Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja polegająca na remoncie drogi dojazdowej

Przedmiot:

Modernizacja polegająca na remoncie drogi dojazdowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
powiat: wieluński
Tel. 43 886 44 77, Fax. 43 886 44 77 wew. 13
zamowieniapubliczne@skomlin.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Skomlin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 43 886 44 77, F
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
,,Modernizacja polegająca na remoncie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazi mierz -
Brzeziny,,
Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja polegająca na remoncie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierz- Brzeziny" dofinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.
2) ZAKRES ROBÓT:
- Początek remontu przedmiotowej drogi zlokalizowano na wysokości posesji nr 6 w miejscowości Kazimierz (granica działek nr. geod. 138/1 i 138/2. Zakres robót obejmuje odcinek lkm
- naprawa ubytków w nawierzchni: uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 mm i ułożenie warstw mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm.
- wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5 do 8mm (I warstwa) oraz 2 do 5mm (II warstwa) na odcinku łącznie 1000 mb i szerokości 5 m
3) Parametry drogi po modernizacji:
- długość łączna drogi: 1000 mb
- szerokość nawierzchni jezdni 5 m
- szerokość poboczy 0,75 m
- nawierzchnia jezdni beton asfaltowy- pobocza: gruntowe
Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Prace należy wykonać na podstawie przedmiotowego Przedmiaru.

Dokument nr: ZP.271.1.2.2021

Składanie ofert:
Termin i sposób złożenia oferty przez Wykonawcę
1) Ofertę proszę złożyć do dnia 02.08.2021 r. do godz. 9.00 na adres e mail: zamowieniapubliczne@skomlin.pl. Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: ZP.271.1.2.2021
2) Za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godz. otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 30.09.2021 r.

Wymagania:
4. Warunki realizacji zamówienia
1) Prace należy wykonywać w warunkach suchych oraz ciepłych. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac podczas opadów
2) Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, płatność nastąpi w terminie 21 dni liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT
5. Warunki udziału w postępowaniu
1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia:
a) Wymagane jest aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym kierownikiem budowy, który posiada uprawnia budowlane w specjalności umożliwiającej wykonanie robót objętych zamówieniem (specjalność drogowa).
Osoby wytypowane przez Wykonawcę do kierowania pracami związanymi z realizacją zadania muszą być ujęte na liście uprawnionych do prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65). Ocenę spełniania warunków dokona Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia/wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
Spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:
a) uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia
b) odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Spełnienie powyższych warunków poprzez złożenie oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku PDF. oraz DOC) na adres e-mail: zamowieniapubliczne@skomlin.pl. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego
2) kosztorys ofertowy
3) oświadczenie - wykaz osób na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego
4) dokument określający zasady reprezentacji Wykonawcy (np. wydruk z CEIDG, Centralnej Informacji Krajowej Rejestru Sądowego lub wskazanie adresu strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej) lub pełnomocnictwo
8. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
3) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres zamowieniapubliczne@skomlin.pl. Proszę o wpisanie w tytule wiadomości: ZP.271.1.2.2021
4) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5) Oferta oraz wszystkie załączone do niej dokumenty, powinny być podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem.
6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem poczty e-mail, według własnego uznania:
a) jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; lub
b) w formacie danych, w szczególności (pdf), podpisaną podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację osoby składającej podpis
7) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena ofertowa jest ceną, za którą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
3) Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek kalkulacji ceny zawierającej wszystkie elementy niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a przedmiar robót ma charakter pomocniczy
11. Kryteria oceny ofert
1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
2) Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
wartość oferty z najniższą ceną
~ ; *100
wartość badanej oferty
3) Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 100.
4) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów spośród ofert podlegających rozpatrzeniu.
12. Termin związania ofertą
Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Składanie ofert dodatkowych.
1) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14. Okoliczności, w których oferta nie podlega rozpatrzeniu
1) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3) Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu.
15. Podstawa nieudzjelenia zamówienia
1) Nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrzeniu.
2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
3) W przypadku, o którym mowa w rozdziale 13, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
16. Informacje dodatkowe
1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca wskazuje w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy - w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy art. 6471 k.c.
2) Zamawiający nie przewiduje zaliczek ani zapłat częściowych za wykonanie roboty.
3) Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem umownym brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i usterek. Dokument gwarancyjny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru końcowego.
5) W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia bezpłatna naprawa gwarancyjna nie później niż 7 dni od dnia ich zgłoszenia
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji zawartych w ofercie.
7) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności ofert poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
8) Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9) Istotne elementy, które zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 zapytania ofertowego.
10)O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Uwagi:
17. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Treść informacyjna dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Skomlin. Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:
o listownie na adres: Urząd Gminy Skomlin, ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
o poprzez e-mail: sekretariat@skomlin.pl
o telefonicznie: 43 886 44 77
2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
3) Pani/Pan dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
o ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
o rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
6) W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
o prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
8) Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- w sprawie przedmiotu zamówienia: Andrzej Świątek tel. 43 886 44 77 wew. 20
- w sprawie procedury udzjelenia zamówienia: Agnieszka Idasiak tel. 43 886 44 77 wew. 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.