Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych

Przedmiot:

Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO ZABRZE - PREZYDENT MIASTA
Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu"
Zadanie 1- DOSTAWA materiałów eksploatacyjnych
Zadanie 2- DOSTAWA akcesoriów i wyrobów do kompute
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Zamówienie będzie realizowane etapami według potrzeb Zamawiającego.
Zadanie 1 - DOSTAWA materiałów eksploatacyjnych
Rodzaj, opis oraz szacunkowe ilości materiałów eksploatacyjnych zostały określone w Części III SWZ.
Dostarczone materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie nowe nie regenerowane. Dostarczone materiały eksploatacyjne powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy.
Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SWZ lub równoważny, tj. o parametrach nie gorszych niż parametry materiałów eksploatacyjnych, wyrobów i akcesoriów do komputerów podanych w SWZ.
Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być nowe i objęte gwarancją producenta oraz dostarczone do:
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,
Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - pokój nr 70.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Zamówienie będzie realizowane etapami według potrzeb Zamawiającego.Zadanie 2 - DOSTAWA akcesoriów i wyrobów do komputerów
Rodzaj, opis oraz szacunkowe ilości akcesoriów i wyrobów do komputerów zostały określone w Części III SWZ.
Dostarczone akcesoria i wyroby do komputerów powinny być fabrycznie nowe.
Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SWZ lub równoważny, tj. o parametrach nie gorszych niż parametry materiałów eksploatacyjnych, wyrobów i akcesoriów do komputerów podanych w SWZ.
Wszystkie komponenty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być nowe i objęte gwarancją producenta oraz dostarczone do:
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,
Wydział Informatyki i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - pokój nr 70.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30192113-6, 30192320-0, 30237000-9, 30200000-1, 30230000-0, 30233153-8, 30234000-8, 30234100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00171584, BZP.271.53.2021.MB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.miastozabrze.pl/engine//bip/8/95p2=BZP.271.53.2021.MB
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", iż:
a. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
b. Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych".
c. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych".
4. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
4.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4.2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4.3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
6.1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, nie krócej niż - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a później - w razie konieczności obrony uzasadnionych interesów Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem lub umową o realizację zamówienia publicznego.
6.2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. C.D. w sekcji 3.16
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. z sekcji 3.15
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
7.1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych ,
2) na podstawie art. 16 RODO sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych ,
3) usunięcia swoich danych osobowych ,
4) na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych .
7.2. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, czy też nie będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do wniesienia sprzeciwu. W szczególności nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek ich podania wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.
10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-09-14 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.