Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace interwencyjne na ciekach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Prace interwencyjne na ciekach

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków
powiat: Kraków
(12) 62 90 621.
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: (12) 62 90 621.
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie Ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 130 000 zł. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Prace interwencyjne na ciekach na terenie działania NW Proszowice- Prace interwencyjne na potoku Piotrówka km 2+000-3+100, 3+600-4+000,5+300-6+400".
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali w tym okresie, co najmniej 1 usługę o wartości min 20 tys. zł brutto polegająca na wykonaniu robót utrzymaniowych na rzekach lub potokach.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 ,,Wykaz zrealizowanych usług" oraz dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru).

Dokument nr: KR.2.6.532.19.2021

Składanie ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowane w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt. 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem Platformy - pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ do dnia 13.09.2021 do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty otrzymania zlecenia.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena-100 %.
b) dysponują osoba lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży zał. nr 6 ,,Wykaz osób" wraz z kopią uprawnień i kopią zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
7. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie jest wymagane.
9. Warunki rękojmi: nie dotyczy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100%.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wodv.gov.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty (zał. Nr 4),
2. Wykaz zrealizowanych usług (zał. Nr 3) wraz dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru),
3. Kalkulacja ofertowa (zał. nr 2),
4. Wykaz osób (zał. nr 6) wraz z kopią uprawnień i kopią zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa,
5. Oświadczenie RODO o którym mowa w pkt. 20 niniejszego zapytania,
6. Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis z właściwego rejestru np. CEiDG, KRS lub pełnomocnictwo.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem Przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja dla Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów.
Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia punktów w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia,
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzjelenia zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
18. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru zlecenia zał. nr 5 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
19. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych" Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Prace interwencyjne na ciekach na terenie działania NW Proszowice- Prace interwencyjne na potoku Piotrówka km 2+000-3+100, 3+600-4+000, 5+300-6+400, nr postępowania KR.2.6.532.19.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
20. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Wojciech Skalny - ZZ Kraków (12) 62 90 621.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.