Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Referat Inwestycji i Remontów
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
powiat: gdański
tel. 58 692-94-41
mpomirska@pruszczgdanski.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504598
Województwo: pomorskie
Miasto: Pruszcz Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 692-94-41
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad budową Ul. Starosty (173234G) w Łęgowie
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad budową ulicy Starosty (173234G) w Łęgowie.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
III. Termin realizacji zamówienia: zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze końcowym robót budowlanych (przewidywany termin: sierpień 2022 r.)
IV. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena - 100%.
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
VI. Badanie ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Oferta zostanie odrzucona jeśli:
jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.
VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert - 13.09.2021 r. do godz. 8:00
VIII. Informacje dodatkowe:
1. Przystępujący do zapytania ofertowego jest obowiązany załączyć do przedkładanej oferty kserokopię decyzji nadającej wykonawcy uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającego członkostwo.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2020 z dnia 2019.10.24).
IX. Osoba uprawniona do kontaktów:
Milena Pomirska tel. 58 692-94-41
e-mail: mpomirska@pruszczgdanski.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad budową Ul. Starosty (173234G) w Łęgowie - 1 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Zakątek 1
83-000, Juszkowo

Dokument nr: ID 504598

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/504598
Składania : 13-09-2021 08:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na usługę
polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
nad budową ul. Starosty (173234G) w Łęgowie
I. Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Zakończenie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi po odbiorze końcowym robót (przewidywany termin: sierpień 2022)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Projekt umowy - Proszę potwierdzić zapoznanie się z projektem umowy wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Inwestycji i Remontów
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.