Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Klej termoprzewodzący do mocowania próbek

Przedmiot:

Klej termoprzewodzący do mocowania próbek

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
powiat: Lublin
48 (81) 537 51 00, fax: +48 (81) 533 36 69, tel. 81/ 537 57 00 fax 81/ 537 57 03
jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 (81) 537 51 00, f
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Klej termoprzewodzący do mocowania próbek:
Kolor- biały, czas schnięcia powierzchni -30,
twardość 45-75, wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) 2.0, wydłużanie (%)100, przewodność cieplna W/mk->1,0 , wytrzymałość dielektryczna -20(op.=120g)
np. nr kat. AGT -180 lub produkt równoważny
1 szt.

Dokument nr: 1513 -2021-1)/DZP-z

Składanie ofert:
Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 08.09.2021r., do godz. 10:00.
Odpowiedź prosimy przesłać w formie skanu e- mailem na adres: jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji dostawy: do 27.09.2021r

Wymagania:
Zaproszenie do składania ofert nr 1513 -2021-1)/DZP-z

o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto
zgodnie z art. 11 ust. 5, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1129 t.j.)
Lp.
Nazwa

Ilość
Oferowany produkt: numer katalogowy, producent
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego: link do karty katalogowej produktu:
Cena jedn.
brutto
Wartość brutto
Stawka VAT
Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe i fizykochemiczne (skład surowcowy, przeznaczenie, konsystencja itp.) oraz wielkość opakowania, jego rodzaj nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest wskazać w ofercie link do dokumentu potwierdzającego jego równoważność - kartę katalogową producenta / dystrybutora.
Warunki dostawy: na koszt dostawcy
Termin płatności faktura VAT z odroczonym terminem płatności (30 dni)
Wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą karty charakterystyki dla każdego z dostarczanych produktów.

Uwagi:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel./ fax.: +48 81 537 59 65, adres email: zampubl@umcs.lublin.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jest Pani Sylwia Pawłowska-Jachura, adres e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wartości 130 000 zł czyli progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.) - zwanej dalej ustawą.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Mogą one zostać przekazane podmiotom współpracującym z Uniwersytetem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z art. 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta Panią/ Pana do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie: email jolanta.guz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 57 01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.