Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
919z dziś
5345z ostatnich 7 dni
20372z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wiaty rekreacyjnej

Przedmiot:

Wykonanie wiaty rekreacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie 99A
46-282 Lasowice Wielkie
powiat: kluczborski
tel. (77) 417 54 70, faks (77) 417 54 91
Województwo: opolskie
Miasto: Lasowice Wielkie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (77) 417 54 70,
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe na dz. nr 46/4 ark. m. 2. Wiata drewniana na rzucie prostokąta o wymiarach 5,0 x 11,0 m. Wiatę stanowić będzie siatka 8 słupów z przekryciem dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 30?. Pomiędzy słupami wykonana zostanie balustrada do wysokości 110 cm.
? wymiary wiaty: 5,00 x 11,00 m
? powierzchnia zabudowy: 55 m2
? kubatura: 217,9 m3
? wysokość budynku do kalenicy: 4,41 m2
? wysokość budynku do okapu: 2,5 m2
? kąt nachylenia dachu: 30?.

Dokument nr: GK.271.14.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: pisemne oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2021 r. do godz. 13:00, miejsce: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, Sekretariat, zaadresowanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
,,Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe" nie otwierać przed 10.09.2021 r. godz. 13:00
Podać należy nazwę i adres oferenta.
Godziny pracy Urzędu: Pon, Wt, Czw - 7:30 do 15:30
Śr - 7:30 do 16:30
Pt - 7:30 do 14:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zakończy roboty budowlane do 10.12.2021 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji).

Wymagania:
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową oraz zapytaniem ofertowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku występujących w zapytaniu oraz załącznikach nazw, typów i pochodzenia produktów nie są one dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do
pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej ani do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa.
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
a) wykonania pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenia i zatwierdzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej, które przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
b) organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze) - jeżeli dotyczy,
c) ubezpieczenia budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne,
d) wykonania wszelkich prac wynikających z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją inwestycji,
e) wszelkie inne prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary i odbiory instalacji, wymagane dla przedmiotu zamówienia w celu przekazania do użytkowania.
f) Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.).
g) dysponowania kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, aby zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, a także zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
III. PROCEDURA
Kryteria oceny i wyboru ofert: cena 100%.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy. Do wyliczenia ceny oferty służą dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.
V. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę odrębnym pismem bądź telefonicznie.
VI. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przed upływem terminu składania ofert możliwa jest modyfikacja treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem:
- wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz
- upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.lasowicewielkie.pl i/lub wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych Wykonawców, do których zapytanie zostało skierowane.

Kontakt:
Kontakt: Sara Marczak, tel. 77 417 54 86.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.