Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dwóch kominów spalinowych

Przedmiot:

Wykonanie remontu dwóch kominów spalinowych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 439-01-13, tel. 32 207-60-91, tel.: 32 207 60 19
kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 439-01-13, t
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch kominów spalinowych w związku z
zaleceniami z protokołu kominiarskiego dotyczącego zabezpieczenia dwóch przewodów spalinowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga wykonania prac będących przedmiotem zamówienia w sposób kompletny,
zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi
przepisami Prawa budowlanego, standardami, normami, zaleceniami producenta i wskazówkami
Zamawiającego.
2. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być
nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty/atesty/świadectwa jakościowe
potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku
nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników
oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w związku z
wykonaniem przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do
jej naprawienia.
2/5

Dokument nr: 2401-ILZ.261.92.2021

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA ofert: 13 września 2021 r.

4. Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres:
kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl
? złożyć osobiście w kancelarii w pokoju numer 2, w budynku ,,A" Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach, Ul. Damrota 25.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Rybniku Ul. Kłokocińska 51,44-251 Rybnik
Prace będą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku),na obiekcie czynnym w
godz.ch ustalonych z pracownikiem Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
III. Termin realizacji zamówienia:
Preferowany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 tygodni od daty
podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Gwarancja i rękojmia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na zastosowane materiały udzielił gwarancji i rękojmi na
okres co najmniej równy okresowi gwarancji udzielanej przez producenta wbudowanych materiałów
Gwarancja na wykonane roboty budowlano-montażowe musi wynosić co najmniej 36 miesięcy.
V. Postanowienia ogólne:
1.Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 3 dni
roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru robót.
2.Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym
odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.
3.Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujący
nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym
miejscu.
5. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być
przydatne do przygotowania oferty wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie.
Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez Oferenta wizji lokalnej w
budynku.
VI. Warunki płatności:
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony końcowy
protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wyszczególniony na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publicznoprywatnym
(Dz.U. z 2020 poz.166 ze zm.) wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych.
5 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani dokonywać kompensaty.
6 Wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia będą stanowić zapłatę za realizację całości zamówienia
VII. Kryterium wyboru oferty:
Cena oferty brutto - waga 100%
3/5
Uwaga:
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość dziesiętnej
grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość dziesiętnej
grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie
koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym
koszty dostawy i rozładunku.
VIII. Informacje dodatkowe dotyczące procedury:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do
wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców, którzy
z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w okresie
ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, albo w tym samym
okresie z przyczyn leżących po ich stronie, po wyłonieniu Wykonawcy nie doszło do
podpisania z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IX. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1 Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o wypełnienie
i podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis czytelny lub nieczytelny
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną)Formularza
ofertowego - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z Formularzem ofertowym:
-kopii polisy OC w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi
postępowania na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
Uwaga:
Wykonawca, swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby
Zamawiającego, może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem, że nie należy jej
otwierać przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być opisana zgodnie z poniższym
wzorem:
Wykonawca
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

2401-ILZ.261.92.2021-Uszczelnienie dwóch przewodów kominowych w ŚUCS w Katowicach
NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
1. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
2. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne, informację o
złożonych ofertach. Po analizie ofert Zamawiający umieści na ww. stronie zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do
Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym zakresie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie podpisana z Wykonawcą umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
X. Umowa
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana z wyłonionym Wykonawcą Umowa w
terminie ustalonym przez Zamawiającego.
2. Podpisanie Umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w Izbie Administracji
Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.
3. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania uzupełnionych
formularzy Umowy do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby. Wykonawca
zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Umowy odesłać ją podpisaną do
Zmawiającego, jednocześnie wysyłając Zamawiającemu scan podpisanej przez siebie Umowy
mailem,
4. Datą zawarcia Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 3, będzie data złożenia podpisu
pod Umową przez Zamawiającego, a data rozpoczęcia obowiązywania umowy będzie wpisana
przez Zamawiającego, przed wysyłką formularzy Umów do Wykonawcy, data wysłania scanu
jednostronnie podpisanej umowy.
5. W dniu wysłania do Wykonawcy Umowy w formie papierowej Zamawiający prześle do
Wykonawcy scan jednostronnie podpisanej Umowy mailem.
6. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed podpisaniem Umowy Zamawiający
będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy spółki
wraz ze wszystkimi aneksami.

Uwagi:
XI. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO:
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana na stronie
Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia - Zamówienia publiczne -
Profil nabywcy. Link: http://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wkatowicach/
ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Kontakt:
XII. Osoby do kontaktu:
1. Pracownik do kontaktów w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :
Pan Grzegorz Kuźniar tel. 32 207-60-91 lub
Pan Adam Kuliś tel. 32 439-01-13
2. W sprawach formalnoprawnych dotyczących prowadzonego rozpoznania:
Małgorzata Bartodziej-Ligęza, nr tel.: 32 207 60 19, Izba administracji Skarbowej w
Katowicach
Kontakt: Małgorzata Bartodziej-Ligęza
Referent
email: malgorzata.bartodziejligeza@
mf.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.