Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wierzbica
ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
powiat: radomski
tel. 48 618 36 17, tel.(048) 618-36-00 fax (048) 618-36-11,
wierzbica@wierzbica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 618 36 17, t
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego
pomiędzy ulicami Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy." I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego pomiędzy Ul. Głowackiego i Ul. Partyzantów w Wierzbicy.
2. Zakres robót został określony w załączonej do zaproszenia dokumentacji projektowej. 3. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączonymi do zaproszenia projektami i dokumentami. Przedmiot umowy należy zrealizować przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z dokumentacją. Na zastosowanie robót i elementów zamiennych wymagana jest opinia autora dokumentacji projektowej oraz zgoda Zamawiającego. 4. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają: a) dokumentacja projektowa. b) przedmiar robót budowlanych ( pomocniczo ) 5. Wykonawca zapewni objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach funkcję kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy wymaga zawiadomienia Zamawiającego na piśmie z załączeniem odpowiednich dokumentów (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków). 6. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na placu budowy oraz na bieżąco usuwać wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady i nieczystości. 7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane muszą posiadać wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom. Roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. 8. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat ich zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 9. Warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest podpisanie protokołu odbioru. Do protokołu odbioru należy dołączyć wszelkie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Dokument nr: RI.7011.1.4.2021

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie Gminy Wierzbica: Urząd Gminy w Wierzbicy Ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica pokój nr 16 (I piętro) w terminie do dnia 13 września 2021 roku godz.11:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Należy dokonać realizacji zamówienia do dnia 03.12.2021 roku

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Są w dobrej kondycji ekonomicznej i finansowej. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 3. Zaleca się wykorzystanie załącznika nr 1 do zaproszenia (formularz ofertowy). 4. Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić dokumenty potwierdzające możliwość udziału w niniejszym postępowaniu: -wykaz co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto, wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia - w zakresie remontu, przebudowy lub budowy ciągu komunikacyjnego lub parkingu z kostki brukowej wraz z oświetleniem, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. 5. Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą zaparafowany projekt umowy- załącznik nr 3. V. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto).
2. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem ,,Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego pomiędzy ul. Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy". VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZPOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym w załączniku nr 3 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.

Kontakt:
OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:
Dorota Albiniak - Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica tel. 48 618 36 17, pokój nr 22 (I piętro)
e-mail: kierownikrrn@wierzbica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.