Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacji drzew

Przedmiot:

Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacji drzew

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze
ul. Zjednoczenia 110 C
65-120 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel.: 68 322 91 00, fax: 68 322 91 11
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/pn/zgkzgora/demand/notice/public/34885/details
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 68 322 91 00,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonawcy
zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: ,,Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacji drzew dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze:
1) Cięcia pielęgnacyjne 25 drzew w alei dębowej w Zielonej Górze - sołectwo Sucha,
2) Cięcia korygujące i ogólna pielęgnacja platana kolistego w parku pałacowym w Zatoniu."
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
b) Dostawca oświadcza, że cena podana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4, zawiera wszystkie koszty.

Dokument nr: DZ.260.54.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl/pn/zgkzgora/demand/notice/public/34885/details
8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 30.07.2021r., do godz. 1100 .

Miejsce i termin realizacji:
3. Terminy realizacji zamówienia:
1) Cięcia pielęgnacyjne 25 drzew w alei dębowej w Zielonej Górze - sołectwo Sucha,
- termin wykonania do 31.12.2021 r.,
2) Cięcia korygujące i ogólna pielęgnacja platana kolistego w parku pałacowym w Zatoniu,
- termin wykonania od 16.08.2021r. do 15.09.2021r.

Wymagania:
2. Wymagane referencje: wykonanie prac w zabytkach - 3 usługi, każda za min. 30 000zł, potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru bez uwag.
4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena jest jedynym kryterium oceny ofert: cena - 100%.
5. Forma kontaktu: Wszystkie postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Założenie konta jest darmowe, należy jednak zarejestrować się przed złożeniem oferty - zaleca się 2 dni wcześniej. Kontakt telefoniczny w sprawach technicznych do platformy: tel.: 0 22 257 22 23. Instruktaż dla Wykonawcy znajduje się w poniższym linku: https://zgkzgora.ezamawiaiacy.pl/servlet/HomeServlet7MP module=main&MP action=publicFilesList&cli entName=zgkzgora&USER MENU HOVER=publicFilesList.
Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamawiający ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści zamówienia oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
6. Oferty złożone w innej formie niż w/w będą niezwłocznie odsyłane.
7. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.
Zamawiający informuje, że postepowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówienia do 130 000 złotych dostępnego w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze postępowanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
9. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeżeli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
10. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, a z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym postępowaniu.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy, w szczególności zmiany terminu wykonania umowy, czasowego zawieszenia, zmiany sposobu wykonywania dostaw, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy strony uznają, że w związku z panującą epidemią koronawirusa (COVID-19) lub trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, stanem wyjątkowym lub stanem klęski żywiołowej, ogłoszonych w związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym wykonanie jej nie jest możliwe, w w/w zakresie.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. administratorem danych osobowych jest ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 c, 65-120 Zielona Góra jest Pan Rafał Wielgus, iod@bhpex.pl 68 411 40 00;
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.);
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osoby, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Ilekroć w postępowaniu jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.

Kontakt:
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamawiający: https://zgkzgora.ezamawiajacy.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.