Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-332 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
68 32 91 86, 510 245 458,
mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: 68 32 91 86, 510 245
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w postępowaniu
publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tyś. zł na wyłonienie
wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej prac związanych
z dostawa i montażem mierników energii elektrycznej na terenie Ośrodka
Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Niesulicach
II. Istotne warunki zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowj prac, które należy wykonać aby zamontować w istniejących
tablicach rozdzielczych ośmiu domków kempingowych, pozostających na
terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Niesulicach, fabrycznie
nowych mierników energii elektrycznej, które będą służyły do jej rozliczania
z wczasowiczami.

CPV: 71310000-4, 71320000-7, 71220000-6

Dokument nr: 3033-7.262.22.2021

Składanie ofert:
Ofertę proszę przesłać w fonnie elektronicznej na adres:
mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl w terminie do godz. 10:00 dnia 10 września
2021 r. lub umieścić w zabezpieczonej kopercie zaznaczonej napisem ,,Niesulice -
oferta" i przesłać na adres Zamawiającego lub dostarczyć osobiście do pokoju nr
409 w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni liczonych od daty
zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz dokonanie analiz rozwiązań wraz
z podaniem najbardziej optymalnego.
4. Dokumentacja powinna zawierać między innymi:
a) opis techniczny wykonania i odbioru robót,
b) obmiar robót,
c) kosztorys inwestorski,
d) kosztorys ofertowy tzw. ślepy,
5. zapis elektroniczny powyższych opracowań na CD w 1 egz.
6. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do opisu przedmiotu zamówienia
w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy montażu mierników wobec
powyższego autor dokumentacji będzie udzielał odpowiedzi potencjalnym
oferentom na realizację prac, które planuje się wykonać do końca br.
Kwalifikacje.
Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie wszelkich,
wymaganych prawem uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,
dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów oraz
aktualną polisę potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia OC od prowadzonej
działalności.
V. Odbiór robót:
a) potwierdzenie odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzone na
piśmie w formie protokołu,
b) za zakończenie robót uznaje się dzień w którym zostanie spisany protokół
odbioru.
VI. Płatności.
a) za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe,
b) podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez
strony,
c) termin płatności do 21 dni od daty wpływu faktur wraz z protokołem
do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
VII. Kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi w stosunku do wyznaczonego
terminu - w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia
za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10 %
wartości brutto przedmiotu zamówienia.
c) zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego od wartości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała
szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.
VIII. Wybór wykonawcy.
Przy wyborze Wykonawcy zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena - waga 95 %,
b) zatrudnienie osób niepełnosprawnych - waga 5%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym
ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany
jako wartość punktowa oferty.
IX. Sposób obliczenia wartości punktowej.

cena badanej oferty (brutto)
Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto ujęta
w formularzu ofertowym ( zał. nr 2) wskazana w pkt. 2
b) Wykonawca otrzyma 5 pkt ( P2 - 5%) podczas oceny oferty jeżeli zatrudnia
co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych i powierzy tej osobie czynności związane z faktyczną
realizacją zamówienia.
c) Wykonawca łącznie otrzyma punktów P = P1 + P2 .
d) Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta
uzyska najwyższą ilość punktów, obliczonych zgodnie z wzorem
określonym w lit. c).

Kontakt:
XI. Kontakt.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest: Małgorzata Jasińska 68 32 91 86, 510 245 458,
mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.