Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Zespół ds. Zamówień Publicznych
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel.: +48 74 6450802, fax: +48 74 6450882, tel. 74 645 08 00
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 74 6450802
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130 000 ZŁ NETTO
NA
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi polegającymi
na przebudowie Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach zadania pn.:
"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie"
III. Określenie i opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie:
a) budowy drenażu płyty boiska,
b) budowy instalacji zraszania płyty boiska wraz z budową zbiornika retencyjnego,
c) budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej,
d) budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej, w tym jej rozdział od kanalizacji
deszczowej,
e) budowy odwodnienia liniowego,

f) budowy kanalizacji deszczowej parkingu na koronie stadionu od strony wschodniej,
g) wyregulowania do zaprojektowanych rzędnych wszystkich istniejących urządzeń
(zasuw, zaworów, studni, kratek itp.) znajdujących się w pasie realizowanych robót.
1. Szczegółowy zakres robót określają;
a) Projekt zagospodarowania terenu przebudowy Stadionu Miejskiego. Jednostka
Projektowa: AMIBUD Cezary Unicki, Pieńsk,
b) projekt architektoniczno - budowlany przebudowy Stadionu Miejskiego. Jednostka
projektowa: AMIBUD Cezary Unicki, Pieńsk,
c) Tom III - Instalacje sanitarne. Projektant: Katarzyna Troczka,
d) projekt wykonawczy przebudowy stadionu miejskiego wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną Autorstwa Pracowni Projektowej
AMIBUD,
e) specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - przebudowa
stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną z 2020r,
f) Pogram Funkcjonalno - Użytkowy wraz z załącznikami,
oraz
aneks, do posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i STWiORB, który
zostanie wykonany przez wykonawcę robót budowlanych w terminie 8 miesięcy od daty
zawarcia umowy na roboty budowlane, w zakresie objętym Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, wraz z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie decyzji
zmieniającej decyzję nr 153/2016 z dnia 09.03.2016r.
2. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje obowiązki i prawa określone w art.
25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 póz. 1333 z póź. zm.),
jak również uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, a
odbywających się raz w tygodniu oraz w odbiorach i przeglądach gwarancyjnych, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy i ich sprawdzanie oraz potwierdzanie kompletności
dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej.
3. Realizując zapisy art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zobowiązany jest do podjęcia działań na każde żądanie wykonawcy robót
budowlanych.

Dokument nr: OR-P.271.84.2021

Składanie ofert:
2. Oferty można składać:
a) Osobiście, w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Biuro Obsługi Klienta - Informacja, stanowisko A,
(godz. pracy Biura Obsługi Klienta:
poniedziałki, środy, czwartki od 7:30 do 15:30
wtorki od 7:30 do 16:30
piątki od 7:30 do 14:30)
lub
b) za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres wskazany w pkt XII ppkt 2a;
c) przesłać skan kompletnej oferty (zawierającej dokumenty wymienione w pkt XII
ppkt 1 ogłoszenia) na adres: przetargi@um.dzierzoniow.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 14.09.2021r. do godz.: 10:00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do zakończenia robót budowalnych. Planowany
termin zakończenia robót budowlanych do 23 miesięcy od dnia zawarcia umowy
z wykonawcą robót.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie § 9 Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
Regulamin dostępny jest pod adresem: https://bip.um.dzierzoniow.pl/m,2228,regulamin-
udzielania-zamowien-publicznych.html?page=l
2. Warunki udziału w postępowaniu:
U udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobą posiadającą:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa;
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie formuły ,,spełnia -
nie spełnia" w oparciu o złożone oświadczenie.
Uwaga w przypadku osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej, kwota za
wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie musi zawierać składki na
ubezpieczenie społeczne zleceniodawcy i zleceniobiorcy, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz
Pracy i podatek.
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem: CENA -100 %.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w formularzu Oferta Wykonawcy (wzór określony
w załączniku nr 1 do ogłoszenia). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania ceny
w złotych brutto.
2. Rodzaj wynagrodzenia: kwota ryczałtowa.
3. Cena oferty jest kwotą ryczałtową i przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie
podlegała zmianom.
4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych na robotach budowlanych objętych
nadzorem, wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami
będzie obliczane na podstawie wskaźnika procentowego wyliczonego jako iloraz
wysokości wynagrodzenia za pełnienie nadzoru określonego w § 3 ust.l projektu
umowy do wysokości wynagrodzenia za roboty budowlane w tej branży. Iloczyn
wskaźnika procentowego i wartości wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie
stanowił podstawę do wliczenia wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad robotami
dodatkowymi.
5. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania
umowy i nie podlega podwyższeniu co potwierdza jej bezwzględny i sztywny
charakter, który zgodnie z art. 632 § 1 k.c. polega na tym, że przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru kosztu prac. W związku z tym Wykonawcę przy
przygotowaniu oferty i wykonywaniu umowy obowiązuje szczególna staranność
wynikająca z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej. Wykonawcę przy zawieraniu transakcji obowiązuje podwyższony
miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności
(art. 355 § 2 k.c.). Należyta staranność określana przy uwzględnieniu zawodowego
charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania
zamawiającego, co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności,
zapobiegliwości i zdolności przewidywania wykonawcy.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na
cenę ofertową. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w zaproponowanych
cenach jednostkowych obciążają Wykonawcę. Wykonawca w jednostkowych cenach
ofertowych zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać
w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
7. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich
(PLN). W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo
w formularzu ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną cyfrowo
uznając ją za prawidłowo wpisaną.
VIII. Warunki płatności.
Płatność za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
IX. Istotne postanowienia umowy.
1. Zamawiający do zaproszenia dołącza projekt umowy (wzór - załącznik nr 2 do
ogłoszenia).
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekaże
informację o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, po wyborze
najkorzystniejszej oferty.
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4) Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia i została wymieniona w załączniku nr 1 do ogłoszenia
posiada wymagane uprawnienia i jest wpisana do Izby Inżynierów Budownictwa
oraz, że jest ona wpisana do Centralnego Rejestru prowadzonego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego (w przypadku gdy wpis do Centralnego Rejestru
jest wymagany). Ponadto Zamawiający wymaga, przed zawarciem umowy,
dostarczenia zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej
potwierdzające posiadanie ubezpieczenia przez osobę, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia.
5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca składa oświadczenie o statusie podatnika
VAT.
XII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Dokumenty składające się na ofertę:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy ,,Oferta Wykonawcy" - załącznik
nr 1 do ogłoszenia;
3. Zaleca się by ofertę oznaczyć wg niżej podanego wzoru:
<<GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW,
Rynek 1,
58-200 DZIERŻONIÓW>>
<<Oferta w postępowaniu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Stadionu Miejskiego
w Dzierżoniowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego
w Dzierżoniowie">>
Dla oferty przesyłanej e-mailowo w temacie można wpisać :
Oferta w postępowaniu nr OR-P.271.84.2021 na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie Stadionu
Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja Stadionu Miejskiego
w Dzierżoniowie"
XI. Informacje ogólne.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku
polskim, na maszynie do pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były spięte i tworzyły całość. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
Oferta powinna być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację osoby,
która ofertę podpisała.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, Zamawiający
dopuści możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została oceniona jako
kolejna najkorzystniejsza.

Kontakt:
X. Określenie sposobu komunikacji.
Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się w formie pisemnej na adres
wskazany w pkt XII ppkt 1 lub w formie elektronicznej na adres:
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Osoby wskazane do kontaktu:
Eunika Garbera - Zespół ds. Zamówień Publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.