Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wentylacji naturalnej budynku warsztatowo-garażowego

Przedmiot:

Przebudowa wentylacji naturalnej budynku warsztatowo-garażowego

Data zamieszczenia: 2021-09-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 503 185 170
barbara.ziniewicz@imgw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 503 185 170
Termin składania ofert: 2021-09-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
,,Przebudowa wentylacji naturalnej budynku warsztatowo-garażowego IMGW-PIB w Białymstoku przy Ul. K. Ciołkowskiego 2/3"
Przedmiot zamówienia (robota budowlana) obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie otworów nawiewnych w 8-miu skrzydłach drzwi wejściowych (skrzydło drzwiowe z blachy) do garażu wraz z obustronnym montażem kratki PCV.
Informacje dotyczące wykonania otworów nawiewnych:
o kratka PCV w kolorze ustalonym z Zamawiającym z siatką zabezpieczającą przeciw owadom (oś otworu na kratkę wykonać w osi pionowej skrzydła);
o powierzchnia kratki (otworu) netto musi wynosić min. 0,04m2 (400cm2);
o odległość spodu kratki od poziomu istniejącego terenu powinna wynosić 30÷35cm (wszystkie kratki zamontować na jednakowym poziomie - w jednej linii). Montaż kratek za pomocą wkrętów i silikonu (uszczelniacza).
2. Wykonanie otworów wywiewnych (przy użyciu wiertnicy) w stropodachu żelbetowym nad garażami w ilości 2 otworów na 1 stanowisko (razem 16 szt.) z jednoczesnym montażem rur wywiewnych zakończonych grzybkiem przeciwdeszczowym z siatką zabezpieczającą przeciw owadom.
Informacje dotyczące wykonania otworów wywiewnych:
o grubość stropodachu żelbetowego pokrytego papą termozgrzewalną wynosi około 21cm;
o średnica wykonanego (z użyciem wiertnicy) otworu powinna wynosić min. 180mm;
o odległość osi wierconych otworów od wewnętrznej powierzchni ściany tylnej powinna wynosić około 40cm;
o oś wierconego otworu powinna mieć jednakową odległość od powierzchni ścian bocznych (lewej i prawej), a odległość ta powinna wynosić 1 szerokości pojedynczego stanowiska garażowego;
o średnica zamontowanej w wywierconym otworze rury kanalizacyjnej (zewnętrznej) PCV powinna wynosić 160mm, grubość ścianki rury powinna mieć min. 4mm. Rura powinna wystawać ponad stropodach na wysokość ok. 80cm i powinna być dodatkowo zakończona daszkiem przeciwdeszczowym z PCV (grzybek) wyposażonym w siatkę przeciw owadom. Kolor rury i grzybka - szary lub pomarańczowy - do uzgodnienia z Zamawiającym.
o rura powinna być zamontowana w stropodachu na głębokość min. 20cm przy użyciu zaprawy szybkowiążącej w grubości stropu. Montaż rury wykonać w pionie, wszystkie rury powinny być zamontowane w jednej linii;
o należy wykonać doszczelnienie (obróbkę) nowych rur wywiewnych poprzez wykonanie wokół
nich fasety i dwukrotne przyklejenie papy termozgrzewalnej wraz z doszczelnieniem
połączenia silikonem (uszczelniaczem);
o należy wykonać doszczelnienie poprzez dwukrotne przygrzanie łaty z papy termozgrzewalnej
w miejscu mocowania wiertnicy;
o od spodu stropodachu na rurze wywiewnej zamontować kratkę PCV w kolorze białym (montaż
kratki na kołki);
o przemalować zabrudzenia na ścianach i stropach powstałe podczas robót budowlanych.
3. Zaślepienie istniejących otworów wywiewnych w stropodachu żelbetowym nad garażami w ilości
8 sztuk.
Informacje dotyczące zaślepienia istniejących otworów wywiewnych:
o demontaż istniejących rur wywiewnych;
o zabetonowanie otworów po rurach wraz z uzupełnieniem (dwukrotnym przygrzaniem łaty
z papy termozgrzewalnej) izolacji przeciwwodnej oraz przeszpachlowanie zaślepionych
otworów zaprawą cementową od spodu;
o przemalowanie miejsc po zalanych otworach.
4. Uprzątnięcie terenu prac wraz z wywozem i utylizacją odpadów powstałych w wyniku
prowadzonych prac.
5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach, w wersji papierowej
oraz w formacie PDF (przesłanym na adres e-mail wskazany w Umowie) zawierającej: atesty,
aprobaty, deklaracje oraz certyfikaty, dotyczące materiałów użytych do wykonania prac i
przekazanie jej Zamawiającemu.
Schemat jednego stanowiska garażowego oraz budynku warsztatowo-garażowego stanowi załącznik
nr 1 do Zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w terminie do dnia 13.09.2021 r.
na adres e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
4. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od podpisania umowy przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
IMGW-PIB w Białymstoku, Ul. K. Ciołkowskiego 2/3.

Wymagania:
Kryteria oceny oferty:
Cena (waga 100%)
Zamawiający udzieli Zamówienia na robotę budowlaną opisaną w niniejszym Zapytaniu ofertowym
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę roboty budowlanej.
Warunki gwarancji:
36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.
Inne istotne warunki zamówienia:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
4. Wszystkie instalowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.
5. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia dokonana zostanie na podstawie wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury, po uprzednim podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (sporządzonego przez Wykonawcę), przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu w treści Zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie - przesłana zostanie na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. Wykonawca w ofercie winien podać adres poczty elektronicznej do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.
7. Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia na ww. usługi (również po przekazaniu informacji o wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779).
9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu na czas wykonania roboty budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:
a) uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),
b) podpisaną klauzulę RODO (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca określi cenę oferty netto, obowiązujący podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu Zapytania ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: robocizny, transportu, innych niezbędnych czynności potrzebnych do realizacji zamówienia, a także zysk Wykonawcy oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonaną robotę budowlaną nie będzie podlegała waloryzacji.

Kontakt:
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:
pani Barbara Ziniewicz, tel. 503 185 170, e-mail: barbara.ziniewicz@imgw.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.