Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż lamp solarnych

Przedmiot:

Dostawa i montaż lamp solarnych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Warnice
Warnice 66
74-201 Warnice
powiat: pyrzycki
tel. fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17, (91) 578 32 84
sekretariat@warnice.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Warnice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. fax: (91) 561 2
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa zamówienia
DOSTAWA i montaż 18 lamp solarnych na terenie gminy Warnice.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż 18 sztuk lamp solarnych na terenie gminy Warnice.
Lampy solarne należy zamontować w następujących lokalizacjach:
? Warnice dz. nr 137 (cmentarz Warnice) - 4 szt.,
? Wierzbno dz. nr 172 (cmentarz Wierzbno) - 4 szt.,
? Warnice dz. nr 488/3 przy skrzyżowaniu z dz. 545 obręb Warnice (DW 106) - 1 szt.,
? Warnice dz. nr 543 (droga gminna) - 1 szt.,
? Obryta dz. nr 36 (boisko sportowe) - 1 szt.,
? Barnim lokalizacja na terenie sołectwa - 3 szt.,
? Kłęby lokalizacja na terenie sołectwa - 2 szt.,
? Stary Przylep lokalizacja na terenie sołectwa - 2 szt.
Specyfikacja lamp solarnych:
? oprawa LED o mocy min. 20W - zamontowana na wysokości min. 5 m,
? słup stalowy malowany proszkowo na kolor szary,
? sposób włączania/wyłączania - czujnik zmierzchowy lub napięciowy na panelu,
? autonomia pracy min. 4 dni,
? panele fotowoltaiczne o mocy min. 2x140W lub min. 1x270W,
? akumulator żelowy pełny min. 150 Ah,
? okres gwarancji min. 3 lata,
? czas pracy lampy min. 10 h/dobę.

Dokument nr: IB.271.31.02.2021.ES

Otwarcie ofert: 10. Zamawiający nie przewiduje oficjalnego, jawnego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Wymaga się złożenia załączonego do zapytania ofertowego - formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Do formularza ofertowego należy załączyć specyfikacje techniczną lampy, tak aby Zamawiający mógł zweryfikować zgodność parametrów technicznych lamp z wymaganiami zapytania ofertowego.
3. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone bez dodatkowego wezwania do ich uzupełnienia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
8. Kompletną ofertę należy przesłać mailowo na adres: sekretariat@warnice.pl
Mail należy zatytułować: Oferta cenowa: DOSTAWA i montaż 18 lamp solarnych na terenie gminy Warnice.
9. Termin złożenia oferty: do dnia 13 września 2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania:
- do 28 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Przed wykonaniem dostawy i montażu Wykonawca zobowiązany jest do wyjazdu w teren z przedstawicielem Gminy Warnice i przedstawienia propozycji ustawienia lamp pod kątem technicznym (min. kierunek świecenia) oraz zaznaczenie na dostarczonych przez
Zamawiającego mapach propozycji lokalizacji lamp z uwzględnieniem warunków technicznych.
Na dostarczone lampy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą (spiętą w teczkę) zawierającą deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, itp. zamontowanych elementów.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w ust. 2 niniejszego rozdziału będą przez zamawiającego, odrzucone, jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
2) posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
W celu potwierdzenia spełnienia warunków z pkt 2 ppkt 1-3 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w oryginale oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Uwagi:
Warnice, dnia 06.09.2021 r.
V. Kryterium wyboru oferty:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
Cena ofertowa - K - waga 100%
2. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie matematycznego wyliczenia ilości punktów, według następującego wzoru:
Px = (Cn : Co) x K
gdzie:
Px - ilość punktów przyznanych ofercie
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto
Co - cena brutto zaoferowana w ofercie ocenianej
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego w pkt 2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postanowienia i warunki zapytania ofertowego oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ważnych ofert.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans punktów, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
6. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie cenę za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Cena brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
4. Cena brutto określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na czas trwania umowy i nie będzie podlegać zmianie.
IX. Obowiązek informacyjny:
1. Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej ,,RODO", informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Warnice jest Wójt Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, tel. fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17 (91) 578 32 84, e-mail: wojt@warnice.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim Pan Grzegorz Grenda, kontakt e-mail: iod@warnice.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę (art. 6 ust. 1 lit. b).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Zgodnie z przepisami prawa dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;( tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie przysługują Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych;
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
10. Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Kontakt:
VIII. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania, jest: Ewa Szydełko - inspektor Urzędu Gminy Warnice - mail: inwestycje@warnice.pl
Zamawiający informuje, iż udzieli odpowiedzi w zakresie przedmiotu zamówienia na pytania, które wpłyną w terminie do 09.09.2021 r. do godziny 14.00. Pytania należy kierować na adresy mailowe: sekretariat@warnice.pl , inwestycje@warnice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.