Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu inwentaryzacji, elewacji, kotłowni i zagospodarowania

Przedmiot:

Wykonanie projektu inwentaryzacji, elewacji, kotłowni i zagospodarowania

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wołowie
Pl. Piastowski 2
56-100 Wołów
powiat: wołowski
tel. 691 323 202.
zamowienia@powiatwolowski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wołów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 691 323 202.
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
na wykonanie projektu inwentaryzacji, elewacji, kotłowni i zagospodarowania w ramach zadania ,,Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie"
III. Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, inwentaryzacji, elewacji, kotłowni i zagospodarowania terenu w ramach zadania ,,Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie".
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację budynku i wykonanie dokumentacji projektowej elewacji, kotłowni i zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres szczegółowy:

Projekt budowlany branży architektonicznej (inwentaryzacja oraz elewacja i zagospodarowanie terenu);
Projekt kotłowni;
Przedmiar robót;
Specyfikacja techniczna.

Zakres prac projektowych i uzgodnień:

branża architektoniczna: projekt wykonawczy,
uzgodnienia z odpowiednimi służbami: konserwator, p. poż.
Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym;
Projekt kotłowni gazowej o mocy 30 kW.

Projekt należy wykonać w oparciu o:

ustawę z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm. ),
rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. 2019 poz. 1461)
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609),
pozostałe przepisy i normy.

CPV: 71.22.00.00-6

Dokument nr: IZD.272.2.17.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert 09.09.2021 godz. 11:00
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 09.09.2021 r. o godz. 11:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać:
listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na wykonanie projektu inwentaryzacji, elewacji, kotłowni i zagospodarowania w ramach zadania ,,Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie",
osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na wykonanie projektu inwentaryzacji, elewacji, kotłowni i zagospodarowania w ramach zadania ,,Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie",
za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl z dopiskiem OFERTA na wykonanie projektu inwentaryzacji, elewacji, kotłowni i zagospodarowania w ramach zadania ,,Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie". Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
VI. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada min. 5 letnie doświadczenie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje projektantem zgodnie z w/w wymogami.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę ,,Wykazie osób" (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów - kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje projektanta.

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji sanitarnej, który posiada min. 5 letnie doświadczenie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje projektantem zgodnie z w/w wymogami.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę ,,Wykazie osób" (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów - kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje projektanta.

c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych, który posiada min. 5 letnie doświadczenie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje projektantem zgodnie z w/w wymogami.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę ,,Wykazie osób" (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów - kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje projektanta.

VII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowania - według druku, który stanowi który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Wykaz osób - według druku, który stawi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje).

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Kryteria oceny ofert

Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt
Zamawiający dokona wyboru Projektanta, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
Projektant określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Projektanta. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ............................... .............................. ..................... x 100

Cena brutto oferty badanej
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

IX. Termin związania ofertą

Projektant zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Projektant samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
Zamówienie publiczne do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
Jeżeli projektant, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Projektantom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Uwagi:
XII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 - 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 - 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej ''ustawy PZP'',
podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:

a. w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b. w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
dane zawarte na umowie - do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
tel. (+48) 71 380 59 06
fax (+48) 71 380 59 00
referatit@powiatwolowski.pl
Zespół redakcyjny BIP
Adres redakcji Biuletynu

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

Kontakt:
Osoba do kontaktu:

Pan Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 691 323 202.
Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej: e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.