Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
5192z ostatnich 7 dni
20080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa
powiat: brzeski
tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05, 14 632 09 37
ug@szczurowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Szczurowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 14 671 44 55,
Termin składania ofert: 2021-09-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130 000,00 zł
1. Gmina Szczurowa zaprasza do udziału w postępowaniu na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu - Remont drogi dojazdowej do pól Wola Przemykowska - Zamłynie od km 0+360,00 do km 0+700,00 - Etap II
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej na zadaniu: ,,Remont drogi dojazdowej do pól Wola Przemykowska - Zamłynie od km 0+360,00 do km 0+700,00 - Etap II"
Zakres prac do wykonania w ramach remontu drogi:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej.
3. Odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.
4. Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych krzaków
5. Wykop koryta pod wzmocnienie poboczy.
6. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej.
7. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
8. Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową.
9. Nawierzchnia, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
10. Utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia, będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 09.09.2021 o godz. 14:15.

Specyfikacja:
Dokumenty zamieszczone na stronie: https://szczurowa.ezamawiajacy.pl/pn/szczurowa/demand/notice/public/36277/details

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa wraz z dniem 09.09.2021 r. o godz. 14:00. Liczy się data rzeczywistego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego bądź na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji przedmiotu umowy dwa tygodnie od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych branży drogowej- termin uzależniony jest od postępu robót.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: Nie dotyczy
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w formie pisemnej/elektronicznej w języku polskim. Wypełniony formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem.
Wraz z ofertą należy złożyć:
a) kserokopię uprawnień osób wykonujących zamówienie, odpowiadających wymogom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity :Dz.U. z 2006r. Nr.156 poz. 118) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Z 2006r. Nr.83 poz. 578 ) o uprawnieniach drogowych oraz wodno-kanalizacyjnych
b) kserokopię zaświadczeń osób wykonujących zamówienie, wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (skan oferty) na adres poczty elektronicznej: sgiza@szczurowa.pl zgodnie ze wskazanym terminem składania ofert bądź w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego. Składając ofertę w formie pisemnej Wykonawca powinien umieścić ofertę, w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Urząd Gminy Szczurowa ul. Lwowska 2 32-820 Szczurowa z dopiskiem: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu ,,Remont drogi dojazdowej do pól Wola Przemykowska - Zamłynie od km 0+360,00 do km 0+700,00 - Etap II" - nie otwierać przed dniem 09.09.2021 do godz. 14:15
Ocena ofert zostanie dokonana w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otwarcia ofert. Zestawienie ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Najkorzystniejsza oferta będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania.
8. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena - waga 100 %,
2) - - waga -
9. Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

11. Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia, zdolność techniczną lub zawodową, znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Kontakt:
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Stanisława Giza 14 632 09 37

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.