Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
432z dziś
4859z ostatnich 7 dni
19885z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
powiat: wrocławski
71 7265700, tel. 603 284 455,, tel. 502 735 268,, tel. 502 735 302.
zamowienia.publiczne@czernica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czernica
Wadium: ---
Nr telefonu: 71 7265700, tel. 603
Termin składania ofert: 2021-09-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego
I. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129] - dalej ,,ustawa Pzp"), na podstawie art 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
L Przedmiot zamówienia;"
"Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Ul. Niedźwiedziej w miejscowości Kamieniec Wrocławski fdz. nr 5471. gm. Czernica wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu".

Zadanie jest realizowane w związku z umową nr MTP.032.38.2021.AM z dnia 18.06.2021 r. o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania przedmiotowego obiektu oraz wykonanie 1 przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z rozliczeniem inwestycji.
1.2. Szczegółowy opis zamówienia został określony w Załączniku nr 1 oraz dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 2.

Dokument nr: MTP.271.1.97.2021.EZ/ARM

Składanie ofert:
Na ofertę składa się Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres: zamowienia.publiczne@czernica.pl w terminie do 10 września 2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2.1. Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy.

Wymagania:
II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert Kryterium wyboru: najniższa cena.
III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji ceny ofertowej, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub unieważnienia postępowania,
V. Zamawiający zastrzega prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.
VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędna dane to: nazwa, imię 1 nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych jest konieczna ze względu na realizację podstawowego celu zasady konkurencyjności: transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie Wykonawców.
2.2. Warunki płatności: płatność w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem odbioru końcowego.
3. Opis sposobu obliczania cenv:
3.1. Wykonawca winien podać cenę brutto i netto realizacji całego zamówienia.
3.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3.3. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów - Cena 100 %.
4. Poświadczenie wykonawcy;
4.1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
1) posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie co najmniej 1 zadania polegającego na wykonaniu bezusterkowo min. 100 m sieci kanalizacji sanitarnej min. fi 200, w ciągu 3 lat poprzedzających niniejsze zapytanie;
Z) dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe minimum 3 lat jako kierownik budowy oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 4.2. Stosownie do art 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zwana dalej - ustawa Prawo budowlane) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
5. Termin gwarancji i rękojmi:
Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
8. Zakończenie postępowania:
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą o terminie zawarcia umowy.

Kontakt:
6. Osoby do kontaktu:
W zakresie merytorycznym - Anna Regner-Mikluszka, tel. 603 284 455, e mail: a.regner-mikluszka@czernica.pl tel. 502 735 302. W zakresie składania ofert - Elżbieta Zembska, tel. 502 735 268, e mali: zamowienia.publiczne@czernica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.