Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4998z ostatnich 7 dni
20073z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie opisu technicznego

Przedmiot:

Wykonanie opisu technicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
powiat: Toruń
(56) 654 70 68 wew. 230, 253, (56) 652 96 19
kujawsko-pomorska@ohp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: (56) 654 70 68 wew.
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zadania:
Wykonanie opisu technicznego wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dla wykonania prac remontowych polegających na remoncie kominów na budynku warsztatu gastronomicznego/
stołówki w Grudziądzu Ul. Parkowa 18
2. Opis przedmiotu Zamówienia
2.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opisu technicznego wraz kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót dla przeprowadzenia prac remontowych polegających na remoncie kominów na budynku stołówki/warsztatu gastronomicznego w Grudziądzu Ul. Parkowa 18 Zakres prac obejmuje: wykonanie części opisowej i rysunkowej opisu technicznego, wykonanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego.
Prace remontowe obejmować będą naprawę spękań na kominach, wykonanie nowego opierzenia,
oczyszczenie i pomalowanie zardzewiałych daszków kominowych.
Wszystkie dokumenty zostaną wykonane w 2 egz. w wersji papierowej.
2.2.Wzór umowy jest załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.3.Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia gwarancji dobrej jakości 12 miesięcy.
2.4.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC.

Dokument nr: KPWK.ADM.273.49.2021

Otwarcie ofert: d. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego i będzie miało charakter jawny.

Składanie ofert:
b. Miejscem składania ofert jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu (ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń). Ofertę można także przesłać na numer faxu (056) 652 96 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego kujawsko-pomorska@ohp.pl
c. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 02.08.2021 r. godz. 11.00. Pod uwagę brana jest data i godz. wpływu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin realizacji:
Planowany w przedziale czasowym od 04.08.2021 r. - 17.08.2021 r.

Wymagania:
4.lstotne warunki zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
b. posiadania ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 4500,00zł, obejmujące wykonywanie prac będących przedmiotem zapytania ofertowego.
Wykonawca składa kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
c. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi udokumentować realizację 2 prac projektowych obejmujących zakresem niniejsze zapytanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, o wartości co najmniej 4500,00 zł brutto każda. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wykonawca załączy dowody z których wprost wynika, że wyżej wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, d. wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.
b. Kopię polisy OC na kwotę co najmniej 4 500,00 zł obejmującej prace projektowe będące przedmiotem zapytania ofertowego potwierdzonej za zgodność z oryginałem
c. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych 2 prac projektowych obejmujących zakresem niniejsze zapytanie o wartości co najmniej 4 500,00 zł brutto każda wraz dowodami (referencje, protokoły odbioru robót), że prace projektowe zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
d. Kopię uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
7. Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego na stronie: http://kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl w zakładce <Zapytania ofertowe> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej przyczyny zaistniałej sytuacji.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

Uwagi:
11. Informacja dotycząca RODO
Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Magdalena Kak tel./fax: 56-6547068 wew.230 E-mail m.kak@ohp.pl
Jarosław Guttfeld-tel./fax 56-6547068 wew. 253

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.