Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
855z dziś
5311z ostatnich 7 dni
20199z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozgraniczenie nieruchomości

Przedmiot:

Rozgraniczenie nieruchomości

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Puławy
ul. Dęblińska 4
24-100 Puławy
powiat: puławski
(081) 889 - 05 - 22, fax.: (081) 887-41-22
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: (081) 889 - 05 - 22,
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozgraniczenie nieruchomości ozn. nr geod. 241 i 239, położonych w miejscowości
Góra Puławska (gmina Puławy)".
2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozgraniczenie nieruchomości ozn. nr geod. 241 i 239 położonych
w miejscowości Góra Puławska (gmina Puławy):
- zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) i odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
- pozyskanie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów geodezyjnych we własnym
zakresie i na własny koszt,
- wyznaczenia w terenie ustalonych granic nieruchomości za pomocą trwałych znaków granicznych
(np. rurki metalowe, graniczniki betonowe itp.).
Zakres obszaru będącego przedmiotem rozgraniczenia określa poglądowa mapa terenu, stanowiąca
załącznik do niniejszego Zaproszenia.

Dokument nr: IT. 271.N.96.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 14 września 2021 r.
o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Gminy Puławy, pok. nr 202.

Składanie ofert:
9) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy
Puławy, pok. nr 205 (sekretariat) w terminie do dnia 14 września 2021 r. (wtorek),
do godz. 1100.

Miejsce i termin realizacji:
2) Termin wykonania zamówienia:
6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wymagania:
3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
4) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą złożyć wraz z ofertą Wykonawcy
w postępowaniu pod rygorem odrzucenia oferty:
- wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
formularz ofertowy (wg. załączonego wzoru)
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP dotyczący Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność przez Wykonawcę)
- podpisany wzór umowy (3 strony)
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli dotyczy (oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
6) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie lub faksem
(Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji również w formie
elektronicznej, jeśli w ofercie zostanie podany adres e-mail Wykonawcy)
7) Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert
8) Opis sposobu przygotowywania ofert:
Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami, wskazanymi w niniejszym Zaproszeniu do
złożenia oferty) należy składać w zapieczętowanej kopercie opisanej w następujący sposób:
Urząd Gminy Puławy, ul. Dęblińska 4, 24 - 100 Puławy
OFERTA NA ,,ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI OZN. NR GEOD. 241 i 239, POŁOŻONYCH
W MIEJSCOWOŚCI GÓRA PUŁAWSKA (GMINA PUŁAWY)"
,,NIE OTWIERAĆ PRZED 14.09.2021, GODZ. 1100"
10) Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej (pod rygorem odrzucenia oferty):
Wykonawca zobowiązany jest do podania wynagrodzenia ryczałtowego (cena ofertowa
obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich za cały
określony dokumentacją niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty zakres zamówienia
oferowany przez niego do realizacji.

Oferowana cena powinna uwzględniać wskaźniki inflacji oraz wszystkie elementy niezbędne
do należytego wykonania zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, cena ofertowa musi
uwzględniać doliczony należny podatek VAT.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685
z późn. zm.).
Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytą realizacją całości
zamówienia na warunkach opisanych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty.
Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się z zakresem usług, jakie mają zostać
wykonane i sposobem ich wykonania oraz dokonał rzetelnej wyceny w ramach
skalkulowanego wynagrodzenia ryczałtowego.
11) Opis sposobu poprawiania omyłek w ofertach:
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów:
Kryterium oceny ofert: Najniższa cena
13) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy
14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia
15) Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z wewnętrznym regulaminem
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych, o której mowa w art. 2 ust.
1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Radosław Kosmala - bezpośrednio w Urzędzie Gminy Puławy,
ul. Dęblińska 4, pok. nr 202, telefonicznie: (081) 889 - 05 - 22, fax.: (081) 887-41-22
w godz. 7.30 - 15.30 (pn. - pt.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.