Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Myszków Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
ul.Kościuszki 26
42-300 Myszków
powiat: myszkowski
tel. +48 34 313-26-82, tel. (34) 313 26 82 wew. 152
m.drzazga@miastomyszkow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Myszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 34 313-26-8
Termin składania ofert: 2021-09-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Gmina Myszków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie poniżej opisanego
zamówienia publicznego:
1. Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, nad robotami budowlanymi zadania
inwestycyjnego pod nazwą: ,,Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad
odnogą rzeki Warta w ciągu Ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego",
w imieniu i na rzecz Gminy Myszków w specjalności mostowej.
6. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nad robotami budowlanymi zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Rozbiórka istniejącej
i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu Ul. Świerkowej
w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego", w imieniu i na rzecz Gminy Myszków
w specjalności mostowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,
polskim Prawem budowlanym oraz obowiązkami wynikającymi ze wzoru umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zakres prac podlegających nadzorowi inwestorskiemu został
1określony w dokumentacji projektowej, zamieszczonej jako zał. nr 5 do Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia
7. Rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana)
usługa

Dokument nr: IM.271.7.14.1.2021.MD

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Myszkowie przy Ul. Kościuszki nr 26
w pokoju nr 207 dnia 08.09.2021 godz. 12:15.

Składanie ofert:
Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej, w pliku PDF, na adres e-mail:
m.drzazga@miastomyszkow.pl podając w temacie ,,Dotyczy zapytania ofertowego
nr IM.271.7.14.1.2021.MD"
Termin dostarczenia ofert do dnia 08.09.2021 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie zostaną
odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin wykonania zamówienia:
275 dni od podpisania umowy

Wymagania:
4. Strona internetowa prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
bip.miastomyszkow.pl
5. Informacja wskazującą link do pobrania Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł w Urzędzie Miasta Myszkowa, zgodnie z którym
prowadzone będzie przedmiotowe postepowanie:
http://bip.miastomyszkow.pl/?a=12101
8. Informacja o wymaganiach stawianych przedmiotowi zamówienia, jeżeli zamawiający
stawia takie wymagania:
Inspektor nadzoru inwestorskiego winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności
mostowej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,
polskim Prawem budowlanym, Przedstawienia kserokopii uprawnień budowlanych
i przynależności do polskiej izby inżynierów budownictwa potwierdzonych za zgodność
z oryginałem
9. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający wymaga
potwierdzenia spełniania wymagań przedmiotowych:
nie dotyczy
11. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli
zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców:
nie dotyczy
12. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli
zamawiający wymaga od wykonawców biorących udział w postępowaniu spełniania
warunków udziału:
1) posiadanie wiedzy i doświadczenia,
2) sytuacja ekonomiczna pozwalająca na wykonanie przedmiotu zamówienia,
3) posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania
zamówienia,
4) zapoznanie się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z terminem
i sposobem płatności,
5) złożenie w terminie oferty,
6) wykonawca winien wykazać się posiadaniem stosownych uprawnień oraz potwierdzenie
wykonania przynajmniej jednego nadzoru nad obiektem mostowym o wartości nie
mniejszej niż 200 000 zł.
7) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z terminem ważności dokumentu co
najmniej do dnia 31.05.2022 r. - na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości
kontraktu. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę aktualnie opłaconej
2polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia - z terminem ważności dokumentu krótszym niż
termin realizacji zamówienia o wartości sumy ubezpieczeniowej nie niższej niż wartość
kontraktu, jeżeli Wykonawca dodatkowo złoży oświadczenie o zachowaniu ciągłości
ubezpieczenia przez Wykonawcę co najmniej do dnia 31.05.2021 r.
13. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie się komunikował z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i obierania korespondencji elektronicznej,
jeżeli zamawiający zamierza stosować w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego środki komunikacji elektronicznej:
poczta elektroniczna, telefon.
15. Termin związania ofertą:
do 30 dni od terminu składania ofert..
16. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić według załączonego wzoru oferty (zał. nr 1, niniejszego zapytania
ofertowego). Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej, w pliku PDF na adres e-mail podając
w temacie: ,,Dotyczy zapytania ofertowego nr IM.271.7.14.1.2021.MD"
17. Sposób oraz termin składania ofert (w przypadku ofert składanych w formie pisemnej
należy dodatkowo podać miejsce składania ofert):
18. Termin otwarcia ofert (w przypadku ofert składanych w formie pisemnej należy
dodatkowo podać miejsce otwarcia ofert):
319. Sposób obliczenia ceny:
Oferta, która będzie miała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - wybrana
zostanie jako najkorzystniejsza.
20. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i przypisami do nich wagami:
L.p. Kryterium Waga kryterium w ocenie ofert
1. Cena 100%
Razem
100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która przedstawia najniższą
cenę (brutto) realizacji zamówienia.
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących umowę, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty
2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, o ile pełnomocnictwo nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
3) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;
Umowa o której mowa powyżej, winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), sposób rozliczenia między stronami umowy
należności otrzymanych od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia wykonawcy, wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Zamawiający przygotowuje umowę do zawarcia jej z Wykonawcą zgodnie ze wzorem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, wprowadzając niezbędne informacje i dane
wynikające z wybranej w postępowaniu oferty Wykonawcy oraz aktualnych dokumentów
dotyczących umocowania osób reprezentujących Wykonawcę i ewentualnego udzielonego przez te
osoby pełnomocnictwa.
422. Projektowane postanowienia umowy lub wzór umowy w sprawie zamówienia
publicznego:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
14. Wskazanie osób upoważnionych po stronie zamawiającego do komunikowania się
z wykonawcami:
o Marek Drzazga -, tel. (34) 313 26 82 wew. 152;
e-mail: m.drzazga@miastomyszkow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.