Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT ŁAZIENKI WRAZ Z BUDOWĄ SZAMBA SZCZELNEGO

Przedmiot:

REMONT ŁAZIENKI WRAZ Z BUDOWĄ SZAMBA SZCZELNEGO

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
powiat: radomski
696 215 129, tel. 48 618 36 29
przetargi@wierzbica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: ---
Nr telefonu: 696 215 129, tel. 48
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT ŁAZIENKI W REMIZIE OSP W ZALESICACH WRAZ Z BUDOWĄ
SZAMBA SZCZELNEGO
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Zamówienie obejmuje wykonanie remontu łazienki w strażnicy OSP w Zalesicach,
w szczególności:
- roboty rozbiórkowe: skucie glazury i terakoty, demontaż ościeżnic
- roboty instalacyjne: montaż geberitów i umywalek, montaż rur wywiewnych, montaż
szamba szczelnego 10m3,
- roboty remontowe: ułożenie nowej terakoty i glazury, montaż drzwi, malowanie ścian i
sufitów.
Przedmiar robót stanowi szczegółową specyfikację robót.

Dokument nr: SP.041.10.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 14.09.2021 o godz. 1015.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy
Wierzbica, Ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica. pokój nr 17 (sekretariat) lub też dostarczona
osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Wierzbicy do dnia 14 września 2021r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 29 października 2021r.

Wymagania:
Do niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający dołącza:
? przedmiar robót
? formularz ofertowy z oświadczenie RODO
? wzór umowy
2)Przed wyceną robót zaleca się Wykonawcy wizję lokalną placu budowy w celu samodzielnej
oceny i wyboru odpowiedniej technologii wykonania robót - zapewniającej bezusterkowe
użytkowanie utwardzonego terenu - zgodnie z jego przeznaczeniem.
3) Niniejsze zapytanie obejmuje swoim zakresem prace przygotowawcze, budowlane oraz
wykończeniowe łącznie z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.
4) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu zamówienia
w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
5) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za przekroczenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia lub przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,02 %
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie zakresu umowy za odpowiednim
zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy.
V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY
1. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Na wezwanie zamawiającego po wyborze oferty wykonawca dostarczy wypis z ewidencji
działalności gospodarczej.
VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca przedłoży następujące dokumenty, składające się na ofertę:
1) Ofertę cenową wg formularza załączonego do niniejszego zapytania.
2) Wykaz robót budowlanych z poświadczeniami od zamawiających, że roboty zostały
wykonane należycie i terminowo (w celu udokumentowania doświadczenia Wykonawcy).
VII. Termin płatności faktury - do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego robót bez wad i usterek.
VIII. Kryteria oceny ofert:
1 Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
2 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spośród Wykonawców, których oferty spełniają
wymogi określone w niniejszym postępowaniu.
3 Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty spełniającej
wymogi określone w niniejszym postępowaniu, przekracza kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta,
zamknięta koperta), opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób
następujący:
REMONT ŁAZIENKI W REMIZIE OSP W ZALESICACH WRAZ Z BUDOWĄ
SZAMBA SZCZELNEGO
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane Wykonawca może przed upływem terminu
składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

Kontakt:
X. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:
imię i nazwisko: Mariusz Siwiorek 696 215 129
imię i nazwisko: Roman Ankurowski
tel. 48 618 36 29, e-mail: przetargi@wierzbica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.