Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty dróg

Przedmiot:

Remonty dróg

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 60, Fax 22 789 70 11
a.pacek@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 60, F
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza
równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
na ,,Remonty dróg gminnych na terenie gminy Celestynów, w ramach bieżącego
utrzymania dróg gminnych"
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach
publicznych, w oparciu o ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych".
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są remonty dróg gminnych na terenie gminy Celestynów, w
ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych z podziałek na części:
CZĘŚĆ 1 - Remont drogi gminnej Ul. Narutowicza w m. Celestynów dz. ew. nr 1139
(początek: 0+00,000 skrzyżowanie z Ul. Narutowicza częścią asfaltową) 0+0,000 do km
0+00,118;
CZĘŚĆ 2 - Remont drogi gminnej Ul. Elizy Orzeszkowej (początek: 0+00,000 Ul. Leśna)
0+000 do km 0+0,129;
CZĘŚĆ 3 - Remont drogi gminnej Ul. Wilczej w miejscowości Glina działki nr ew. 58 oraz
18/4 (początek: 0+00,000 zjazd do budynku komunalnego przy Ul. Wilczej);
CZĘŚĆ 4 - Remont drogi gminnej Ul. Prusa w miejscowości Stara Wieś (początek:
0+00,000 skrzyżowanie z drogą powiatową Ul. Dąbrowiecką).
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
CZĘŚĆ 1
Remont drogi gminnej Ul. Narutowicza w m. Celestynów dz. ew. nr 1139 (początek:
0+00,000 skrzyżowanie z Ul. Narutowicza częścią asfaltową) 0+0,000 do km 0+00,118
będzie polegał na:
1. Korytowanie drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,000 do km 0+00,006 na długości
6,00 m i szerokości 4,00 m;
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km
0+00,000 do km 0+00,006 na długości 6,00 m i szerokości 4,00 m;
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy
po zagęszczeniu 10 cm na odcinku od km 0+00,000 do km 0+00,027 na długości 27,00
m i szerokości 4,00 m;
4. Korytowanie drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,027 do km 0+00,049 na długości
22,00 m i szerokości 4,00 m;
5. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km
0+00,027 do km 0+00,049 na długości 22,00 m i szerokości 4,00 m;
str. 16.
7.
8.
9.
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy
po zagęszczeniu 10 cm na długości od km 0+00,027 do km 0+00,071 na długości 44,00
m i szerokości 4,00 m;
Korytowanie drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,071 do km 0+00,118 na długości
47,00 m i szerokości 4,00 m;
Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km
0+00,071 do km 0+00,118 na długości 47,00 m i szerokości 4,00 m;
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy
po zagęszczeniu 10 cm na długości od km od km 0+00,071 do km 0+00,118 na długości
47,00 m i szerokości 4,00 m.
CZĘŚĆ 2
Remont drogi gminnej Ul. Elizy Orzeszkowej (początek: 0+00,000 Ul. Leśna) 0+000
do km 0+0,129 będzie polegał na:
1. Korytowanie drogi o głębokości 20 cm od km 0+00,000 do km 0+00,129 na długości
129,00 m i szerokości 4,00 m;
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego fr. 32/64 mm grubości 20 cm od km
0+00,000 do km 0+00,129 na długości 129,00 m i szerokości 4,00 m;
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy
po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,000 do km 0+00,129 na długości 129,00 m
i szerokości 4,00 m;
4. Mechaniczne czyszczenie rowu na długości 94 m;
5. Jednostronne profilowanie pobocza w kierunku rowu;
6. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów kanałowych;
7. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.
CZĘŚĆ 3
Remont drogi gminnej Ul. Wilczej w miejscowości Glina działki nr ew. 58 oraz 18/4
(początek: 0+00,000 zjazd do budynku komunalnego przy Ul. Wilczej) będzie polegał
na:
1. Dz. ew. nr 58 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości
warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,072 na długości 72 m i
szerokości 3,5 m;
2. Dz. ew. nr 58 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości
warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,072 do km 0+00,288 na długości 160 m i
szerokości 4,5 m;
3. Dz. ew. nr 58 - profilowanie jednostronne pobocza w kierunku rowu;
4. Mechaniczne czyszczenie rowu na długości 87m;
5. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;
6. Dz. ew. nr 18/4 ( początek 0+00,000 skrzyżowanie z Ul. Wilczą dz. ew. nr 58) -
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 4/32 mm o grubości warstwy po
zagęszczeniu 10 cm od km 0+0,000 do km 0+00,105 na długości 105 m i szerokości 3,00
m;
7. Dz. ew. nr 18/4 - profilowanie obustronne poboczy od km 0+0,000 do km 0+00,105.
str. 2CZĘŚĆ 4
Remont drogi gminnej Ul. Prusa w miejscowości Stara Wieś (początek: 0+00,000
skrzyżowanie z drogą powiatową Ul. Dąbrowiecką) będzie polegał na:
1. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2 od km 0+00,000 do
km 0+00,145 na dł. 145 m szer. 5m;
2. Wykonanie nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno-bitumicznej za pomocą
rozściełacza, o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm od km 0+00,000 do km
0+00,148 na dł 145 m szer. 5m;
3. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm gr. 10 cm o szerokości poboczy
0,50 m po obu stronach drogi.
3. Warunki wykonania zamówienia:
1)
roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót
zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie
oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania,
2)
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i utrzymanie oznakowania
oraz zabezpieczenie terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
3)
Wykonawca musi tak zorganizować roboty, aby zapewnić mieszkańcom dojazd do
posesji,
4)
Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i
eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy leży po
stronie wykonawcy w ramach wynagrodzenia wykonawcy,
5)
w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren ich wykonywania w stanie
umożliwiającym przejazd, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze
oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia
prowizoryczne,
6)
w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury
technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić
Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć miejsce awarii oraz
udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię,
o incydencie należy również powiadomić Zamawiającego,
7)
Wykonawca przystąpi do niezwłocznego wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli są
one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
8)
Wykonawca dokona regulacji istniejących w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
technicznej do poziomu nawierzchni jezdni w uzgodnieniu z ich właścicielami.
W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zakończenie regulacji urządzeń
infrastruktury należy potwierdzić protokołem odbioru z udziałem upoważnionego
Gospodarki Komunalnej w Celestynowie. W przypadku braku takiego protokołu lub
zgłoszenia przez Właściciela urządzeń braku ich regulacji wówczas roboty nie zostaną
odebrane do czasu wykonania ww. czynności,
9)
Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do
odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie,
10) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,
w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy,
str. 311)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe
na tym terenie,
Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie
odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W
przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich
usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu
wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest
Wykonawca robót,
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w
trakcie wykonywanych prac,
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej umowy,
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób
w obrębie wykonywanych robót drogowych,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności
w zakresie:
1)
organizacji i wykonywania prac,
2)
zabezpieczenia interesów osób trzecich,
3)
ochrony środowiska,
4)
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
5)
organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
6)
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
7)
ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

Dokument nr: RIZPiFZ.271.60.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 09.09.2021 r. godz. 12:00
Oferty złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby
zamawiającego tj. Urząd Gminy w Celestynowie, Ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
UWAGA! Podstawą obliczenia ceny oferty dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna
wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz opis
przedmiotu zamówienia.
UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji
lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę
jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
DO OFERTY.
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do
oferty załączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3).
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał min. 1 robotę budowalną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie
drogi, dla:
Części 1 - 3 w zakresie wykonania podbudowy dróg przy użyciu kruszywa,
Części 4 w zakresie wykonania nawierzchni z wtórnej mieszanki mineralno -
bitumicznej.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4)
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował na etapie realizacji umowy co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanych w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów - dla każdej części postępowania.
UWAGA - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający
uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczymi
osobami, które będą świadczyły usługę - nie musi sumować ilości osób.
str. 54) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 5)
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia, tj.: sprzęt (zaplecze maszynowe)
niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkich prac towarzyszących,
tj. wykonawca dysponuje sprzętem:
Część 1 - 3: koparko-ładowarka 1 szt., samochód samowyładowczy 1 szt., walec
min. 7,5 t 1 szt., rozściełacz 1 szt., równiarka 1 szt.;
Część 4: skrapiarka mas bitumicznych 1 szt., koparko-ładowarka 1 szt. rozściełacz
1 szt., samochód samowyładowczy 1 szt., walec statyczny min. 7,5 t.
UWAGA - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia,
Zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem
pojedynczym sprzętem - nie musi sumować poszczególnego asortymentu.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w
trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność
oryginałem przez wykonawcę.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do
reprezentacji wykonawcy.
Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/
kosztorysowym.*
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie
zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
str. 611. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania
ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki
w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
2.
3.
4.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBIORZE OFERTY.
Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena - 100 %
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej

kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia
ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
6.
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
str. 7URZĄD GMINY W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu:
,,Remonty dróg gminnych na terenie gminy Celestynów, w ramach bieżącego
utrzymania dróg gminnych"
Nr postępowania RIZPiFZ.271.60.2021
Nie otwierać przez dniem 09.09.2021 r., godz. 12:00
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
wykonawcy).
Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak
określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po
upływie terminu składania ofert.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie
faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod
rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
2.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść
zapytania ofertowego.
3.
Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie
zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
4.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano
zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Anna Pacek tel. (22) 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl
Monika Kuk tel.(22) 789-70-60 wew. 211, e-mail: m.kuk@celestynow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.