcy, k) źródło światła (lampa lub moduł LED) i elementy pomocnicze (np. zasilacz) muszą
być łatwo dostępne, a ich wymiana może być wykonana w miejscu zamontowania
oprawy,
I) utrata strumienia w całym okresie objętym gwarancją, nie większa niż 5%, m) wskaźnik oddawania barw CRI>70,
n) współczynnik mocy PF>0,93 dla mocy na którą jest zaprogramowana oprawa, o) zakres temperaturowy pracy: Min: -40°C do +50°C,
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac.
5. Materiały z których będzie wykonany przedmiot zamówienia powinny być nieużywane i fabrycznie nowe i odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.

Dokument nr: ROA.271.02.14.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 29.07.2021 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
Ofertę należy złożyć:
- w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach Ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, pokój 200 (II piętro),
- za pośrednictwem poczty,
- wysłać na adres poczty elektronicznej umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: do 10.09.2021 r.
Termin zakończenia prac może ulec zmianie jeżeli wystąpią niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające realizację prac. Zmiana terminu będzie uwzględniona aneksem.

Wymagania:
Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia nr 80/2020 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
Vi. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł,
5) posiadają odpowiednie doświadczenie przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone).
VII. Kryteria wyboru:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował będzie się kryterium Cena - waga 100%:
najniższa zaoferowana łączna cena brutto
łączna cena brutto zaoferowana w badanej ofercie
2. Zamawiający dokona wyboru Oferenta, którego oferta nie została odrzucona oraz uzyskała najwięcej punktów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100 punktów. W przypadku, gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowana w pierwotnie złożonej ofercie.
3. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców
1. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć:
1.1 Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
1.3 Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 3,
1.4 Uprawnienia budowlane (kierownik budowy) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
i
IX. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.
3. Podane w ofercie ceny muszą być cenami jednostkowymi brutto, muszą być wyrażone w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofert nie mogą podlegać jakimkolwiek podwyżkom, czy negocjacjom na etapie podpisania umowy i realizacji.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
6. Pozostałe istotne elementy zamówienia zostały zawarte w treści umowy, której projekt jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.

Uwagi:
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
B administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wyśmierzyce, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce;
? Administrator - Burmistrz Wyśmierzyc wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: iod@wysmierzyce.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ROA.271.02.14.2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943), dalej ,,ustawa Pzp";
u Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
" Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
"' Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
5
i

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Cezary Zwierzchowski - Specjalista w Referacie Gospodarki Komunalnaj, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, tel. (48) 615 70 03 wew. 112, e-mail: c.zwierzchowski@wysmierzyce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.