Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem kabla światłowodowego

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem kabla światłowodowego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel.: 32 230 76 86, fax: 32 237 21 75, tel. 32 230 76 86
rju1@polsl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 230 76 86,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dotyczy: budowy (modernizacji) przyłącza światłowodowego w podstawowej relacji: szafa teletechniczna (parter) Ul. Akademicka 16, Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej pomieszczenie 102, piętro I, Biblioteka Główna Ul. Kaszubska 23 w Gliwicach
2. Opis przedmiotu zamówienia*:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa wraz z montażem kabla światłowodowego typu A-DO(ZN)2Y (np. Z-XOTKtsdD) 1441 lub A-DO(ZN)B2Y (np. Z-XOTKtsdDB) 144J w istniejącej kanalizacji teletechnicznej Działu Łączności Politechniki Śląskiej w relacji: szafa teletechniczna (parter) Ul. Akademicka 16, Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, pomieszczenie 102 (piętro I) Ul. Kaszubska 23 w Gliwicach wraz z odejściem do budynku Nowa Chemia Ul. B. Krzywoustego 6 (szafka Działu Łączności nr RT-S7). Trasa istniejącej kanalizacji teletechnicznej przebiega między innymi następującymi ulicami:
- Ul. Akademicka,
- Ul. B. Krzywoustego,
- Ul. Kaszubska.
W rejonie Ul. Kaszubskiej (Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej) jest możliwa niedrożność kanalizacji, w przypadku potwierdzenia niedrożności należy wykonać naprawę uszkodzonego odcinka.
Zapasy kablowe po 25m każdy należy umieścić na końcach relacji (3 szt.), a także w pomieszczeniu technicznym Wydziału Matematyki Stosowanej Ul. Kaszubska 23 (parter), 25m (lszt).
Dwa dodatkowe zapasy kablowe o długości 25m każdy, należy umieścić w studniach teletechnicznych. Dokładna lokalizacja stelaży zapasu zostanie ustalona na etapie wykonawczym.
Należy wykonać po 144 szt. połączeń spawanych (ul. Akademicka 16, Ul. B Krzywoustego 23), 48szt. połączeń spawanych w przełącznicy (ul. B. Krzywoustego 6) wraz z obustronnymi pomiarami reflektometrycznymi. W osłonie złączeniowej należy wykonać 48szt. połączeń spawanych (przy założeniu, że wszystkie włókna w kablu 144J nie zostaną przecięte).
Bezwzględnym wymogiem jest przekazanie do odbioru nie zabrudzonych i nie uszkodzonych złącz w przełącznicach światłowodowych. Wszystkie złącza w ramach prac odbiorczych będą sprawdzane kamerą inspekcyjną (zgodnie z normą IEC -61300-3-35) a następnie zostaną wykonane kontrolne pomiary reflektometryczne. W przypadku konieczności czyszczenia złącz Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy kosztami operacji czyszczenia złącz. Sprawdzenie złącz wraz z wykonaniem kontrolnych pomiarów reflektometrycznych będzie realizowane do 10 dni roboczych po zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości odbioru prac i przekazaniu Zamawiającemu informacji technicznych umożliwiających prowadzenie odbioru.
Zakres prac obejmuje:
- uzyskanie wymaganych przepisami prawa zgód i pozwoleń,
- budowę kabla światłowodowego,
- zgłoszenie do Zamawiającego zakończenia prac min. 5 dni roboczych przed końcem umowy.
Parametry połączeń spawanych włókien światłowodowych:
- tłumienność złączy dla połączeń spawanych powinna być mniejsza od 0,15 dB.,
Parametry rozłączalnych złączy światłowodowych:
- maksymalna wartości tłumienia złącza dla światłowodów jednomodowych 0,5 dB.,
- orientacyjna długość kanalizacji teletechnicznej to około 750m.
Wytyczne Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej dotyczące przebiegu trasy kabla w budynkach:
Przed rozpoczęciem prac na terenie obiektów będących własnością Politechniki Śląskiej, należy uzyskać warunki techniczne prowadzenia prac wraz z uzgodnieniem przebiegu trasy kabla w wymienionych budynkach. Kabel światłowodowy na trasach w budynkach należy układać w rurze ochronnej trudnopalnej lub istniejących korytkach kablowych. Przy wejściu kabla do budynków należy uszczelnić kanalizację kablową i przyłącze telekomunikacyjne w sposób gazoszczelny i wodoszczelny od strony budynku i od strony kanalizacji.
W przypadku przejścia przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć atestowaną masą ppoż. w sposób zgodny z wytycznymi producenta.
Po zakończeniu prac należy przywrócić obiekt do stanu pierwotnego (zabezpieczenie wykonanych otworów, gipsowanie i malowanie uszkodzeń).
Dopuszczalna kolorystyka włókien w tubie zgodna z IEC 60304 lub ZN-ll/TPSA-005-02.
Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego co zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo - odbiorczym.
e) inne szczegółowe wymagania zamawiającego: w cenie oferty należy ponadto uwzględnić wszelkie materiały niezbędne do wykonania inwestycji, w szczególności:
kabel światłowodowy 144J z włóknami jednomodowymi typu G652D,
przełącznice światłowodowe kasetowe (3 szt.) umożliwiające instalację 144 szt. adapterów SC/APC, 3U, wyposażone w 144 szt. adapterów typu SC/APC wraz pigtailami klasy Premium O.ldB (2 x 144szt oraz 1 x48szt, razem 336szt),
zamknięte stelaże zapasu kablowego - 4 szt.,
otwarty stelaż zapasu - 2 szt.,
osłona złączeniowa typu FIST GC02-BD16 wraz pełnym wyposażeniem umożliwiającym wykonanie
wykonanie 384 szt. połączeń spawanych, (przy założeniu, że wszystkie włókna w kablu 144J nie zostaną przecięte - dotyczy osłony złączeniowej),
materiały instalacyjne,
dokumentację powykonawczą (musi zawierać karty techniczne zastosowanych materiałów), uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń,
inne koszty, w szczególności koszty nadzorów przedstawicieli firmy Orange (jeżeli jest to konieczne), na podstawie refaktury Centrum Komputerowego podczas wizji lokalnej, etapu wykonawczego, odbioru prac itp.

Dokument nr: RJU1/827/W/2021

Składanie ofert:
3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2021-08-02 do godz. 14.00.
a) osobiście w: Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej, Ul. Akademicka 16,44-100 Gliwice, p. 114
b) w wersji elektronicznej na adres e-mail: rju1@polsl.pl.

Miejsce i termin realizacji:
d) termin wykonania zamówienia: 2021-09-30,

Wymagania:
na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 10.1 pkt 3)
Uwaga:
Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w terenie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
a) okres gwarancji: 24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót, powiększony o trzy miesiące rękojmi liczone od daty zakończenia okresu gwarancji,
b) przystąpienie do usunięcia usterki lub awarii w ramach udzielonej gwarancji nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, a jej usunięcie w ciągu kolejnych 3 dni, chyba że nastąpią przeszkody natury technicznej. W takim wypadku zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu,
c) warunki płatności: przelewem bankowym do 21 dni od daty złożenia faktury,
Wykonawca, który złoży ofertę w formie elektronicznej, fest zobowiązany do wysłania żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej przez zamawiającego. Po otrzymaniu żądania zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w formie elektronicznej. W przypadku gdy oferta nie wypłynie na wskazany adres zamawiającego oraz przy braku takiego potwierdzenia domniema się, że oferta nie została złożona.
Całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską.
W ofercie należy podać producenta/typ/model/nazwę oferowanego kabla.
4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Do oferty (sporządzonej np. na załączonym ,,formularzu oferty") muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) oświadczenie o zrealizowaniu zamówień w zakresie budowy kabli światłowodowych kanalizacji teletechnicznej w ciągu 3 lat poprzedzających złożenie oferty na kwotę przekraczającą wartość składanej oferty (łącznie dla maksymalnie trzech podmiotów);
b) oświadczenie o posiadaniu stosownej wiedzy oraz zasobów kadrowych dla realizacji zamówienia.
6. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena za wykonanie zamówienia.
7. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp i z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
8. Złożenie oferty nie zobowiązuje zamawiającego do udzjelenia zamówienia.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU Z UDOSTĘPNIENIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
2) przez e-mail: RRl@polsl.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
2) przez e-mail: iod@polsl.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania i realizacji niniejszego zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1) udzielenie zamówienia publicznego,
2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na konieczności kontaktu z Panią/Panem.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane administrator może przekazywać podmiotom zewnętrznym oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

Kontakt:
osoba do kontaktu : Janusz Bochenek
Kontakt w przypadku pytań dotyczących kwestii technicznych: Janusz Bochenek (Ianusz.Bochenek@polsl.pl)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.