Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie strategicznych map hałasu obszarów położonych w otoczeniu dróg

Przedmiot:

Wykonanie strategicznych map hałasu obszarów położonych w otoczeniu dróg

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Telefon: 52 370 57 13, tel.:52 37 05 717, tel.: 52 37 05 723
s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 52 370 57 1
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Wykonania strategicznych map hałasu obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, tj. 8219 poj./dobę.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej ,,ZDW") zwraca się z prośbą o przedstawienie wyceny dotyczącej w/w map akustycznych zgodnie z niniejszymi zapisami.
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: ,,Wykonanie strategicznych map hałasu obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko
- Pomorskiego o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, tj. średnio powyżej 8219 poj./dobę" wg stanu na rok 2020.
Celem zamówienia jest przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg wojewódzkich w formie wielowarstwowej mapy tematycznej określonej niniejszym OPZ. Podstawę zamówienia stanowi art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).
Wyniki wykonanych prac wraz z zaktualizowanymi danymi identyfikującymi o których mowa w art. 117a, zgodnie z art. 118a wyżej wymienionej ustawy przedłożone zostaną właściwym organom, a następnie upublicznione przez Zamawiającego na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
2. Szczegółowe wymagania zamówienia będącego przedmiotem postępowania określone zostały w załączniku nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Dokument nr: ZDW.N4.362.44.2021

Składanie ofert:
V. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy Ul. Dworcowej 80 w sekretariacie i/lub email: s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl (DW: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl) - w obecnej sytuacji wprowadzenia stanu epidemiologicznego preferujemy ograniczenie kontaktów osobistych i dostarczenie oferty drogą elektroniczną.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 10.09.2021 r., godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku. Realizacja zamówienia podzielona będzie na trzy etapy:
- Etap 1 - termin realizacji do 31 stycznia 2022 - wykonanie pomiarów poziomów hałasu dla potrzeb strategicznych map hałasu zgodnie z wymaganiami rozporządzenia oraz przekazanie kompletu sprawozdań z wykonanych pomiarów Zamawiającemu.
- Etap 2 - termin realizacji do 31 maja 2022 - wykonanie i przekazanie strategicznej mapy hałasu oraz ich dostarczenie w wymaganej ilości właściwym organom.
- Etap 3 - termin realizacji do 15 czerwca 2022 - przygotowanie danych identyfikacyjnych dla głównych dróg objętych strategiczną mapą hałasu, arkuszy kalkulacyjnych oraz zbiorów danych przestrzennych (w formie elektronicznej, w standardzie ShapeFile), sporządzonych dla potrzeb sprawozdawczości GIOS oraz UE zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Wymagania:
II. Opis sposobu obliczenia ceny
o Ceną oferty będzie cena określona w Formularzu oferty - zał.l do zapytania ofertowego
o Cena jest to wartość wyrażona w pieniądzu w walucie PLN wraz z podatkiem Vat w wysokości 23%. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedna cenę i nie może
jej zmienić. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie wPLN.
o Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia.
o Cena określona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
III. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 100%
2. Oferta z najkorzystniejszym bilansem kryteriów oceny ofert wskazana będzie jako najkorzystniejsza.
IV. Do oferty (oprócz załącznika 1 oraz załącznika 2) należy dołączyć:
S załącznik nr 2 - OPZ - zaparafowany przez Wykonawcę
VII. Inne
1. W przypadku wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, podpisane przez mocodawcę będącego osobą fizyczną lub przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku braku uzyskania upoważnienia przez Dyrektora ZDW Bydgoszcz do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy.

Kontakt:
VI. Osoby do kontaktu:
o W sprawach proceduralnych - Sylwia Pietrzak, tel.:52 37 05 717
o W sprawach merytorycznych - Radosław Kruzel, tel.: 52 37 05 723

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.