Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji gazowej kuchni wraz z dostawą i montażem kotłów warzelnych

Przedmiot:

Wykonanie instalacji gazowej kuchni wraz z dostawą i montażem kotłów warzelnych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów
powiat: lubaczowski
tel. 016 6328116, faks 016 6328116
zam.pub@szpital.lubaczowski.com
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lubaczów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 016 6328116, fa
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty Na wykonanie instalacji gazowej kuchni wraz z dostawą i montażem kotłów warzelnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
Zaprasza do złożenia oferty na : Na wykonanie instalacji gazowej kuchni wraz z dostawą i montażem kotłów warzelnych- powtórzenie II. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie roboty polegającej na przebudowie instalacji wodociągowej zasilającej kotły warzelne, instalacji gazowej do zasilenia kotłów warzelnych oraz dostarczenie, montaż, uruchomienie kotłów warzelnych dla potrzeb kuchni szpitalnej.
1.1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace polegające na przebudowie istniejących instalacji:
- wody zimnej
- gazowej
- instalacji kanalizacyjnej
3. Usunięcie zbędnych elementów istniejącej instalacji
4. Uporządkowanie miejsca pracy
5. Dostaw i montaż kotłów warzelnych
Parametry charakterystyczne oraz techniczne
1. Łączne zapotrzebowanie na gaz 9,4 m?/h
2. Maksymalne wymiary urządzenia 1,0x1,0m
3. Wykonanie ze stali nierdzewnej konstrukcja oraz obudowa
4. Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej
5. zasilanie gazowe
Uwagi:
1. Prace będą prowadzone w obiekcie szpitala, które nie mogą zakłócić funkcjonowania szpitala.
2. Do momentu dostarczenia, montażu i uruchomienia nowych urządzeń należy zapewnić ciągłość pracy istniejących urządzeń.
3. Dostawy materiałów, rozładunek, zaplecze należy organizować w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający zaleca, aby w celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszty oraz ryzyko wizytacji i uzyskania w/w informacji obciążają Wykonawcę. Dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - kontakt: Drabik Dariusz, kom. 692-037-617 lub Stanisław Wierzchowski, kom. 728-825-256
4. W przypadku użycia w dokumentacji Zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów i urządzeń, należy przez to rozumieć ,,lub równoważne". Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w opisie wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie, sprzęt lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, które stanowią załącznik do zaproszenia. Przedstawiony przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeśli na etapie realizacji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w dokumentacji.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym i obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej.
1.4.1. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:
- urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych,
- prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
- wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
- zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
- atesty,
- zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia miejsca pracy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku,
- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia,
- przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,
- zabezpieczenia obrębu prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.
- poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
- wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
- uporządkowania miejsca po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
- uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń,
- prace należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739).
1.4. Informacje dodatkowe.
Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe, co najmniej takie, jakie zostały określone w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji i przedmiarze robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.

Dokument nr: ZP.232.18.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021r. o godz. 12:15 w Sali narad

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert Ofertę należy:
- złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego : dział zamówień publicznych (pokój nr 8) w terminie do dnia 14.09.2021, godz.12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, oferta na wykonaniu instalacji gazowej kuchni " NIE OTWIERAĆ PRZED: 14.09.2021r. godz.12:15.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców (patrz załącznik nr 1 do zaproszenia).
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
1.1 wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę o podobnym zakresie o wartości minimum 50.000,00 zł brutto.
Warunek ten ma być spełniony:
? samodzielnie przez wykonawcę , lub
? przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane ,lub
? w przypadku wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
1.2. wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.) tj. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz -ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego(załącznik nr 1), kosztorys ofertowy 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy),
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału III pkt. 1.1 zaproszenia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia.
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału III pkt. 1.2 zaproszenia.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby zawodowej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten/ dokumenty te
składa przynajmniej jeden z wykonawców.
2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (podmiotów trzecich)
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia
2.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu
6.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
VIII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:
- Cena oferty - 100 %
5.1 Punkty przyznane dla kryterium ceny będą liczone wg następującego wzoru :
Wartość punktowa ceny (Pcn) = Cmin /Cof.b x100 pkt x W
W- waga kryterium
Cmin - cena minimalna
Cof.b - cena oferty badanej
6. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające bezpośrednio z SWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia a nie wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Z uwagi na charakter ryczałtowy umowy na wykonanie, w wycenie powinny być ujęte wszystkie elementy mające na nią wpływ.
8. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
9. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny.
10. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę.
11. Cenę ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną z wyjątkiem sytuacji zmiany stawki podatku VAT.
12. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak również odnośnie terminu realizacji.
13. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi dokumentacja techniczna i ilości robót wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji technicznej
IX. Informacje o formalnościach 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna / Ochrona danych osobowych:
Zamawiający informuje, że administratorem danych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, tel.16 6328100, e-mail sekretariat@szpital.lubaczowski.com
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.
Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 4 lata, począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest: - przedmiot zamówienia: Dariusz Drabik - procedura: Barbara Wrona 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: 7.25-15.oo
2.1. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: SPZOZ w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów.
2.2. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (016) 6328116. 2.3. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: zam.pub@szpital.lubaczowski.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.