Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa osłon śmietnikowych

Przedmiot:

Budowa osłon śmietnikowych

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
,,Budowa osłon śmietnikowych na terenie placówek edukacyjnych Gminy Nysa"
Lokalizacja:
- Nysa Ul. Armii Krajowej 9 - Przedszkole nr 6
- Nysa Ul. Bohaterów Warszawy 7 - Szkoła Podstawowa nr 1
- Nysa Ul. Prusa 14 - Szkoła Podstawowa nr 10
3.1. Zakres zamówienia obejmuje:
- dostawę oraz montaż osłon śmietnikowych dla wskazanych lokalizacji
- miejsce pod planowanymi osłonami zostanie utwardzone kostką przed planowanym montażem osłon przez Zamawiającego
- przed przystąpieniem do montażu wiat należy poinformować Zamawiającego pisemnie/telefonicznie/mailowo minimum 7 dni przed planowanym montażem,
- wszystkie osłony powinny być zakotwione na stałe w gruncie.
- osłony śmietnikowe powinny być modułowe w celu umożliwienia ewentualnej ich rozbudowy
3.2. Opis osłon śmietnikowych:
Charakter konstrukcji: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze czarnym
Wypełnienie ścian: deska kompozytowa w kolorze naturalnego drewna
CAŁA KONSTRUKCJA OSŁONY JAK I WYŁENIENIE ŚCIAN POWINNY BYĆ ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Kotwieni: kotwienie pod kostkę lub w utwardzonym terenie
Wyposażenie dodatkowe : osłony śmietnikowe powinny być dostosowane do pojemników 240l i 1100 l oraz wykonane w sposób umożliwiający ich otwieranie z góry i z boku. Dodatkowo na osłonie powinna znajdować się tabliczka informująca o rodzaju odpadów, dla których przeznaczony jest dany pojemnik.
Poniżej przedstawiono rysunek poglądowy osłon śmietnikowych. Proponowane przez Wykonawcę osłony powinny w jak najmniejszym stopniu odbiegać od wskazanej wizualizacji z uwagi na konieczność stosowania na terenie Gminy Nysa Kodeksu Krajobrazowego.
*) niepotrzebne wykreślić
Poniżej podano ilość pojemników dla danej lokalizacji wraz z wymiarami miejsca, które przeznaczone jest pod budowę osłon śmietnikowych.
a) Nysa Ul. Armii Krajowej 9 - Przedszkole nr 6
- 4 pojemniki 240l (papier, plastik, bio, zmieszane)
- 1 pojemnik 1100 l (zmieszane)
- wymiar przeznaczonego miejsca - 10m x 2.5 m
b) Nysa Ul. Bohaterów Warszawy 7 - Szkoła Podstawowa nr 1
-5 pojemników 1100l (papier, plastik, 2x zmieszane, bio)
- wymiar miejsca nr 1 - 3,00 m x 2,5 m
- wymiar miejsca nr 2 - 5,10m x 1,9 m
c) Nysa Ul. Prusa 14 - Szkoła Podstawowa nr 10
- 6 pojemników 1100l (2 x papier, bio, 2 x szmieszane, plastik)
- wymiar miejsca 13,5m x 2,0m

Specyfikacja:
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania,
zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e- mail : j.krzywon@www.nysa.pl
Termin przesłania oferty upływa w dniu 13.09.2021 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia : 30.11.2021 r.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną w terenie.
Wykonawca po wykonaniu zakresu robót udzieli na nie gwarancji na okres min. 3 lat.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
*) niepotrzebne wykreślić
Zaproszenie do złożenia oferty - roboty budowlane
c) zdolności technicznej i zawodowej
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat wykonał min. jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie oraz montażu osłon śmietnikowych o wartości minimum 20 000 zł brutto.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu.
3) wykaz robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub Pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia,
2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,
3) zdjęcia oferowanych osłon śmietnikowych oraz ich karty techniczne

Uwagi:
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium
1 Cena ( C )
100% 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Ci
Cmin
o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie

Kontakt:
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Jacek Krzywoń, Ewelina Budzińska email: j.krzywon@www.nysa.pl;
e.budzinska@www.nysa.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.