Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
788z dziś
5244z ostatnich 7 dni
20132z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej

Przedmiot:

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Departament Administracji i Obsługi Urzędu
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
powiat: Olsztyn
T: +48 89 521 97 77, F: +48 89 521 95 69
m.mikitiuk@warmia.mazury.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: T: +48 89 521 97 77,
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak również UE i poza nią na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak również UE i poza nią na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa Załącznik nr 1 i 2.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 13-09-2021 10:00:00
TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 13.09.2021 roku do godz. 10:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.mikitiuk@warmia.mazury.pl.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa świadczona będzie od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.10.2023r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien przygotować ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena - 100%, gdzie 1%=1 pkt. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = x 100 cena brutto badanej oferty
(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)
Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać - 100 pkt.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają równą liczbę punktów zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
2. Cena oferty służy tylko do porównania złozonych ofert i wybor oferty najkorzystniejszej. Wartością umowy będzie kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem drogi mailowej oraz zamieszczając informację na stronie bip.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie.
Zapytanie unieważnia się w szczególności, jeżeli:
? nie wpłynęła żadna oferta,
? cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
? wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie zapytania nie leży w interesie publicznym zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili uruchamiania zapytania,
? zawiera błędy popełnione przez zamawiającego uniemożliwiające kontynuowanie zapytania bądź zawarcie umowy.

Kontakt:
Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest: Monika Mikitiuk-Simoniuk - tel. /89/ 52 19 565.
Wszelkie pytania dotyczące zamówienia można kierować w formie elektronicznej na adres m.mikitiuk@warmia.mazury.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.