Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni

Przedmiot:

Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
powiat: pruszkowski
tel. 022 701-77-70, faks 022 701-77-71
ratusz@raszyn.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Raszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 022 701-77-70,
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Ul. Małej w miejscowości Rybie, gm. Raszyn na odcinku od Ul. 19 Kwietnia do Ul. Wesołej - odcinek długości ok. 570 m.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Specyfika głównych wymagań:

a) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Ul. Małej w miejscowości Rybie, gm. Raszyn na odcinku od Ul. 19 Kwietnia do Ul. Wesołej - odcinek długości ok. 570 m w zakresie określonym w załączniku nr 1 ,,Opisie przedmiotu zamówienia" do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 71320000-7

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: 05-090 Raszyn, Ul. Szkolna 2a, w Kancelarii, pok. nr 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

,,Oferta na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej

wraz z odbudową nawierzchni w Ul. Małej w miejscowości Rybie, gm. Raszyn

NIE OTWIERAĆ PRZED 04.08.2021 r. godz. 11:00"

- lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ratusz@raszyn.pl

w terminie do dnia 04.08.2021 r. godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
b) Terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- dostarczenie dokumentacji projektowej do dnia 22.10.2021 r.

- uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 17.12.2021 r.

Wymagania:
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - najniższa cena wykonania zamówienia.

III. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 3,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy,

c) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - załącznik Wykonawcy,

d) kserokopię uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej i uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w branży sanitarnej potwierdzające wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień - załączniki Wykonawcy.

2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, usług, robót budowlanych.

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
IX. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOSOBYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn mająca siedzibę przy ul. Szkolnej 2a w Raszynie, reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Raszyn można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod@raszyn.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustaw: Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r., poz. 1967 z późn. zm.).

5. W związku z przetwarzaniem danych o celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) obsługa prawna,

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Raszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Raszyn,

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Raszyn Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych Gminie Raszyn ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Rafał Prus pod nr tel. (22) 701-78-75, e-mail: rprus@raszyn.pl

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach: poniedziałek-czwartek w godz. 8-14.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.