Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-332 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 68 329 18 60, 510 245 458
mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 329 18 60, 5
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty, w zamówieniu
publicznym o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, na prowadzenie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją praca konserwacyjno - naprawczych w obiektach okręgu
zielonogórskiego.
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego wraz z pełną
dokumentacją nad realizacją przedmiotowych prac, w obiektach jak niżej:
a) Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przy Ul. Partyzantów 42,
b) Prokuratury Rejonowej w Żaganiu przy Ul. Dworcowej 57,
c) Prokuratury Rejonowej w Żarach przy Ul. Górnośląskiej 17,
d) Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Niesulicach, działka nr 145/3,
Szczegółowy zakres robót zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz wszystkimi przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu zamówienia w taki
sposób, aby sprawowanie nadzoru odbywało się nieprzerwanie bez zakłóceń,
a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienia uprawnionego
zastępstwa.
5. Zadaniem wykonawcy będzie pełnienie nadzoru nad realizowanymi pracami wraz
z prowadzeniem pełnej dokumentacji oraz uczestnictwo w przeglądach
gwarancyjnych.
6. Wykonawca, przed zawarciem umowy, przedłoży dokumenty potwierdzające:
a) posiadanie wszelkich uprawnień, wymaganych obowiązującym prawem w tym
zakresie, do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów,
c) aktualną polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

CPV: 71520000 -- 9

Dokument nr: PO VII WB 262.24.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać mailem na adres: mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl lub złożyć
osobiście (tu ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej napisem ,,Nadzór-Niesulice")
w siedzibie Zamawiającego w pok. 409, III piętro w terminie do godz. 10:00
dnia 10 września 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie będzie realizowane w czasie realizacji prac, których termin wykonania
zaplanowano od września 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

Wymagania:
Inspektor nadzoru
w ramach przedmiotowego zamówienia, jest zobowiązany do uczestnictwa:
w przeglądach gwarancyjnych, w odbiorze gwarancyjnym przed upływem okresu
gwarancji robót budowlanych.
Rozliczenia.
Strony, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, przyjmują rozliczenie
ryczałtowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera
wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Płatność.
1. Podstawę do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia stanowi
protokół odbioru sporządzony w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego
odbioru prac.
2. Termin płatności wynosi do 21 dni liczonych od daty wpływu faktury do siedziby
zamawiającego. W fakturze wykonawca wskaże numer rachunku bankowego, na
który zamawiający przekaże wynagrodzenie.
Wybór wykonawcy.
a) Przy wyborze wykonawcy zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena - waga 95 %,
b) zatrudnienie osób niepełnosprawnych - waga 5%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym
ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany
jako wartość punktowa oferty.
Sposób obliczenia wartości punktowej.
cena badanej oferty (brutto)
Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita (razem) wartość brutto ujęta w
formularzu ofertowym- załącznik nr 2 zapytania,
b) zatrudnienie osób niepełnosprawnych (P2).
Wykonawca otrzyma 5 pkt podczas oceny oferty jeżeli zatrudnia co najmniej
jedną osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzy tej
osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia.
c) Wykonawca łącznie otrzyma punktów P = PI + P2.
d) Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
e) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w lit. c).
f) Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego oferty dodatkowej. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych pierwotnie ofertach.
g) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji
zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
h) Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje na prośbę wykonawcy.
Na ofertę składają się następujące wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy- zał. nr 2,
b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego RODO- zał. nr 5.

Kontakt:
Osoby do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Jasińska tel. 68 329 18 60, 510 245 458

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.