Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
420z dziś
4896z ostatnich 7 dni
18876z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 829 41 55,
artjak@amu.edu.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 829 41 55,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w okresie 12 miesięcy
II. Opis przedmiotu zamówienia
Sukcesywną dostawę wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie 12 miesięcy,
wymienionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego
III. Szczegółowy zakres zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 2 do niniejszego zapytania ofertowego- formularz cenowy.
2. Okres obowiązywania umowy: od dnia 30 sierpnia 2021 przez okres 12 miesięcy.
3. DOSTAWA do magazynu głównego UAM oraz jednostek organizacyjnych UAM, zgodnie z załącznikiem nr 4- Wykaz jednostek.
4. Zamówione towary objęte przedmiotem umowy dostarczane będą transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wraz z rozładunkiem i wniesieniem w terminie do 5 dni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego.
5. Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego - zamówień, zgłoszonych za pomocą emaila. Wyłącza się składanie zamówień w soboty i w niedzielę.
6. W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru Zamawiający ma prawo złożyć Wykonawcy stosowną reklamację (także emailem). Wykonawca winien udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego odpowiedzi w tym terminie reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
7. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych, wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego przedmiotu umowy.
8. Strony zgodnie postanawiają, że ostateczna ilość zamówionego i dostarczonego na podstawie niniejszej umowy towaru w całym okresie jej obowiązywania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W związku z tym całkowita wartość umowy może być niższa od jej wartości maksymalnej wskazanej w ofercie.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością asortymentu został ujęty w załączniku nr 2 do Zaproszenia (formularz cenowy). Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe - załącznik nr 3 do zaproszenia- formularz cen jednostkowych.
10. Wykonawca musi udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji min: 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

CPV: 39700000-9

Dokument nr: ZP/3250/D/21

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres artjak@amu.edu.pl do dnia 04.08.2021 do godz. 12:00. Liczy się data i godz. wpływu oferty na serwer Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
IV.Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia 30.08.2021 r.

Wymagania:
11. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu przedmiotu zamówienia do Magazynu Głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu oraz do jednostek organizacyjnych ujętych w Załączniku nr 4 do Zaproszenia -Wykaz jednostek.
12. Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,
b) muszą być fabrycznie nowe.
13. Wykonawca dostarczy towar wysokiej jakości w pierwszym gatunku.
14. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje formularza cenowego - oferty niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia.
15. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a więc koszty dostawy, rozładunku i wniesienia na obiekty UAM ujęte w Załączniku nr 4 do Zaproszenia -Wykaz jednostek. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu realizacji dostaw.
V. Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. formularz ofertowy- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1.2.formularz cenowy- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
1.3. pełnomocnictwo- jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
2. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
4. Dopuszcza się negocjowanie ceny i innych kryteriów oceny ofert z wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Negocjacje mogą być prowadzone w dowolnej formie oraz powinny obejmować wszystkich oferentów w jednakowym zakresie z zachowaniem zasady równości szans.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej zapytania ofertowego.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisana propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami musi być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Osoba (y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką imienną identyfikującą osobę.
9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w punkcie VI ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelka korespondencja odbywa się drogą mailową. W tytule wiadomości należy wpisać: ,,Zapytanie ofertowe na Sukcesywną dostawę wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w okresie 12 miesięcy. Znak sprawy: ZP/3250/D/21".
2. Odpowiedzialność za prawidłowe przesłanie oferty leży po stronie Wykonawcy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z formularzem cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wykonawca wylicza cenę poszczególnych pozycji formularza (jednostkowa cena netto, wartość netto oraz wartość brutto) a następnie sumuje wartość brutto wszystkich pozycji. Tak wyliczoną cenę oferty brutto zamieszcza się w formularzu oferty.
2. Ceny jednostkowe muszą być wyższe od zera.
3. Wykonawca jest zobowiązany do podania cen na wszystkie wymienione elementy przedmiotu zamówienia objęte dostawą i wycenić wszystkie pozycje formularza cenowego. Brak ceny choćby na jeden element przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe polegające np. omyłki dotyczące działań arytmetycznych np. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzjelenia, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty np. przyjęcie w obliczeniach błędnej ilości jednostek miar (ilość jednostek miar zostanie poprawiona na prawidłową), zdublowania pozycji w formularzu cenowym (zdublowana pozycja zostanie wykreślona).
IX. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium Waga:
1. Cena brutto oferty (C) 100%
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą najkorzystniejszy bilans punktów w powyższych kryteriach. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
Nr kryterium KRYTERIUM
1 KRYTERIUM - cena brutto oferty na podstawie formularza ofertowego: Liczba punktów C = (Cmin/Cof) * 100 gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena badanej oferty brutto
Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium i dodane do siebie:
P = C x 100 %, gdzie P: Ilość punktów uzyskanych przez ofertę
3. Punkty wg podanego wzoru zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, wybiera się ofertę z najniższą ceną.
6. Wyniki zapytania ofertowego tj. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, podlegają umieszczeniu na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych.
7. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze zapytania ofertowego.
X. Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.
2. Wykonawca jest związany przedstawioną ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

Kontakt:
2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w kwestiach merytorycznych jest Artur Jakowlew, Sekcji Zakupów UAM, tel. 61 829 41 55, e-mail: artjak@amu.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.