Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel.: +48 74 6450802, fax: +48 74 6450882
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 74 6450802
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130 000 ZŁ NETTO
NA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad
robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Stadionu Miejskiego
w Dzierżoniowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego
w Dzierżoniowie"
III. Określenie i opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i pracami, w zakresie:
1) karczowania pni i korzeni oraz wycinkę samosiejek. Drzewa Zamawiający wyciął na
podstawie decyzji nr RL.613.46.2016 z dnia 15.04.2016r.,
2) robót rozbiórkowych i ziemnych, w tym rozbiórka boksów dla zawodników, murów
oporowych, ogrodzeń. Załadunek i wywóz z korony wschodniej na składowisko odpadów
pawilonu (PZT str. 6, fot. 3),
3) remontu trybuny zachodniej, w tym w szczególności roboty rozbiórkowe i ziemne,
remont konstrukcji betonowych, odtworzenie części trybuny zachodniej w miejscach
projektowanych fundamentów, wzmocnienie skarpy, wykonanie ściany oporowej, wymiana

siedzisk, rozbiórka wieży spikerów; budowa zadaszenia środkowej części trybuny zachodniej
membraną pvc; budowa wieży spikerów,
4) remontu trybuny wschodniej, w tym w szczególności: roboty rozbiórkowe, remont
konstrukcji betonowych, wymiana siedzisk, budowa platformy dla kamerzystów
i wygrodzenia sektora kibiców gości,
5) przebudowy boiska piłkarskiego na nawierzchnię trawiastą obsianą na boisku
i skoszoną 3 razy,
6) malowania linii na boisku,
7) budowy piłkochwytów,
8) budowy systemu kontroli wejścia/wyjścia kibiców,
9) dostawy i montażu 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych po 16 miejsc
siedzących każda, dostawa i montaż dwóch bramek do piłki nożnej, słupków boiskowych,
chorągiewek,
10) dostawy i montażu wiaty dla osób niepełnosprawnych,
11) budowy wiaty rekreacyjnej i małej architektury,
12) budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych, budowy schodów terenowych,
13) budowy na koronie stadionu od strony wschodniej parkingu,
14) budowy murów oporowych i fundamentów pod słupy oświetleniowe,
15) budowy ogrodzenia stadionu i ogrodzenia płyty boiska,
16) wykonania i montażu tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Instytucji
Dofinansujących, które zostaną określone po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
17) wprowadzenia stałej organizacji ruchu,
18) wykonania terenów zielonych, w tym z trawy z rolki,
19) wykonania prac/robót związanych z uzupełnieniem kryteriów infrastrukturalnych
zapewniających wymagania stawiane przez PZPN dla klubów III ligi, w tym między innymi
dostawa i montaż boksu dla sędziego technicznego i boksu dlanoszowych.
2. Szczegółowy zakres robót określają;
a. projekt zagospodarowania terenu przebudowy Stadionu Miejskiego. Jednostka
Projektowa: AMIBUD Cezary Ilnicki, Pieńsk,
b. projekt architektoniczno - budowlany przebudowy Stadionu Miejskiego.
Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Unicki, Pieńsk,
c. projekt budowlany - konstrukcja - przebudowy Stadionu Miejskiego wraz
z remontem trybun, budową zadaszenia trybun, budową oświetlenia, budową
instalacji zraszania płyty boiska oraz budową infrastruktury towarzyszącej
w Dzierżoniowie. Jednostka projektowa: Abastran sp. z o.o., Tychy,
d. projekt wykonawczy - konstrukcja - przebudowy Stadionu Miejskiego wraz
z remontem trybun, budową zadaszenia trybun, budową oświetlenia, budową
instalacji zraszania płyty boiska oraz budową infrastruktury towarzyszącej w
Dzierżoniowie. Jednostka projektowa: Abastran sp. z o.o., Tychy,
e. projekt wykonawczy - wieża sędziowska, platforma kamerzysty autorstwa
Pracowni Projektowej AMIBUD,
f. projekt wykonawczy - mury oporowe od strony ogródków działkowych
autorstwa Pracowni Projektowej AMIBUD,
g. projekt budowlany - fundamenty pod słupy oświetleniowe autorstwa BK Biuro
Konstruktor,
h. projekt wykonawczy przebudowy stadionu miejskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczna Autorstwa Pracowni
Projektowej AMIBUD,
i. opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego.
Wykonawca Krzysztof Potoniec,
j. zestawienie stali - zadaszenie,
k. rysunek zbrojenia pali PAL CFA,
l. specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - budowa
budynku wieży sędziowskiej z 2020r.,
m. specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych -
przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturą techniczną z 2020r,
n. Opis Techniczny - uzgodnienie Polskiego Związku Piłki Nożnej dla stadionu III
ligi autorstwa Pracowni Projektowej AMIBUD.
o. Pogram Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami,
oraz
aneks, do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiORB,
który zostanie wykonany przez wykonawcę robót budowlanych w terminie 8 miesięcy
od daty zawarcia umowy na roboty budowlane, w zakresie objętym Programem
Funkcjonalno-Użytkowym, wraz z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w
Dzierżoniowie decyzji zmieniającej decyzję nr 153/2016 z dnia 09.03.2016r.
3. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje obowiązki i prawa określone
w art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 póz.
1333 z póź. zm.), jak również uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez
Zamawiającego, a odbywających się raz w tygodniu oraz w odbiorach
i przeglądach gwarancyjnych, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i ich
sprawdzanie oraz potwierdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej
w formie pisemnej.
4. Realizując zapisy art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zobowiązany jest do podjęcia działań na każde żądanie
wykonawcy robót budowlanych.

Dokument nr: OR-P.271.82.2021

Składanie ofert:
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy ,,Oferta Wykonawcy" - załącznik
nr 1 do ogłoszenia;
2. Oferty można składać:
a) Osobiście, w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta - Informacja, stanowisko A,
(godz. pracy Biura Obsługi Klienta:
poniedziałki, środy, czwartki od 7:30 do 15:30
wtorki od 7:30 do 16:30
piątki od 7:30 do 14:30)
lub
b) za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres wskazany w pkt XII ppkt 2a;
c) przesłać skan kompletnej oferty (zawierającej dokumenty wymienione w pkt XII
ppkt 1 ogłoszenia) na adres: przetargi@um.dzierzoniow.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2021r. do godz.: 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do zakończenia robót budowalnych. Planowany
termin zakończenia robót budowlanych do 23 miesięcy od dnia zawarcia umowy
z wykonawcą robót.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 9 Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
Regulamin dostępny jest pod adresem: https://bip.um.dzierzoniow.pl/rn,2228,regulamin-
udzielania-zamowien-publicznych.html?page=l
2. Warunki udziału w postępowaniu:
U udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą posiadającą:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej;
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa;
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie formuły ,,spełnia -
nie spełnia" w oparciu o złożone oświadczenie.
Uwaga w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, kwota za
wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie musi zawierać składki na
ubezpieczenie społeczne zleceniodawcy i zleceniobiorcy, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz
Pracy i podatek.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem: CENA -100 %.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w formularzu Oferta Wykonawcy (wzór określony
w załączniku nr 1 do ogłoszenia). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny
w złotych brutto.
2. Rodzaj wynagrodzenia: kwota ryczałtowa.
3. Cena oferty jest kwotą ryczałtową i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie
podlegała zmianom.
4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych na robotach budowlanych objętych
nadzorem, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami
będzie obliczane na podstawie wskaźnika procentowego wyliczonego jako iloraz
wysokości wynagrodzenia za pełnienie nadzoru określonego w § 3 ust.l projektu
umowy do wysokości wynagrodzenia za roboty budowlane w tej branży. Iloczyn
wskaźnika procentowego i wartości wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie
stanowił podstawę do wliczenia wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami
dodatkowymi.
5. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania
umowy i nie podlega podwyższeniu co potwierdza jej bezwzględny i sztywny
charakter, który zgodnie z art. 632 § 1 k.c. polega na tym, że przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru kosztu prac. W związku z tym Wykonawcę przy
przygotowaniu oferty i wykonywaniu umowy obowiązuje szczególna staranność
wynikająca z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej. Wykonawcę przy zawieraniu transakcji obowiązuje podwyższony
miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności
(art. 355 § 2 k.c.). Należyta staranność określana przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania
zamawiającego, co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności,
zapobiegliwości i zdolności przewidywania wykonawcy.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na
cenę ofertową. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w zaproponowanych
cenach jednostkowych obciążają Wykonawcę. Wykonawca w jednostkowych cenach
ofertowych zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać
w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
7. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich
(PLN).
W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo w formularzu
ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną cyfrowo uznając
ją za prawidłowo wpisaną.
VIII. Warunki płatności.
Płatność za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
IX. Istotne postanowienia umowy.
1. Zamawiający do zaproszenia dołącza projekt umowy (wzór - załącznik nr 2 do
ogłoszenia).
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekaże
informację o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia i została wymieniona w załączniku nr 1 do ogłoszenia
posiada wymagane uprawnienia i jest wpisana do Izby Inżynierów Budownictwa
oraz, że jest ona wpisana do Centralnego Rejestru prowadzonego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego (w przypadku gdy wpis do Centralnego Rejestru
jest wymagany). Ponadto Zamawiający wymaga, przed zawarciem umowy,
dostarczenia zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej
potwierdzające posiadanie ubezpieczenia przez osobę, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia.
5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca składa oświadczenie o statusie podatnika
VAT.
3. Zaleca się by ofertę oznaczyć wg niżej podanego wzoru:
<<GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW,
Rynek 1,
58-200 DZIERŻONIÓW>>
<<Oferta w postępowaniu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie
Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja Stadionu
Miejskiego w Dzierżoniowie">>
Dla oferty przesyłanej e-mailowo w temacie można wpisać :
Oferta w postępowaniu nr OR-P.271.82.2021 na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi polegającymi
na przebudowie Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach zadania
pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie"
XI. Informacje ogólne.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku
polskim, na maszynie do pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte i tworzyły całość. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
Oferta powinna być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację osoby,
która ofertę podpisała.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający
dopuści możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako
kolejna najkorzystniejsza.

Kontakt:
X. Określenie sposobu komunikacji.
Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się w formie pisemnej na adres
wskazany w pkt XII ppkt 1 lub w formie elektronicznej na adres:
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Osoby wskazane do kontaktu:
Eunika Garbera - Zespół ds. Zamówień Publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.