Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ciągu pieszego

Przedmiot:

Remont ciągu pieszego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
powiat: radomski
tel. 48 618 36 17,
kierownikrrn@wierzbica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 618 36 17,
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont ciągu pieszego pomiędzy ulicami Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy."
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest: Remont
ul. Głowackiego i Ul. Partyzantów w Wierzbicy.
ciągu
pieszego
pomiędzy
2.
Zakres robót został określony w załączonej do zaproszenia dokumentacji
projektowej.
3.
Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączonymi do
zaproszenia projektami i dokumentami. Przedmiot umowy należy zrealizować przy
użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych
z dokumentacją. Na zastosowanie robót i elementów zamiennych wymagana jest
opinia autora dokumentacji projektowej oraz zgoda Zamawiającego.
4.
Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót
określają:
a) dokumentacja projektowa.
b) przedmiar robót budowlanych ( pomocniczo )
5.
Wykonawca zapewni objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach
funkcję kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy wymaga zawiadomienia
Zamawiającego na piśmie z załączeniem odpowiednich dokumentów (uprawnienia,
zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
oświadczenie o podjęciu obowiązków).
6.
Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo
osób przebywających na placu budowy oraz na bieżąco usuwać wszelkie zbędne
urządzenia, materiały, odpady i nieczystości.
7.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały
budowlane i elementy prefabrykowane muszą posiadać wymagane certyfikaty lub
aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane
i instalacyjne należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami
budowlanymi.
8.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat ich zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.
9.
Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest
podpisanie protokołu odbioru. Do protokołu odbioru należy dołączyć wszelkie
certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Dokument nr: RI.7011.1.5.2021

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Wierzbica: Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica pokój nr 16 (I piętro)
w terminie do dnia 13 września 2021 roku godz.10:00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Należy dokonać realizacji zamówienia do dnia 03.12.2021 roku

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1.
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie
zamówienia,
2.
Posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie,
3.
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4.
Są w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
2.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.
3.
Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 do zaproszenia (formularz ofertowy).
4.
Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić dokumenty potwierdzające
możliwość udziału w niniejszym postępowaniu:
-wykaz co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł
brutto, wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia - w zakresie
remontu, przebudowy lub budowy ciągu komunikacyjnego lub parkingu z kostki
brukowej wraz z oświetleniem, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
5. Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą zaparafowany projekt umowy-
załącznik nr 3.
V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i adresem
Wykonawcy z dopiskiem ,,Remont ciągu pieszego pomiędzy ul. Głowackiego
i Partyzantów w Wierzbicy".
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZPOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym
w załączniku nr 3 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

Kontakt:
OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:
Dorota Albiniak - Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
tel. 48 618 36 17, pokój nr 22 (I piętro)
e-mail: kierownikrrn@wierzbica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.