Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barwicach
ul. Zwycięzców 22
78-460 Barwice
powiat: szczecinecki
Tel. (94) 373-63-43,44,09, Fax. (94) 373-63-49, tel.: (094) 713 75 04
monika.tomska@um.barwice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Barwice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (94) 373-63-43,
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytanie ofertowe na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla prowadzonej przez Gminę Barwice inwestycji pn. Przebudowa dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzoną przez Gminę Barwice inwestycją. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewniania ciągłego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót zgodnie z art.25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane w następujących specjalnościach:
a) jedna osoba na stanowisku inspektora nadzoru posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz legitymuje się przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65);
b) jedna osoba na stanowisku inspektora robót posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz legitymuje się przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65);
c) jedna osoba na stanowisku inspektora robót posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz legitymuje
się przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).
2) Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) zapewnieniu obecności na terenie budowy, każdego z inspektorów branżowych, bez dodatkowego wezwania, na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, z jednoczesnym dokumentowaniem wizyty wpisem do dziennika budowy,
c) zapewnieniu obecności na terenie budowy, każdego z inspektorów, na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż dwa dni po otrzymaniu wezwania,
d) zatwierdzanie Wykonawcy robót budowlanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem tj. zatwierdzenie wniosku materiałowego,
e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
f) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz przekazywanie ich do użytkowania,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót tj. rzeczywistego zakresu robót jaki został wykonany przez Wykonawcę zarówno robót podstawowych jak i dodatkowych / uzupełniających / zamiennych oraz usunięcia wad,
h) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń z zatwierdzonym wnioskiem materiałowym,
i) opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz wyposażenia proponowanych przez wykonawcę lub zamawiającego,
j) informowanie zamawiającego o wszelkich sytuacjach mogących zakłócić terminowe wykonanie zadania,
k) sygnalizowaniu Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w przebiegu procesu inwestycyjnego;
1) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia się wad i usterek (do wyceny oferty przyjąć minimum 1 raz).
3) Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowią:
a) Projekt wykonawczy branży drogowej
b) Projekt wykonawczy branży sanitarnej
c) Projekt wykonawczy branży elektrycznej
d) Przedmiar robót branży drogowej
e) Przedmiar robót branży sanitarnej
f) Przedmiar robót branży elektrycznej
g) Specyfikacj a Techniczna wielobranżowa
h) Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego -http://bip.barwice.pl/index.php?id=275815.
III. Informacja cenowa ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie zadania i termin:
1. ceny brutto złożonych ofert w postępowaniu:
a) Nr 1: 1.898.997,00 zł;
b) Nr 2: 1.810.227,75 zł;
c) Nr 3: 2.107.941,22 zł;
Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dokument nr: IN.271.1.23.2021

Otwarcie ofert: 5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć na załączonym druku formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: monika.tomska@um.barwice.pl lub w drodze bezpośredniego doręczenia w terminie do 30.07.2021r. do godz. 12.00.
2) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub innej firmy kurierskiej mają być zaadresowane w następujący sposób:
Gmina Barwice Referat IN-pokój nr 3 Ul. Zwycięzców 22, 78 - 460 Barwice Oferta: IN.271.1.23.2021 Nie otwierać przed 30.07.2021r. do godz. 12.10
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego, które będą zaadresowane w inny sposób niż opisany w ust. 2.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania i sposób rozliczeń:
1. Termin wykonania zamówienia- Planowany termin zakończenia robót budowlanych:
do 17.11.2021r.

Wymagania:
I. Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 219/2021 Burmistrza Barwic z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000 zł.
2. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi fakturą końcową - po odbiorze końcowym zadania.
V. Warunku udziału w postępowaniu:
> o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
VI. Dokumenty wymagane jakie należy złożyć:
1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
Zaproszenia,
2) Zaakceptowany (parafowany) projekt umowy - załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
VIII. Kryteria wyboru ofert:
> 100% - cena oferty brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
W przypadku, gdy nie jest możliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty gdyż złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie.
IX. Postanowienia końcowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie z podaniem przyczyny,
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) W toku postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonej oferty wyznaczając zakres oraz termin uzupełnień. Niedotrzymanie zakresu lub terminu będzie skutkowało odrzuceniem przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę oferty.
4) Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5) Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu na e-mail podany w formularzu ofertowym.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Kontakt:
) Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
o Piotr Kikun, tel.: (094) 713 75 04, e-mail: ios@um.barwice.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.