Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż drewnianej altany

Przedmiot:

Dostawa i montaż drewnianej altany

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Parzęczew
ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew
powiat: zgierski
42 718 60 47, 718 60 95, 42 718 60 66
p.michalak@parzeczew.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Parzęczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 42 718 60 47, 718 60
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drewnianej altany w miejscowości Tkaczewska Góra w ramach realizacji projektu pn. ,,Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze" współfinansowanego z budżetu Województwa Łódzkiego.
Specyfikacja altany:
wymiary 5 x 7 m,
materiał: suszone drewno sosnowe dwukrotnie impregnowane, kolor: Cedr lub Tik,
dach wykonany z desek, pokryty gontem bitumicznym, kolor: odcień czerwieni/bordowego,
słupy nośne o wymiarze 12 x 12 cm (+/- 1 cm), mocowane do podłoża na kotwach stalowych,
wysokość ścian bocznych: 2,2 - 2,4 m,
wysokość całkowita: 3,1 - 3,5 m,
w ścianach bocznych balustrady o wysokości maks. 1,1 m,
w górnej części balustrad i w górnej części ścian ozdoby o wysokości maks. 45 cm,
jedno wejście w dłuższym boku (bez ozdób).
Utwardzenie terenu pod altaną leży po stronie Zamawiającego.
2. Rodzaj zamówienia: usługi, wykonanie

CPV: 45211320-8

Dokument nr: FE.271.2.2021

Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2021 r. do godz. 15.00 na jeden z trzech sposobów:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Parzęczewie,
ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, pokój nr 23 - sekretariat lub,
- nadesłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem kuriera - oferty nadesłane pocztą lub dostarczone kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego w ww. terminie,
- skan oferty przesłać drogą e-mailową na adres: p.michalak@parzeczew.pl.

Miejsce i termin realizacji:
3. Adres wykonania usługi:
Tkaczewska Góra 9a
95-045 Parzęczew
IV. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 08.10.2021 r.

Wymagania:
Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia
w okresie obejmującym zamówienie,
b) posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.
V. Kryteria oceny oferty.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium:
Cena - waga 100%

2. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać wartość w kwocie netto oraz brutto.
3. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, być napisana czytelnie i podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowana.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem.
5. Do oferty należy załączyć:
opis techniczny wraz z parametrami oferowanego produktu oraz co najmniej jedno zdjęcie przedstawiające oferowany produkt,
dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 670 ze zm.)
6. Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto podana na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym cenę montażu i transportu.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.
3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.
VIII. Inne informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
4. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana Umowa na realizację zamówienia
5. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN). Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT po zrealizowaniu całości zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność za wykonanie zamówienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Uwagi:
IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Gmina Parzęczew z siedzibą przy ul. Południowej 1, 95-045 Parzęczew (dalej: ,,Zamawiający") przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogólne Rozporządzenie" lub ,,RODO"), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego zamawiający informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Wójt Gminy Parzęczew
z siedzibą przy ul. Południowej 1, 95-045 Parzęczew tel. 42 / 718-60-95, e-mail: sekretariat_ug@parzeczew.pl
2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Krzysztofem Kaweckim, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew; e-mail: iod@parzeczew.pl,
tel. 503-140-413.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwa następujące prawa:
prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym") - czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia danych wyłącznie do ich przetwarzania.
prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych.
prawo do przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
Prawo do sprzeciwu - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzanych danych.
Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanych przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji
i profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
6. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobierania
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani
do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert
i zawarcia umowy.
8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
9. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt:
X. Osoba do kontaktu:

Paulina Michalak
tel. (42) 718 60 47
e-mail: p.michalak@parzeczew.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.