Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup lamp solarnych

Przedmiot:

Zakup lamp solarnych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
powiat: opolski
Telefon: (77)427 58 22, Faks: (77)427 58 38
radagminy@popielow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Popielów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (77)427 58
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup lamp solarnych w ramach zadania pn. ,,Zakup lamp solarnych" w miejscowości Popielów -zadania realizowanego w ramach projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022" zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr DZP-1.3031.2.27.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
2) zakup lamp solarnych w miejscowościach Lubienia i Stare Kolnie, w ramach funduszu sołeckiego Gminy Popielów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakup obejmuje zakup 5 sztuk lamp solarnych wraz z dostawą i montażem, w tym:
a) 3 szt. w miejscowości Popielów w ramach projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie w latach 2020-2022";
b) 1 szt. w miejscowości Lubienia w ramach funduszu sołeckiego;
c) 1 szt. w miejscowości Stare Kolnie w ramach funduszu sołeckiego.
2) Każda lampa powinna spełniać parametry:
a) lx 270W;
b) Słup 6 m ocynkowany;
c) Akumulator żelowy 120Ah;
d) Moc światła regulowana 30-60W;
e) System ściemniania;
f) Możliwość regulacji czasu pracy lampy i mocy;
g) Regulacja pilotem - dostawa 1 pilota do każdej sztuki;
h) Fundament prefabrykowany,
3) Gwarancja producenta 24 miesiące,
4) W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy urządzenia.
5) W miejscu montażu należy po zakończeniu prac montażowych przywrócić stan nawierzchni (np. trawnik) do stanu poprzedniego oraz uporządkować teren na którym prowadzone były prace montażowe.

Składanie ofert:
Oferta powinna zostać dostarczona do Zamawiającego do dnia 14.09.2021 r. do godz. 15:30:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego, 46-090 Popielów, Ul. Opolska 13, w godz.ch pracy Urzędu,
2) przesłać drogą elektroniczną na adres: radagminy@popielow.pl lub faksem na nr (77) 427 58 38,
3) przesłać pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w całości do dnia 15.10.2021 r.
Jako termin zakończenia zadania rozumie się podpisanie protokołu końcowego wykonania całego przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w umowie i opisie przedmiotu zamówienia oraz innych dokumentów wymaganych prawem.

Wymagania:
3. Informacje dodatkowe:
1) Wizja lokalna - każdy wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków terenu, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania informacji przydatnych do przygotowania oferty; koszt ewentualnej wizji lokalnej poniesie Wykonawca,
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia: 24 miesiące, licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia,
3) Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie przez zniszczeniem lub uszkodzeniem wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu montowanego urządzenia niebędących przedmiotem prac montażowych,
4) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia,
5) Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia normy określone przepisami prawa,
6) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 14 dni od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru przez Zamawiającego.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert ważnych na podstawie kryterium: CENA -100%
Ocena spełnienia przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnienia/niespełnienia informacji zawartych w załączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach
V. ODRZUCENIE OFERTY:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonym w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,
b) powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy,
3) została złożona po terminie składania ofert.
* Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej,
- pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta lub pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Z'.ałącznik nr 1 do zapytania.
4. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia,
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
4) zawierać cenę oferty brutto za realizację całości zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,
5) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,
6) zawierać wymagane załączniki.
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania),
2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający i oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający wzywa oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie, do złożenia dodatkowych ofert w zakresie dotyczącym ceny, w określonym terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny wyższej niż w złożonej wcześniej ofercie.
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są przedstawiciele Urzędu Gminy w Popielowie: 1) Stanisław Szynkowski - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, tel. 77 427 58 26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.