Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej oraz montaż i dostawa pomp ciepła

Data zamieszczenia: 2021-09-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu
Emilii Gierczak 38/11
78-100 Kołobrzeg
powiat: kołobrzeski
biuro@lokum24.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/67087
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Kołobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.03.02-00-0013/17 - Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego Ul. Wschodnia 19-29 w Kołobrzegu

Opis
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy Ul. Emilii Gierczak 38/11, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania dokumentacji projektowej, dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej oraz montażu i dostawy pomp ciepła wraz z podłączeniem do instalacji ciepłej wody użytkowej, w budynku wielomieszkaniowym na potrzeby projektu ,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego Ul. Wschodnia 19-29 w Kołobrzegu", planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0013/17. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny unieważnieni
Rodzaj zamówienia: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dostawa i montaż pomp ciepła wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem.
Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,88 kWp w technologii ,,solar edge" lub równoważnej, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci energii elektrycznej oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem oraz wraz z odbiorem technicznym dokonanym przez operatora sieci energetycznej.
W szczególności wykonanie tych robót obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę projektem wykonawczym i uzyskanie przewidzianych prawem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń oraz włączenie jej do istniejącej instalacji energii elektrycznej.
Zakłada się, że projektowana i wykonywana instalacja fotowoltaiczna ma być zautomatyzowana i nie wymagająca stałego nadzoru, jak również będzie wyposażona we wszelki osprzęt zapewniający długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Podstawowa kontrola instalacji odbywać się będzie poprzez łącze internetowe z dedykowanym dla niej interfejsem.
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie ekspertyzy określi sposób połączenia paneli fotowoltaicznych z połacią dachu (dach płaski).
Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej:
- moc instalacji 49,88 kWp
- falownik o mocy minimum 40 kW
- minimum 1 optymalizator na dwa moduły
- moduły pv monokrystaliczne testowane na opary solne
- monitoring pracy instalacji poprzez dedykowaną aplikację internetową.
W ramach wykonawstwa oferent zobowiązuje się do rozwiązywania problemów na etapie wykonania technicznego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i przedstawicielami zamawiającego w zakresie wystąpienia problemów i kolizji, które nie zostały uwzględnione na etapie projektowania.
b) dostawa i montaż trzech pomp ciepła o mocy 12 kW każda na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci ciepłej wody użytkowej, poprzez niezbędny do prawidłowego działania instalacji osprzęt oraz wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem.
Zakłada się, że projektowana i wykonywana instalacja pomp ciepła ma być zautomatyzowana i nie wymagająca stałego nadzoru, jak również będzie wyposażona we wszelki osprzęt zapewniający długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Podstawowa kontrola instalacji odbywać się będzie poprzez łącze internetowe z dedykowanym dla niej interfejsem oraz poprzez zamontowany dla instalacji licznik wyprodukowanego ciepła.
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie ekspertyzy określi miejsce usytuowania pomp ciepła wraz z niezbędnym osprzętem w budynku.
Parametry techniczne pomp ciepła:
- ilość 3 szt.
- moc znamionowa minimum 12 kW
- nominalna moc grzewcza dla A7W55 (A - powietrze, W - woda) minimum 11,9 kW
- współczynnik wydajności grzewczej (COP) minimum 3,05 dla A7W55
- poziom mocy akustycznej (praca) maksymalnie 65 DB
- zasobnik ciepłej wody użytkowej emaliowany/stal nierdzewna poj. 500 l dla każdej pompy ciepła
- włączenie do istniejącej instalacji cwu w węźle cieplnym
- licznik ciepła wyprodukowanego
- monitoring pracy instalacji poprzez dedykowaną aplikację internetową.
W ramach wykonawstwa oferent zobowiązuje się do rozwiązywania problemów na etapie wykonania technicznego w porozumieniu z inspektorem nadzoru i przedstawicielami zamawiającego w zakresie wystąpienia problemów i kolizji, które nie zostały uwzględnione na etapie projektowania.
Wymagany łączny uzysk energii z OZE (z powyższych źródeł) wynosi 305 345 kWh/rok, po uwzględnieniu zużycia energii elektrycznej przez pompy ciepła, przez instalację fotowoltaiczną oraz po rozliczeniu wyprodukowanej energii z odbiorcą energii elektrycznej.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie z prawem budowlanym, zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogramu prac, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Okres gwarancji
60 miesięcy

CPV: 09331200-0, 42511110-5, 71242000-6

Dokument nr: 2021-1823-67087

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-15

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kołobrzeski
Gmina
Kołobrzeg
Miejscowość
Kołobrzeg
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 30.11.2021 r.
8. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą - w ciągu 30 dni od dnia wyłonienia Wykonawcy.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
Nie
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Posiadanie przez oferenta uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Udokumentowanie doświadczenia obejmującego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie w sposób należyty co najmniej:
- dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy minimum 40 kWp;
- instalacji pomp ciepła o mocy minimum 12 kW;
- lub alternatywnie wykonanie jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 40 kWp oraz wykonanie zespołu instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła o mocy minimum 8 kW.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym właściwym dla wielkości zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent dysponuje kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia do projektowania, montażu i rozruchu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pomp ciepła.
Oferent dysponuje osobą z uprawnieniami do sporządzania audytu energetycznego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent jest w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej, w szczególności:
- Oferent nie znajduje się w stanie upadłości oraz nie znajduje się w stanie likwidacji;
- Oferent nie zalega z opłatami z tytułu podatków oraz składek do ZUS na dzień złożenia oferty;
- Oferent dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania z zawartą ceną ryczałtową za komplet robót opisanych w punkcie I niniejszego zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz doświadczenia, jakim na potrzeby niniejszego postępowania legitymuje się Wykonawca, złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
4. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień wskazanych w wykazie doświadczenia.
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
6. Opłacona polisa OC.
7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
8. Zaświadczenia lub oświadczenia o niezaleganiu z opłatami z tytułu podatków oraz składek do ZUS. Nie starsze niż 3 miesiące na dzień złożenia oferty.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
I.
1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
2. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien dokonać oględzin nieruchomości w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienia ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie ujętych w ogłoszeniu.
II.
Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do zapytania ofertowego formularzu.
2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane zgodnie z rozdziałem III niniejszego Zapytania.
3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
5. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
7. W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
8. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy wykonać skanowanie wszystkich składanych dokumentów i przesłać skany na adres poczty elektronicznej.
9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej warunków określonych niniejszym zapytaniem ofertowym lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
10. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia lub bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. W toku oceny i badania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
13. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w formie skanów ze wszystkich dokumentów, podając w tytule:
OFERTA NA BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z POMPAMI CIEPŁA W BUDYNKU PRZY UL. WSCHODNIEJ 19-29 W KOŁOBRZEGU .
14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15.09.2021r,
pod adresem biuro@lokum24.com . O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
III.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami
1. Oferenci mogą kontaktować się z Zamawiającym poprzez pocztę elektroniczną
e-mail: biuro@lokum24.com .
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
biuro@lokum24.com .
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym, i umieści je na stronie ogłoszenia pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu 7 dni przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
11. Zamawiający wymaga minimum pięcioletniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane.
12. Zamawiający wymaga fizycznej reakcji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w formie elektronicznej lub telefonicznej usterki/awarii przedmiotu zamówienia w ramach serwisu gwarancyjnego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-31
Data ostatniej zmiany
2021-08-31

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B gdzie:
A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
Najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x 90 punktów.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji
Wymagany okres gwarancji 5 lat od dnia odbioru końcowego zamówienia. Zaoferowanie okresu gwarancji do 5 lat, oferta uzyska 0 pkt. Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji uzyska 10 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A - Cena, Kryterium B - Okres gwarancji zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Kucharczyk
tel.:
e-mail: biuro@lokum24.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.