Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż wyposażenia elementów małej architektury ogrodowej

Przedmiot:

Dostawa i montaż wyposażenia elementów małej architektury ogrodowej

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
administracyjno.techniczny@zoz-zdroje.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 88 06 250 te
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia obejmującego:
,,dostawę z montażem wyposażenia do istniejącego ogrodu terapeutycznego w ramach promocji zdrowia psychicznego - hortiterapii dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie" - II postępowanie
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ OGÓLNA
Kod CPV: 39142000-9 - meble ogrodowe 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia elementów małej architektury ogrodowej takiej jak leżaki betonowo drewniane, pergolę drewnianą z ławką czy kosze betonowe na śmieci jak również wykonanie ścieżek komunikacyjnych i ścieżki sensorycznej w istniejącym ogrodzie terapeutycznym w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje" w Szczecinie.
Niniejsze zadanie realizowane jest w całości z dotacji celowej z budżetu województwa w wysokości 22 300,00 zł brutto.
II. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO
Wykaz elementów objętych zamówieniem:
? DOSTAWA i montaż leżaków betonowo drewnianych - szt. 2 (poniżej : zdjęcie poglądowe).
Leżak wykonany z betonu klasy C40/50 zbrojonego stalą oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,,beton płukany" pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką grysów. Listwy leżaka wykonane z drewna o grubości 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcą w uzgodnionej kolorystyce. Leżak należy posadowić na fundamencie (płyta, kostka, prefabrykat itp.). Przybliżone wymiary leżaka: wys. ok. 80 cm, dł. ok. 160 cm, szer. ok. 70 cm.
? DOSTAWA i montaż pergoli drewnianej, dużej z ławką - szt. 1 (poniżej : zdjęcie poglądowe).
Pergola wykonana z drewna poddanego impregnacji ciśnieniowej malowanego dwukrotnie w uzgodnionej kolorystyce. Przybliżone wymiary pergoli: wys. ok. 200 cm, dł. ok. 350 cm, szer. ok. 70 cm. Konstrukcja winna być sztywna i wytrzymała, kantówka niemniej niż 60 x 60 mm.
? DOSTAWA i montaż kosza betonowego na śmieci ok. 40-50 l - szt. 2 (poniżej : zdjęcie poglądowe).
Kosz wykonany z płukanego betonu w klasie B25 w uzgodnionym kolorze z ocynkowanym wkładem z blachy grubości min 0,5 mm z popielnicą.
? Wykonanie ścieżek komunikacyjnych w istniejącym ogrodzie (poniżej zdjęcie poglądowe stanu istniejącego) - dojście do leżaków i pergoli. Ścieżki wykonane z kruszywa łamanego gnejsowego (frakcja 0-2) o szerokości min. 80 cm w ilości ok. 40 m2. Ścieżki zakończone obustronnie obrzeżami trawnikowymi. Ścieżki zabezpieczone przed porostem chwastów geowłókniną na głębokość 10 cm..
? Wykonanie ścieżki sensorycznej w istniejącym ogrodzie (poniżej zdjęcie poglądowe) o szerokości zmiennej (min. 60 cm, maks. 120 cm) i długości ok. 10 mb podzielonej na 8-10 zróżnicowanych pól wypełnionych materiałem na min. 10 cm głębokości, oddzielonych od siebie trwałą przegrodą. Ścieżka zakończona obrzeżem, kostką lub innym elementem wieńczącym np. prefabrykatem. Materiały do wypełnienia poszczególnych części:
o grys kora kamienna np. NOVA MINERATS 8-30mm;
o otoczak biały np. NOVA 20-60mm;
o otoczak czarny np. NOVA 20-60mm;
o zrębki dekoracyjne żółte np. GEOLIA;
o zrębki dekoracyjne czerwone np. GEOLIA;
o płytki chodnikowe imitacja pnia 32-37cm;
o szyszki;
o piasek;
o sztuczna trawa;
o keramzyt ogrodniczy 4-10mm np. NOVA MINERAL;

CPV: 39142000-9, 45233200-1

Dokument nr: 21/2021

Składanie ofert:
5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia swojej oferty do dnia 14 września 2021 r. do godz. 11:00.
6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej (e-mail na adres administracyjno.techniczny@zoz-zdroje.pl ) lub pisemnej na adres, ofertę należy złożyć w Kancelarii SPS ZOZ ,,Zdroje" Ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, kancelaria czynna w godz.ch 7.25-15.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 października 2021 r.

Wymagania:
III.WYMAGANIA DODATKOWE
2. Inne obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia określa również wzór umowy stanowiący Rozdział VI niniejszego Zaproszenia.
3. Całość zamówienia ma być wykonana z dobrej jakości , nowych materiałów zapewniających wysoki poziom estetyczny.
4. Wymagany termin płatności: do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej tj. złożonej w kancelarii SPSZOZ ZDROJE faktury wraz z protokołem odbioru końcowego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Związanie ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ II ZŁOŻENIE I WYBÓR OFERTY
1. Na ofertę składają się niżej wymienione dokumenty:
1) wypełniony załącznik nr 1 - wstępna oferta cenowa;
2) wypełniony załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3) zaświadczenie z CEIDG/informacja z KRS;
2. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji w aspekcie doprecyzowania warunków umowy po wybraniu Wykonawcy. Negocjacje nie mogą prowadzić do uzyskania warunków mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wynikające z oferty.
4. Zamawiający w przypadku braku dokumentów w ofercie wymienionych w ust. 1 pkt. 2-3, wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia.
7. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert: Cena 100%. Najkorzystniejsza będzie oferta z najniższą ceną.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej lub innym zakończeniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
9. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
10. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (informacja o czynności niezgodnej z przepisami ustawy odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach Prawo zamówień publicznych.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych, bez zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na ,,dostawę z montażem wyposażenia istniejącego ogrodu terapeutycznego w ramach promocji zdrowia psychicznego - hortiterapii dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie" bez podania przyczyny.
ROZDZIAŁ III WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- oświadczenie na załączniku nr 2 do Zaproszenia
2) oświadczają, że dają gwarancje bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych tzn. znają zasady obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych określone w przepisach prawa, a w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane w dalszej części RODO, ustawie o ochronie danych osobowych oraz w przepisach branżowych. Celem potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujący dokument:
- oświadczenie na załączniku nr 2 do Zaproszenia;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem zawodowym do wykonania zamówienia; Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokument:
- oświadczenie na załączniku nr 2 do Zaproszenia;
4) znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu potwierdzenia tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000,00 zł brutto. Celem potwierdzenia spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujący dokument:
- oświadczenie na załączniku nr 2 do Zaproszenia;
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów oraz do wyjaśnienia treści złożonej oferty.
ROZDZIAŁ IV KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert:
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena brutto - 100 %
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena":
cena najniższa
-------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 100.
2. Komisja wybierze ofertę z najniższą ceną.

Uwagi:
ROZDZIAŁ V KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje", z siedzibą: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin.
2. Dane kontaktowe Administratora:
1) kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,
2) kontakt telefoniczny: 91 88 06 250
3) kontakt e-mail: sekretariat@zoz-zdroje.pl
3. Posiada Pani/Pan prawo kontaktowania się z Panią Beatą Remecką - Inspektorem ochrony danych SPS ZOZ ,,Zdroje" we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
1) kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,
2) tel. 91 88 06 305;
3) e-mail: iod@zoz-zdroje.pl
4. Każde przetwarzanie Pani/Pana danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: ,,dostawę z montażem wyposażenia istniejącego ogrodu terapeutycznego w ramach promocji zdrowia psychicznego - hortiterapii dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie"
5. Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa odbiorcom tj. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami tj przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. w granicach określonych przepisami prawa posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
7. Osobą do kontaktu z wykonawcą w wyżej wymienionym zakresie jest Heribert Tobiasz, tel. 501-780-876 oraz Paweł Białkowski, tel. 886-792-022.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.