Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż wodospustów

Przedmiot:

Wykonanie i montaż wodospustów

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie
Łosie 39
38-312 Ropa
powiat: gorlicki
tel/fax (18) 35- 34- 719, kom: 502082113.
losie@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ropa
Wadium: nie wymagany
Nr telefonu: tel/fax (18) 35- 34-
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i montaż wodospustów na terenie Nadleśnictwa Łosie

. Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie i montaż wodospustów na terenie Nadleśnictwa
Łosie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje teren Nadleśnictwa Łosie w zakresie:
- przygotowanie terenu pod montaż wodospustów i narzutów kamiennych
na wylocie wodospustu - wykonanie wykopu w nawierzchni drogi oraz poboczu
i skarpie rowu z odwozem urobku w miejsce wskazane przez służbę leśną
- wykonanie podsypki i zagęszczenie przed montażem wodospustu
- wykonanie i montaż 50 sztuk wodospustów w nawierzchniach dróg leśnych na
terenie Nadleśnictwa Łosie wg załączonego rysunku
- uzupełnienie najazdów kruszywem wraz z zagęszczeniem wg załączonego
rysunku

Dokument nr: S.271.2.9.2021

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Ze względu na panującą epidemię, wyniki zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Nadleśnictwa Łosie www.losie.krakow.lasy.gov.pl do publicznej
wiadomości niezwłocznie po otwarciu ofert w dniu 09.09.2021 roku.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Łosie, Łosie 39, 38-312
Ropa - parter, do dnia 09.09.2021 roku godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia:
- 19.11.2021 roku.

Wymagania:
6. Wadium.
Nie dotyczy.
7. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w zaklejonej kopercie
z dopiskiem ,,Wykonanie i montaż wodospustów na terenie
Nadleśnictwa Łosie nie otwierać przed dniem 09.09.2021
godzina 9:00"
1) Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany ,,Formularz Oferty" stanowiący
załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Do oferty należy dołączyć:
a) Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia,
8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
a) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o
przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
c) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę,
robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy *
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
9. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające.
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających.
10.Kryteria oferty.
Najniższa cena.
12. Postanowienia dodatkowe.
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
spełniająca wymogi określone w zaproszeniu zostanie poinformowany
o miejscu i terminie podpisania umowy w formie e-mail lub pocztą tradycyjną.
2) Jeżeli żadna z ofert nie spełni warunków ceny lub nie zmieści się w kwocie
przeznaczonej na sfinansowanie zadania, Zamawiający przewiduje
możliwość unieważnienia postępowania, negocjacje z oferentem najniższej
ceny, zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, lub
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w ustaleniu z oferentem
najniższej ceny.
3) W przypadku powstałych oszczędności zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia zakresu prac z zastosowaniem cen jednostokowych
zaoferowanych przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.
4) Termin związania z ofertą 30 dni.
5) W przypadku nie wstawienia się Wykonawcy w terminie 10 dni
od powiadomienia go o zaakceptowaniu złożonej oferty, Zamawiający ma
prawo zawrzeć umowę z Wykonawcą którego oferta była druga
w kolejności pod względem ceny i poprawności złożenia.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podawania przyczyny w każdej chwili.
7) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione
w następujących formach:
? pieniądzu;
? poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
? gwarancjach bankowych;
? gwarancjach ubezpieczeniowych;
? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie
pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Bank BGŻ o/ Nowy Sącz, konto nr
42203000451110000000250870.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w następujący sposób:
? 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane,
? 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
i gwarancji jakości - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni
po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
? Zamawiający wymaga 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną pracę.
13. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa zawiera wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Kontakt:
11.Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
Marcin Walczyk - tel. 18 35 34 719, kom: 502082113.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.