Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Białogardzie
ul. Kochanowskiego 26
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
tel. 94 312 29 65 fax 94 311 01 73, tel. 510 068 202
sekretariatbsm@btk.net.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: nie dotyczy
Nr telefonu: tel. 94 312 29 65 fa
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej w klatkach schodowych - remont instalacji w częściach wspólnych Nazwa i adres zamawiającego: Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy dworcowej Ib, c, d
poprzez zarządcę nieruchomości: Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kochanowskiego 26
78-200 Białogard zaprasza do składania ofert.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
wymiana skrzynek licznikowych na rozdzielcze typu Kubiak, obudowy PCV, typ skrzynki zależny od wyposażenia tablicy, wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych z topikowych na ,,S" wymiana wyłączników głównych na wyłącznik p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymiana i uporządkowanie tablic administracyjnych, zakończone po przedłożeniu stosownych rysunków i protokołów z badania instalacji. Usunięcie wszystkich powstałych uszkodzeń po montażu skrzynek ( zatarcie na gładko tynków).

Otwarcie ofert: 7. Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 13.09.2021 r

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w sekretariacie Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białogardzie, Ul. Kochanowskiego 26 w terminie do dnia 10.09.2021 r

Miejsce i termin realizacji:
Prace będą wykonywane w terminie do 2-miesięcy.

Wymagania:
Wszystkie formalności w zakresie wyłączenia zasilania oraz kontaktów z
zakładem energetycznym ciążą na wykonawcy.
2. Sposób przygotowania ofert.
Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny, bez poprawek, w języku polskim,
2.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:
- zewnętrznej i
- wewnętrznej
Na opakowaniu wewnętrznym należy umieścić:
a) nazwę zamawiającego
b) napis określający przedmiot zamówienia (Oferta dla wspólnoty mieszkaniowej na prace elektryczne)
c) nazwę i adres oferenta,
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić wyłącznie dane jak w pkt 2.1. b. Nie dopuszcza się opatrywanie koperty zewnętrznej symbolami oferenta. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
3. Postać oferty:
Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wizje lokalną i obowiązujące aktualnie przepisy.
Zaleca się aby oferent przeprowadził wizję placu budowy w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne dla poprawnego przygotowania oferty.
4. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
4.1. Cena brutto za przedmiot zamówienia -100%
4.2 Ocenie podlega cena brutto ( wraz z podatkiem VAT ) .
Wykonanie zadania wygrywa oferta, która uzyska najniższą cenę.
5. Informacja o dokumentach
Oferenci składają oświadczenia wymienione w załączniku,
5.2. Informacje o kwalifikacjach zawodowych własnych i pracowników,
5.3. Oświadczenie, że nie zalegają z opłatą składek ZUS i Urzędu Skarbowego.
5.4. Polisa OC
8. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.
8.1. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
8.2. Komisja przetargowa:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych
ofert w wymaganym terminie,
b) stwierdza ważność ofert,
podaje do publicznej wiadomości numer oferty, nazwę i adres oferenta, cenę oferty,
c) stwierdza czy złożone oferty odpowiadają warunkom podanym w "Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia"
d) oferty nie odpowiadające SIWZ komisja odrzuca ze względów formalnych,
e) wybiera najkorzystniejszą ofertę, kierując się kryteriami określonymi w SIWZ
f) o wyborze oferty zamawiający powiadomi pozostałych oferentów, wskazując
firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
g) wybór oferenta zostanie ogłoszony niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w
siedzibie zamawiającego.
9. Wadium. Nie dotyczy
10. Zabezpieczenie właściwego wykonania umowy.
Ustala się zabezpieczenie właściwego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu lub potrącone z faktur i przekazane na ustalony między stronami rachunek lub jako zabezpieczenie bankowe , gdzie pozostanie przez okres udzielonej gwarancji. Po upływie wyznaczonego terminu kwota wraz z należnymi odsetkami, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku zostanie zwrócona Wykonawcy.
Termin związania ofertą - 30 dni od daty złożenia.
Zobowiązania wykonawcy związane z umową:
12.1. Po wyborze oferty-zamawiający i wykonawca zawrą umowę w terminie
7 dni, licząc od dnia ogłoszenia przetargu na tablicy Zamawiającego.
12.2. W przypadku jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się
od zawarcia umowy, zamawiający po upływie terminu 10 dni zawiera umowę z oferentem, którego oferta została zakwalifikowana jako druga najkorzystniejsza.
12.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu osób trzecich spowodowane jego działalnością oraz odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na placu budowy. Na tę okoliczność przedkłada kserokopię ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Równocześnie w okresie trwania gwarancji określonej w umowie, zobowiązany jest corocznie przedkładać kserokopię polisy OC na dany rok objęty gwarancją. Wady samego dzieła zobowiązany jest usuwać w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o ujawnionych wadach, a zaistniałe szkody pokrywane będą z polisy OC. Na poczet konieczności usunięcia wady przez zleceniodawcę, w wyniku nie usunięcia przez wykonawcę w ustalonym terminie zostanie zabezpieczona kwota gwarancyjna.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany i odwołania niniejszego ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Kontakt:
11. Nazwisko i stanowisko pracownika uprawnionego do kontaktowania się
z oferentami:
Jolanta Zięcik tel. 510 068 202, e-mail inwestycjebsm@btk.net.pl pok 15, Kochanowskiego 26, Białogard 12.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.