Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie drogi powiatowej

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kaliski
Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 501 42 86
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62 501 42 86
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa zamówienia: Utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni twardej z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych - Droga powiatowa nr 4342P.
4. Opis przedmiotu zamówienia: Bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 4342 P w miejscowości Blizanów w zakresie remontu chodnika. Szczegółowy zakres robót drogowych został określony w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: DRP.272.37.2021

Składanie ofert:
12. Termin i miejsce złożenia ofert:
1) prosimy o złożenie oferty w zapieczętowanej kopercie oznaczonej: ,,Oferta na utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni twardej z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych - Droga powiatowa nr 4342P - nie otwierać przed dniem 10.09.2021 r.",
2) termin złożenia oferty: do dnia 09.09.2021 r. do godz. 1530 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, kancelaria pok. nr 8 (parter).

11. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym, dołączając do niej wypełniony kosztorys ofertowy. W kosztorysie ofertowym należy określić wartość poszczególnych pozycji kosztorysu, wartość ogólną netto, wartość podatku VAT i wartość brutto robót.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania robót: 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
2. Publikacja: na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszego zaproszenia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 5. Kryterium wyboru: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ,,cena". Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą. 7. Okres rękojmi za wady: 5 lat licząc od dnia odbioru.
8. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po odbiorze przedmiotu zamówienia protokołem, w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
9. Szczegółowe postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków zamówienia. 13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę składając oświadczenie o wycofaniu oferty lub oświadczenie o zmianie oferty wraz z nową ofertą.
14. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. O przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina faktycznego wpływu oferty.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
16. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Wykonawcy na adres poczty e-mail lub listownie.

Uwagi:
Kalisz, dnia 02.09.2021 r.
17. Dane osobowe: zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Kaliski - Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. (62)5014233, email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
b) ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r., poz. 164 ze zm.).
4) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zmawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
b) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1198),
c) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
6) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ustawy Pzp.
8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia Zmawiający może zadać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości udziału w postępowaniu.
9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13) Prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i uzupełnienia podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kontakt:
18. Kontakt: Rafał Kędzia - tel. (62) 50 14 286 lub Mariusz Szydłowski (62) 50 14 285.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.