Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dźwigu osobowego

Przedmiot:

Naprawa dźwigu osobowego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel.: (32) 207 63 16
a-zp2.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (32) 207 63 16
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
prowadzi rozpoznanie rynku w celu wyłonienia
Wykonawcy zamówienia pn. ,,Naprawa dźwigu osobowego w I Urzędzie Skarbowym w
Gliwicach".
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa dźwigu osobowego (Producent: MONITOR; Nr
fabryczny 2080010/2000; Nr ewidencyjny: N3107000844; Uszkodzony element dźwigu:
pompa ręczna agregatu hydraulicznego z blokiem zaworowym i czujnikiem ciśnienia)
znajdująca się w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach przy Ul. Góry
Chełmskiej 15, zgodnie z zapisami Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do
Zaproszenia, Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia
oraz projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Ponieważ Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie
oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia
prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi
wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt. W związku z obowiązującym na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-
2, wprowadzonym na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), dokonanie wizji lokalnej możliwe jest wyłącznie po
2/7
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oraz godz. wizji, złożeniu przez osobę
dokonującą wizji oświadczenia, że nie jest objęta kwarantanną, jak również z zachowaniem
wszelkich wymagań i ograniczeń określonych przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie
zakrywania ust i nosa, poprzez stosowanie we wszystkich pomieszczeniach własnej maseczki
ochronnej i rękawiczek jednorazowych oraz zachowanie odpowiedniej odległości. Wizja
lokalna możliwa jest w godz.ch pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 07:00
do godz. 15:00 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu jej
dokonania z pracownikami I US w Gliwicach p. Joachim Hatko 32/ 339 67 50 lub p. Monika
Górzkowska 32/ 339 67 51.

Dokument nr: 2401-ILZ_261.94.2021.

Składanie ofert:
VIII. SKŁADANE OFERT (TERMIN / SPOSÓB / WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy
o wypełnienie i podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis
nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną)
albo podpisem elektronicznym Formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z Formularzem ofertowym:
? kosztorysu prac,
? uprawnienie do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, w
tym zwłaszcza do serwisowania dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
? kopii polisy OC w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi
postępowania na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł,

3. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 14 września 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
II. MIEJSCE REALIZACJI:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, Ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice
Uwaga:
1. Prace prowadzone będą w dni robocze, w godz.ch pracy Urzędu tj. od poniedziałku do
piątku w godz.ch od 7:00 do 15:00. Po uprzednim uzyskaniu zgody Naczelnika Urzędu
po godz.ch pracy Urzędu lub sobotę będą mogły być prowadzone prace tego
wymagające albo szczególnie uciążliwe.
2. Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić
wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w
tym w szczególności prowadzenie prac w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu nie
objętego robotami i nie utrudniać i nie zakłócać pracy wykonywanej w pozostałych
częściach budynku. Prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być odpowiednio
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
3. Prace porządkowe po prowadzonych robotach oraz wszelkie uszkodzenia powstałe w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego
koszt.
4. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem mienia
znajdującego się na terenie wykonywanych prac, mienia przekazanego przez
Zamawiającego.
III. TERMIN REALIZACJI:
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 25 dni roboczych od daty
obowiązywania umowy. Termin realizacji oznacza czas od daty obowiązywania umowy do
dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Wymagania:
1. Wykonawca wraz z Formularzem oferty zobowiązany jest złożyć kosztorys prac
stanowiący element pomocniczy do wyliczenia wynagrodzenia częściowego w przypadku
niewykonania w całości przedmiotu zlecenia. Wartość oferty musi być równa wartości
robót wskazanej w kosztorysie wykonawczym.
2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z Formularzem oferty ważne uprawnienie do
wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, w tym zwłaszcza do
serwisowania dźwigów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał oraz złożył wraz z Formularzem oferty
kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą
niż 100 000 zł.
4. Zamawiający wymaga wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sposób
kompletny, zgodnie z treścią umowy, opisem technicznym przedmiotu zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, standardami, normami,
zaleceniami i wskazówkami producenta, i Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany przez pracowników
dysponującymi odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami, doświadczeniem oraz z
należytą starannością.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów, które spełniają wymagania
obecnie obowiązujących norm oraz posiadają wymagane certyfikaty i parametry
jakościowe.
7. Zamawiający wymaga, aby zamontowane części były fabrycznie nowe, sprawne, wolne
od wad fizycznych i prawnych oraz objęte min 24-miesięczną gwarancją i rękojmią.
8. Wykonawca usługi jest zobowiązany poinformować Zamawiającego z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu prac celem ewentualnego
zapewnienia asysty firmy, która na podstawie umowy dokonuje co miesięcznej
konserwacji urządzenia dźwigowego,
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku
nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich
pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie IAS w związku z wykonaniem
przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej
naprawienia.
3/7
10. Wykonawca wykona prace w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego i osób
trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości lub
pokrycia szkody w pełnej wysokości.,

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie
ryczałtowe określone w umowie.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony
protokół odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
6. W czasie trwania umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy nie
podlega zmianie i waloryzacji.
4/7
7. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani dokonywać kompensaty.
V. GWARANCJA I RĘKOJMIA:
Zamawiający wymaga, aby udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na wykonane
prace oraz zainstalowane elementy wynosiła minimum 24 miesiące. Wykonawca w
Formularzu ofertowym zobowiązany jest wpisać na jaki okres udziela gwarancji i rękojmi na
wykonane prace oraz zainstalowane elementy. Jeżeli do utrzymania gwarancji lub rękojmi
niezbędne jest wykonywanie przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do
ich wykonywania w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, przez cały okres trwania
gwarancji.
Udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane prace oraz zainstalowane elementy będzie
liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru wykonania
przedmiotu zamówienia.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena oferty brutto - waga 100%
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.
Uwaga:
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość
dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli
wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych
groszy.
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji
usługi.
VII. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE PROCEDURY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do
wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania
przyczyny.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców,
którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali
w okresie ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą
z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
5/7
odszkodowania, albo w tym samym okresie z przyczyn leżących po ich stronie, po
wyłonieniu Wykonawcy nie doszło do podpisania z Zamawiającym umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

4. Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres: a-zp2.ias.katowice@mf.gov.pl
? złożyć osobiście w kancelarii w pokoju numer 2, w budynku ,,A" Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.
Uwaga:
Wykonawca, swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby
Zamawiającego, może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem: ,,Nie należy
otwierać przed upływem terminu składania ofert". Koperta powinna być opisana zgodnie z
poniższym wzorem:
Wykonawca
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
2401-ILZ.261.94.2021 - "Naprawa dźwigu osobowego w I Urzędzie Skarbowym w Gliwicach"
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT.
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.

5. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
6. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne,
informację o złożonych ofertach. Po analizie ofert Zamawiający umieści na ww. stronie
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym,
Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym
zakresie.
IX. UMOWA
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z wyłonionym Wykonawcą
Umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
2. Podpisanie Umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w Izbie
Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice. Datą
zawarcia umowy i datą rozpoczęcia obowiązywania umowy będzie data złożenia podpisu
pod Umową przez drugą ze stron.
3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania
uzupełnionych formularzy Umowy do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione
osoby. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Umowy
odesłać ją podpisaną do Zmawiającego, jednocześnie wysyłając Zamawiającemu scan
podpisanej przez siebie Umowy mailem,
4. Datą zawarcia Umowy w przypadku o którym mowa w ust. 3, będzie data złożenia
podpisu pod Umową przez Zamawiającego, a datą rozpoczęcia obowiązywania umowy
będzie wpisana przez Zamawiającego, przed wysyłką formularzy Umów do Wykonawcy,
data wysłania scanu jednostronnie podpisanej umowy.
5. W dniu wysłania do Wykonawcy Umowy w formie papierowej Zamawiający prześle do
Wykonawcy scan jednostronnie podpisanej Umowy mailem
6. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem Umowy
Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami.

Uwagi:
X. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana na stronie
Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia - Zamówienia publiczne -
Profil nabywcy. Link: http://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wkatowicach/
ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Kontakt:
XI. OSOBY DO KONTAKTU:
1. w sprawach przedmiotu zamówienia oraz wizji lokalnej:
Pan Zbigniew Pawlik, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, tel.: 32/207 63 17, email:
zbigniew.pawlik@mf.gov.pl
Pan Joachim Hatko, I US Gliwice, tel.: 32/ 339 67 50, e-mail: joachim.hatko@mf.gov.pl

Pani Monika Górzkowska, I US Gliwice, tel.: 32/ 339 67 51, e-mail:
monika.gorzkowska@mf.gov.pl
2. w sprawach formalnoprawnych dotyczących
prowadzonego rozpoznania:
Pani Natalia Chłond, nr tel.: 32/ 207 63 16, e-mail: chlond.natalia@mf.gov.pl,
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.