Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń do pracowni

Przedmiot:

Dostawa urządzeń do pracowni

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: 022 560 26 00
katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 022 560 26 00
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA urządzeń do pracowni
Grupy Badawczej Konstrukcji Urządzeń
Procesowych i Kontrolnych"
4. Postępowanie jest podzielone na części:
Część I - Skaner 3D
Część II - Tablet przemysłowy
Część III - Zasilacz awaryjny UPS
Część IV - Ładowarki
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do pracowni Grupy Badawczej Konstrukcji Urządzeń Procesowych i Kontrolnych.
DOSTAWA obejmuje następujący asortyment:
Część I - Skaner 3D - 1 szt.
Minimalne wymagania (oferowane urządzenie powinno spełniać nie gorsze wymagania niż określone poniżej):
? Dołączona licencja oprogramowania do modelowania 3D np. SolidEdge
? Wymiary skanu: min. 30 × 30 × 30 mm, maks. 1200 × 1200 × 1200 mm
? Dokładność skanowania: do 0,05 mm
? Źródło światła: Białe światło
? Systemy operacyjne: Windows 7, 8 lub 10, 64bit
? Udźwig stołu obrotowego: Do 5kg
? Rozdzielczość kamery: 1300000 px
? Tryby automatyczny oraz manualny
? Możliwość skanowania w kolorze
? Pliki wyjściowe: OBJ, STL, ASC, PLY
Część II - Tablet przemysłowy - 1 szt.
Minimalne wymagania (oferowane urządzenie powinno spełniać nie gorsze wymagania niż określone poniżej):
? Przekątna ekranu: 10.1"
? Klasa ochrony: IP67
? Pamięć RAM: 4GB
? USB: x2
? System: Windows 10 ? Procesor: Intel Atom X5-Z8350 (4 rdzeniowy)
? Pamięć wewnętrzna: 64GB
Część III - Zasilacz awaryjny UPS - 1 szt.
Minimalne wymagania (oferowane urządzenie powinno spełniać nie gorsze wymagania niż określone poniżej):
? Napięcie wejściowe: 170÷280V
? Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida symulowana
? Czas przełączania: <8ms
? Gniazda wyjściowe: 230V EU - 2 szt., IEC - 2 szt.
? Zabezpieczenie przeciążeniowe, przed rozładowaniem, przed przeładowa-niem
? Funkcja ładowania w trybie wyłączenia
? Moc pozorna: ?2200W
? Moc skuteczna: ?1200W
Część IV - Ładowarki
Ładowarka 6V 0,5A - 1 szt.
Minimalne wymagania (oferowane urządzenie powinno spełniać nie gorsze wymagania niż określone poniżej):
? Prąd znamionowy wyjściowy: 0,5A
? Napięcie znamionowe zasilania: 230V
? Napięcie znamionowe wyjściowe: 6V
Ładowarka 6V 0,7A - 1 szt.
Minimalne wymagania (oferowane urządzenie powinno spełniać nie gorsze wymagania niż określone poniżej):
? Prąd znamionowy wyjściowy: 700 mA
? Napięcie znamionowe zasilania: 230V
? Napięcie znamionowe wyjściowe: 6V
2. Do proponowanej ceny uprasza się doliczyć koszt transportu.
3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

Dokument nr: sprawy:SZ.26.4.2021/ZO

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert w terminie do 29.07.2021 r. do godz. 10.00 drogą e-mail na adres: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części - do dnia 18.08.2021

Wymagania:
5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Przy podaniu i wyliczeniu ceny, Wykonawca zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Wykonawca może złożyć do każdej części tylko jedną ofertę.
3. Oferta może być złożona na innym formularzu odpowiadającym w swojej treści wzorowi Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą e-mailową.
VIII. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu do składania ofert.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z treścią Zaproszenia do składania ofert, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty - zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli:
- jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia ofert,
- jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Po otwarciu ofert Zamawiający dokonuje badania i oceny złożonych ofert.
6. Na podstawie badania i oceny ofert Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnia postępowanie.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadza negocjacje. Negocjacjom podlega wyłącznie cena. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być wyższa niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.
8. Zamawiający zawiadomi Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej http://bip.imp.edu.pl/zamowienia-publiczne/ponizej-130-000-zl/ o wyborze najkorzystniejszej oferty podając:
- nazwę i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano,
- nazwę i adres pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty,
- cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
- wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
X. Unieważnienie postępowania
Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.

Kontakt:
. Osoby do kontaktu:
- w zakresie formalnym
mgr. Katarzyna Chojecka
e-mail: katarzyna.chojecka@imp.lukasiewicz.gov.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia:
mgr inż. Tomasz Bukowski
e-mail: tomasz.bukowski@imp.lukasiewicz.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.